Nacházíte se zde: Úvod > Members > tothova's Home

prof. PhDr. Valérie Tóthová Ph.D.

prof. PhDr. Valérie Tóthová Ph.D.

Pracoviště:

 • Pracoviště vědy a výzkumu
 • Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče

Funkce:

 • proděkanka pro vědu a výzkum
 • ředitelka ústavu

Pedagogická hodnost:

profesor

Kontakt:

e-mail: tothova@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 506; +420 389 037 400
Adresa:
J. Boreckého 1167/27,
370 11 České Budějovice

Konzultační hodiny:

 • Pondělí: 7,30 - 8,30 (v kanceláři proděkanky)
 • Středa: 13,30 - 14,30 (v kanceláři ředitelky ústavu)

Curriculum vitae:

 • Pedagogická činnost
 • 2/2019 - proděkanka pro vědu a výzkum
 • 2/2019 - ředitelka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče
 • 2/2011 - 1/2019 děkanka
 • 2001 - 1/2011 proděkanka pro pedagogickou činnost
 • 1999 – 2/2011 vedoucí katedry ošetřovatelství ZSF JU v Českých Budějovicích
 • 1991 – 1999 odborný asistent na ZSF JU v Českých Budějovicích, vedlejší pracovní poměr
 • 1997 – 1999 zástupce ředitele pro VZŠ na SZŠ a VZŠ v Českých Budějovicích
 • 1982 – 1997 odborná učitelka SZŠ v Českých Budějovicích

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • Bezpečnost podávání léků sestrou na vybraných lůžkových odděleních nemocnic, hlavní řešitelka. AZV ČR, NU20-09-00257, (2020-2023)
 • Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferie, spoluřešitelka, GA ČR, 20-09470S (2020-2022)
 • Better & Effective Nursing Education for Improving Transcultural Nursing Skills, 2019-1-TR01-KA203-076879, ERASMUS+ (2019-2022)
 • Fyzická manipulace s pacienty v ošetřovatelské péči, členka výzkumného týmu SDZ2019_001 (2019-2021)
 • GAJU 058/2018 /S Využití měřících nástrojů v ošetřovatelství - hlavní řešitelka (2018-2020)
 • AZV ČR 16-33463 Analýza faktorů ovlivňujících riziko pádů - možnosti zapojení sester a farmaceutů do minimalizace tohoto rizika, hlavní řešitelka (1.4.2016-31.12.2019)
 • AZV ČR 15-31000A Intervenční postupy v preventivní kardiologii, hlavní řešitelka (1.5.2015-31.12.2018)
 • COST LD 14114 Obezita a nadváha u romské minority v Jihočeském kraji, hlavní řešitelka (2014-2015)
 • IGA MZ ČR NT/14133 Zvyšování bezpečnosti ošetřovatelské péče, členka řešitelského týmu (2013-2015)
 • COST IS 1103 - Sociální determinanty a jejich vliv na zdraví migrantů žijících v ČR, členka řešitelského týmu (2013-2015)
 • Sociální determinanty zdraví u vybraných cílových skupin, členka výzkumného týmu SDZ2012_002 (2013-2014)
 • Biotechnologický a ošetřovatelský výzkum, členka výzkumného týmu SDZ2012_001 (2013-2015)
 • GAJU 044/2015/S Využití koncepčních modelů v klinické a komunitní praxi - hlavní řešitelka (2015-2017)
 • GAJU 120/2012/S Odraz kvality života v ošetřovatelství - hlavní řešitelka (2012-2014)
 • GAJU 079/2010/S Použití koncepčních modelů a klasifikačních systémů v ošetřovatelské dokumentaci - hlavní řešitelka (2010-2011)
 • IGA MZ ČR NS/9608-3 Začlenění sestry do komunitní péče zdravotnického systému ČR a srovnání se situací ve státech EU - hlavní řešitelka (2008-2010)
 • IGA MZ ČR NS/9606-3 Zajištění kulturně diferencované ošetřovatelské péče ve vybraných minoritách ČR - hlavní řešitelka (2008-2010)
 • IGA MZ ČR NR/7760-3 Současný stav realizace ošetřovatelského procesu v českých lůžkových zdravotnických zařízeních - hlavní řešitelka (2004-2006)
 • IGA MZ ČR NR/8473 Zajištění efektivní, kulturně diferencované ošetřovatelské péče pro vietnamskou a čínskou minoritu v České republice hlavní řešitelka (2005-2007)
 • IGA MZ ČR Změny v roli sestry na počátku nového tisíciletí. 2004-2006,, hl. řeš. doc. Bártlová, spoluřeš.: doc. Tóthová
 • ESF projekt 205 Celoživotní vzdělávání ve dvou nelékářských profesích, MŠMT ČR , hlavní řešitelka,
 • 2006 – 2008 Projekty do Programu na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti veřejných vysokých škol – projekty MŠMT

Další odkazy:

