Nacházíte se zde: Úvod > Members > Jitka Vackova

Doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková Ph.D.

Pedagogická hodnost:

docent

Kontakt:

e-mail: vackova@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 387 03 7670
Adresa:
Jírovcova 1347/24,
370 04 České Budějovice

Místnost: 00009

Konzultační hodiny:

 • Po:9:00-11:00 (konzultace probíhají online po předchozí domluvě e-mailem pro stanovení pořadí studentů)
 • Ut:
 • St:
 • Ct:
 • Pa:

Výuka:

  Curriculum vitae:

  • AKADEMICKÁ A ODBORNÁ PRAXE:
  • 2002 – získán titul Mgr. v oboru Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby, ZSF JU v ČB. Obhájena diplomová práce s názvem „Právní povědomí romských a neromských dětí“.
  • 2005 – získán titul PhD. v oboru Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí a mládeže na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Obhájena disertační práce v anglickém jazyce s názvem „Methods of Social Work with Refugee and Immigrant Children”.
  • 2008 – získán druhý titul Mgr. v oboru biologie-chemie pro střední školy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obhájena diplomová práce „Právní povědomí dětí z dětských domovů se školou“.
  • 2008 – úspěšně ukončen (certifikátem) kurz „Systemická supervize a koučování“, který organizoval Institut pro koučování a supervizi. Je zařazena do seznamu certifikovaných supervizorů a koučů (viz webové stránky: http://www.spas-praha.com).
  • 2012 - získán titul Doc. v oboru Zdravotně sociální péče na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • PRŮBĚH ZAMĚSTNÁNÍ
  • 2004 - 2008 odborný asistent Katedry supervize a odborné praxe
  • 2008 - 2010 ZSF JU vedoucí Katedry supervize a odborné praxe
  • 2008 - zařazena do seznamu certifikovaných supervizorů a koučů
  • 2010 - 2015 ZSF JU odborný asistent
  • 2015 – 31. 1. 2019 proděkanka pro vědu a výzkum na ZSF JU
  • 1.2.2019 - dosud: docent na Ústavu sociálních a speciálně-pedagogických věd ZSF JU
  • PŮSOBENÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH, RADÁCH
  • Adjunct Professor v Institutu pro rodinu a mezilidské vztahy (Institut on Family and Neighbourhood Life). Clemson University, Jižní Karolína, USA. http://www.clemson.edu/centers-institutes/ifnl/people/adjunct-faculty.html
  • Člen Management Committee v COST Action IS1103 (Adapting European Health Systems to Diversisty – akronym ADAPT). http://www.costhome.eu/management/index.php/Main_Page
  • Člen Management Committee v COST Action IS0603 (Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities in Europe). http://www.costhome.eu/management/index.php/Main_Page
  • Člen Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
  • Člen Vědecké rady ZSF JU v Českých Budějovicích.
  • Člen stálé komise pro metodiku hodnocení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblasti v vzdělávání sociální práce - od 11.3.2021.
  • Předseda Vědeckovýzkumné rady ZSF JU do 31.1.2019. Od 13. 11. 2019 členka Vědecko-výzkumné rady ZSF JU.
  • Předseda Ediční rady ZSF JU do 31.1.2019.
  • Sekční editorka časopisu Kontakt, který byl zařazen do databáze Scopus v roce 2016.
  • Člen redakční rady časopisu Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation.
  • Zástupce vedoucí Centra práv dítěte při ZSF JU v ČB, které se stalo součástí mezinárodní organizace Child Watch International. Více na: www.childwatch.org
  • Členka odborné Komise pro spravedlivé důchody zřízené MPSV v roce 2018.
  • PŘEDNÁŠKOVÝ POBYT NA ZAHRANIČNÍ UNIVERZITĚ – MINIM. 5 VYUČOVACÍCH HODIN
