Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Co dýcháme a jak minimalizovat dopad špatného ovzduší?

Co dýcháme a jak minimalizovat dopad špatného ovzduší?

Novinka (24.10.2013)

Co dýcháme a jak minimalizovat dopad špatného ovzduší?

Další popularizační workshop scienceZOOM se zabýval vlivem ovzduší na lidské zdraví.

logo Science ZoomPřispět k tomu, aby se lidem dýchalo lépe, nebo aby aspoň znali možnosti, jak co nejvíc snížit rizika vlivu znečištění ovzduší na lidský organismus, bylo cílem dalšího ze série popularizačních workshopů pořádaných na JU díky projektu scienceZOOM. Konal se na ZSF v budově Uran v úterý 22. října, kam organizátoři odpoledne pozvali experty na problematiku znečištění ovzduší. Za organizační pomoci prof. Miloše Velemínského slíbil nové poznatky o zdravotních rizicích znečištěného ovzduší představit MUDr. Radim Šrám, DrSc., který má dlouholeté zkušenosti s prováděním studií zabývajících se zdravím ve vztahu k životnímu prostředí, zejména v oblasti genetické toxikologie a molekulární epidemiologie. Druhým lektorem byl MUDr. Miroslav Dostál, DrSc., který vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze a pracuje na Akademii věd ČR. Jeho tématem byl Vývoj znečištění ovzduší a jeho vliv na zdraví dětí, nakonec ale přivezl i první prezentaci od MUDr. Šráma, který se kvůli náhlým zdravotním problémům nakonec nemohl na tuto přednášku dostavit.

Téma nazvané Jaký vliv má ovzduší na naše zdraví se dotýká všech lidí a je stále v centru pozornosti veřejnosti, zvlášť před zimou, s níž přichází topná sezona. V úterý byl sice mimořádně teplý a slunečný den a rozptylové podmínky byly skvělé, ale to bohužel není setrvalý stav a ani jižní Čechy nejsou v tomto ohledu ideální. Překvapivá fakta vyplynula například z průzkumu ovzduší a jeho srovnání v Ostravě, Teplicích a Prachaticích. Kvůli špatnému kotli dřevozpracujícího závodu v Prachaticích byla tato zjištění v letech 2003 a 2004 natolik varovná, že přispěla k nápravě této situace a tento kotel byl odstraněn.

Účastníci se též dozvěděli o vlivu nebezpečných látek na těhotné ženy i vývoj plodu a zdraví dítěte - MUDr. Dostál například doporučil, že je i v tomto ohledu užitečné dobře naplánovat těhotenství, mluvil také o kouření a dalších faktorech ovlivňujících zdraví. Velmi zajímavé byly informace o výsledcích studií nemocnosti dětí v předškolním a školním věku, které žijí v městském a venkovském prostředí a ve vysoce znečištěném městském obvodu Ostravy.

V publiku byli i studenti 1. ročníku navazujícího studia Rehabilitační-psychosociální péče o děti, dospělé a seniory a také studenti oboru Ochrana veřejného zdraví. MUDr. Dostál jim poskytl i další materiály, které by mohly o téma vzbudit zájem a přispět k nápravě i preventivním opatřením. 

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (SP EVVO) byl přijat vládním usnesením č. 1948 ze dne 23. října 2000. EVVO má vést k myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím, tak aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace. Jeho cílem je rovněž objektivní informovanost o stavu a vývoji životního prostředí a o vlivech lidské činnosti na životní prostředí a v jejich důsledku na lidské zdraví. Společenské vlivy, tedy průmyslová výroba, energetika, doprava, zemědělství a domácnosti, mohou ovlivnit kvalitu vody, vzduchu, půdy, vzhled krajiny a lesní porosty. Výsledky sledování kvality ovzduší v ČR lze najít zde:  http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_GB.html

V EU existují závazné limity pro znečištění ovzduší, k dispozici jsou i údaje o většině velkých evropských měst (včetně aplikace Smartphone). "Podstatně méně informací je veřejnosti k dispozici o možných zdravotních důsledcích dýchání znečištěného vzduchu," upozornil MUDr. Dostál.

 

 

Přiložené obrázky