 • Členství v odborných společnostech
 • členka European Transcultural Nurses´ Assotiation
 • členka The Society of Hungarian Scientists and Scholars associated by the Hungarian Academy of Science
 • členka International Association for Human Caring
 • členka UDINE-C network
 • členka České asociace sester
 • členka Spolku vysokoškolských vzdělaných sester
 • členka Lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,Společnost sociálního lékařství - od 1.6.2014
 • členka České asociace zdravotníků v revmatologii
 • členka Lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Společnost pro výchovu pracovníků ve zdravotnictví - do března 2014
 • členka ICN reaserch network do roku 2015
 • Členství v redakčních radách
 • členka redakční rady časopisu Ošetřovatelství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové
 • členka redakční rady časopisu Kontakt Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích
 • členka redakční rady časopisu Nursing, social studies and public health Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích
 • členka redakční rady časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě
 • členka redakční rady online časopisu Central European Journal of Nursing and Midwifery
 • členka redakční rady elektronického vedecko-odborného časopisu Ošetřovateľstvo: teória, výzkum, vzdelávanie. Vydavateľstvo Osveta Martin
 • členka redakční rady časopisu NŐVÉR Budapest
 • členka redakční rady časopisu Slovak Journal of Health Sciences Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • členka redakční rady časopisu Rozprawy naukowe. Akademii wychowania fizycznego we Wroclawiu
 • členka redakční rady časopisu Egészség-Akadémia/Health Academy, Pécs
 • členka redakční rady časopisu Developments in Health Sciences, Budapest
 • členka redakční rady online časopisu Ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity do 5/2014
 • členka redakční rady časopisu Florence, Praha, vydav. Galén 2005-2011
 • Členství v oborových radách
 • členka oborové rady DSP Rehabilitace
 • členka oborové rady DSP Aplikované etiky FHS UK v Praze do 12/2019
 • předsedkyně oborové rady DSP Ošetřovatelství ZSF JU
 • členka oborové rady DSP Ošetřovatelství LF OU v Ostravě
 • členka oborové rady DSP Ošetřovatelství FZS UP v Olomouci do 11/2019
 • členka oborové rady DSP Prevence, náprava a terapie zdrav. a soc. problematiky dětí, dospělých a seniorů ZSF JU do roku 2005-2016
 • Členství ve vědeckých radách
 • členka Vědecké redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s.
 • členka Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • členka Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích do 1/2011
 • předsedkyně Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích do 1/2019
 • členka Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích od 2/2019
 • členka Vědecké rady Ostravské univerzity
 • členka Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni
 • členka Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií TU v Liberci
 • členka Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci do 11/2019
 • členka Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
 • členka ve Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
 • členka Vědecké rady Lékařské fakulty v Ostravě
 • členka Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice do 5/2019
 • členka Vědecké rady Fakulty zdravotnictva a sociálnej práce Trnavské univerzity
 • členka Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně do 4/2019
 • členka Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií ZCU v Plzni do 1/2019
 • členka Vědecké rady Technické univerzity v Liberci do 1/2017
 • členka Vědecké rady Fakulty humanitních studií ve Zlíně do 4/2015
 • členka Vědecké rady Fakulty veřejných politik SLU v Opavě 2009-9/2014
 • členka Vědecké rady Lékařské fakulty v Ostravě 2012
 • členka Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2010-2012
 • členka Vědecké rady Ostravské univerzity v Ostravě 2009-2010
 • Další:
 • Předsedkyně Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR
 • Členka stálé komise pro metodiku hodnocení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblasti vzdělávání Zdravotnické obory od 16.7.2020
 • Hodnotitel akreditačních žádostí NAÚ
 • Agentura zdravotnického výzkumu ČR – členka panelu 09 Preventivní medicína a ošetřovatelství
 • Národní zdravotní rada vlády - členka
 • Předsedkyně pracovní skupiny pro nelékařské zdravotnické obory Akreditační komise 2006-2011
 • Ocenění:
 • říjen 2018 Pamětní medaile za rozvoj Jihočeské univerzity
 • 16.4.2015 Pamětní medaili za práci ve Vědecké radě a spolupráci při budování Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice
 • 14.9.2012 Zlatá medaile za zásluhy a rozvoj slovenského ošetřovatelstva
 • 7.3.2012 Zlatá medaile Vysokej školy Zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
 • 10.2.2011 Cena rektora Jihočeské univerzity za prestižní vědeckou publikaci "Ošetřovatelský proces a jeho realizace" za rok 2010
 • 25.1.2011 Stříbrná medaile za přínos pro rozvoj Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • 27.9.2010 pamětní medaile Zdravotnické fakulty Univerzity v Debrecíně za mezinárodní spolupráci v oboru ošetřovatelství
 • 20.4.2004 Zvláštní uznání ministryně zdravotnictví České republiky za rozvoj bakalářských a magisterských vzdělávacích programů v souladu s požadavky EU