  • Vedení kurzu "FCS 836 Area Studies: Cultural Area Studies: Russia and Eastern Europe" v rámci mezinárodního doktorského programu pro doktorandy v USA(Clemson University, South Carolina) - zimní semestr 2018 (společně s Dr. Natalia Sianko (USA, Belarus), Dr. Marian Turcan (USA, Moldova) and Dr. Migena Kaplnaj (Albania).
  • Hostující pedagog v Dánsku, Den Sociale Hojskole Odense. Termín: 17. – 19. ledna 2007. Přednášení na téma „Barriers in Social Work with Roma parents and Children. Rozsah 8 hodin (Erasmus teaching assignment).
  • Hostující pedagog na universitě v Rovaniemi Polytechnic (Finsko), leden 2006. Přednášení na téma „Integration and citizenship“. Rozsah 8 hodin (Erasmus teaching assignment).
  • Hostující pedagog na University of Applied Science v Jeně, v Německu v termínu 9. – 13. března 2005. Přednášení se týkalo problematiky „Barriers in social work with Romany children in the Czech Republic“, dále aktivní zapojení do workshopu – Psychoeducation – method of treatment and rehabilitation in psychiatry (odborný vedoucí workshopu: Prof. Dr. Klaus Dresler). Rozsah 8 hodin (Erasmus teaching assignment).
  • Hostující pedagog na Hanzehogeschool Groningen, v Holandsku v termínu 23.10.2007 – 26.10.2007. Přednášení na téma: Social Work with Minorities in the Czech Republic. Rozsah 8 hodin (Erasmus teaching assignment).
  • Doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. přednášela méně než 5 hodin na následujících univerzitách: 1x Fachhoschule Linz a 3x na Clemson University (USA).
  • PUBLIKAČNÍ ČINNOST (identifikátory):
  • ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0241-1052
  • ResearcherID: D-8948-2016
  • Scopus Author ID: 56512063400
  • Vedidk: 2527383
  • VÝBĚR PUBLIKACÍ:
  • Kapitoly v zahraniční monografii
  • VACKOVÁ, J., 2018. Social work with recognized refugees, immigrants and their children. IN: Spatscheck, Ch., Crabtree, S., A., Parker, J. (ed), 2018. Methods and Methodologies of Social Work. SocNet98 Volume III. London: Whiting & Birch Ltd. 268 p. ISBN 978861770950
  • Monografie
  • VACKOVÁ, J. a kol., 2020. Sociální práce v systému koordinované rehabilitace u klientů po získaném poškození mozku (zejména CMP) se zvláštním zřetelem na intervenci z hlediska sociální práce, fyzioterapie, ergoterapie a dalších vybraných profesí. Praha: Grada Publishing, a. s., 208 s., ISBN: 978-80-271-2434-3, DOI: 10.32725/zsf.2020_124343 - vyhrála v roce 2021 cenu rektora JU za prestižní vědeckou publikaci
  • VACKOVÁ, J. a kol. Sociální determinanty zdraví u cizinců žijících v Jihočeském kraji. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 215 s. ISBN 978-80-7422-544-4
  • VACKOVÁ, J. a kol. Sociální determinanty a jejich vliv na zdraví imigrantů žijících v České republice. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 314 s. ISBN 978-80-7422-470-6
  • BOLEDOVIČOVÁ, M., MACHOVÁ, A., MOJŽÍŠOVÁ, A., NOVÁKOVÁ, D., SAMCOVÁ, P., SCHÖNBAUEROVÁ, A., VACKOVÁ, J., VELEMÍNSKÝ, M. Sociální determinanty zdraví u rodin s dětmi žijících v Jihočeském kraji. In Praha: Lidové noviny, 2016, 148 s. ISBN 978-80-7422-546-8.
  • KAJANOVÁ, A., HAJDUCHOVÁ, H., URBAN, D., VACKOVÁ, J. Sociální determinanty zdraví u obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Jihočeském kraji. In Praha: Lidové noviny, 2016, 103 s. ISBN 978-80-7422-545-1.
  • VACKOVÁ, J. a kol. Zdravotně sociální aspekty života imigrantů v České republice. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-514-5

  Současné odborné zaměření:

  • Sociální determinanty zdraví, zdravotně-sociální péče a koordinovaná rehabilitace
  • Metody a techniky sociální práce s azylanty, imigranty a jejich dětmi; vybrané aspekty integrace menšin a cizinců
  • Úmluva o právech dítěte
  • Sociální práce založená na důkazech (Evidence-Based Social Work)
  • Vybrané aspekty managementu sociální práce

  Publikační činnost:

  Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

  • INTER-COST č. LTC18066: Sociální vyloučení u seniorů 65+ žijících v domácím prostředí v ČR. 2018 – 2020. Členka řešitelského týmu.
  • TAČR č. TL01000032: Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení. Doba řešení projektu: 2/2018 – 12/2020. Členka řešitelského týmu.
  • Rozvoj JU – kapacity pro VaV. HR Award. Projekt ESF, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006192. Doba řešení: 2018 – 2021. Odborný řešitel – metodik expert 1.
  • Modularizaci sociální práce. Projekt ESF s názvem Rozvoj JU – ESF, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348. Doba řešení 2017 – 2020. Odborný řešitel – fakultní garant.
  • Vybrané aspekty managementu sociální práce“ a registračním číslem GAJU 052/2019/S Vacková. Grantová agentura Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Doba řešení: 2019-2021. Hlavní řešitel.
  • Erasmus+. Spolupráce s USA (vybr. Clemson University). Doba řešení 2017-2019.
  • Letní škola sociální práce – garant letní školy „Komunitní sociální práce“. Doba řešení 2019-2020.
  • Koordinovaná rehabilitace u pacientů s poškozením mozku. Projekt GAJU. Reg. č. GAJU 138/2016/S Vacková. Doba řešení 2016 - 2018. Hlavní řešitelka.
  • Zdravotní gramotnost u vybraných cílových skupin v Jihočeském kraji. Projekt RVO ZSF JU. Reg. č. RVO ZGO 2016-001. Doba řešení 2016 – 2018. Členka řešitelského týmu.
  • Sociální determinanty zdraví a jejich vliv na zdraví imigrantů žijících v České republice. Projekt COST (registrační č. LD 13044). ISCH COST Action IS1103 s názvem „Adapting European health systems to diversity, acronym ADAPT“. Doba řešení 2013 - 2015. Hlavní řešitelka.
  • Sociální determinanty zdraví u vybraných skupin. Projekt financovaný ZSF JU v ČB. Doba řešení: 2013 - 2015. Hlavní řešitelka.
  • Zdravotně sociální situace imigrantů a azylantů v České republice. Projekt COST (registrační č. OC10031). COST Action IS0603 s názvem „Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities in Europe – akronym HOME“). Doba řešení 2010 – 2011. Hlavní řešitelka.
  • Kvalita života, střední a zdravá délka života z aspektu determinant zdraví u romského obyvatelstva v České republice. Projekt GAČR. Doba řešení 2010 – 2011. Členka řešitelského týmu.
  • Integrace imigrantů a uprchlíků prostřednictvím občanství v demokratické společnosti (reg. č. NL/03/B/F/PP/157313). Project Leonardo da Vinci. Doba řešení 2003 – 2006. Členka řešitelského týmu.
  • Sociální práce vyplývající z Úmluvy o právech dítěte – výzkumný projekt řešený na Zdravotně sociální fakultě JU v ČB v roce 2004 (reg. č. 1115/2004). Projekt FRVŠ (Fond rozvoje vysokých škol). Doba řešení: 2004. Hlavní řešitelka.

  Osobní zájmy:

  • Hra na kytaru.
  • Ochrana přírody a krajiny.
  • Oddílová činnost - členka Hnutí svobodných oddílů Dálava.