Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní předpisy ZSF JU > stranky dokumentu > DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

(1) Tento Disciplinární řád upravuje pojem disciplinárních přestupků, pravomoc orgánů, příslušných k jejich projednávání a řízení o těchto disciplinárních přestupcích a sankce za ně ukládané. Disciplinární řád je jedním z vnitřních předpisů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „fakulta).

 

(2) Disciplinární řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, vnitřních předpisů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a vnitřních předpisů fakulty jako její součásti. Disciplinární řád vydává děkan fakulty po jeho předchozím schválení Akademickým senátem.

 

Článek 2

Disciplinární přestupek

 

(1) Disciplinárního přestupku ve smyslu tohoto Disciplinárního řádu se může dopustit pouze student zapsaný na fakultě. Projednání disciplinárního přestupku studenta, který je studentem více fakult Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, upravuje článek 6, odst. 1 tohoto Disciplinárního řádu.

 

(2) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností, stanovených studentovi zákonem o vysokých školách, vnitřními předpisy Jihočeské univerzity a vnitřními předpisy fakulty.

 

(3) Zavinění může být ve formě úmyslu či nedbalosti. K formě zavinění se přihlíží při ukládání sankcí za disciplinární přestupek.

 

 

 

Článek 3

Sankce

 

(1) Za disciplinární přestupek lze studentovi uložit následující sankce:

a) napomenutí,

b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,

c) vyloučení ze studia.

 

(2) Lhůta a podmínky k osvědčení při uložení sankce podmíněného vyloučení ze studia se stanovuje podle stupně závažnosti disciplinárního přestupku a okolností, za nichž k jeho spáchání došlo. Lhůta k osvědčení se stanoví v rozpětí nejméně šesti měsíců a nejvíce tří let.

 

(3) Pokud se student v průběhu lhůty k osvědčení dopustí dalšího disciplinárního přestupku, s výjimkou méně závažného disciplinárního přestupku spáchaného z nedbalosti, bude ze studia vyloučen.

 

Článek 4

Zásady pro ukládání sankcí

 

(1) Při ukládání sankcí se přihlíží ke stupni závažnosti jednání, které je disciplinárním přestupkem, zda přestupek byl spáchán úmyslně či z nedbalosti, dále k okolnostem, za nichž k němu došlo, způsobeným následkům a osobě studenta, který se disciplinárního přestupku dopustil, zejména jeho dosavadnímu chování a k tomu, zda projevil snahu o nápravu či zmírnění jeho následků.

 

(2) V případě méně závažných disciplinárních přestupků spáchaných z nedbalosti, u nichž nedošlo ke způsobení závažnějších následků či  vzniklé  následky  přestupce odstranil a spáchání disciplinárního přestupku lituje, lze od uložení sankce upustit, jestliže rozhodující orgán dospěje k závěru, že samotné projednání disciplinárního prostředku je postačujícím opatřením a lze důvodně předpokládat, že samo o sobě povede k nápravě.

 

(3) Sankci napomenutí lze uložit za pouze za disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti, který lze kvalifikovat za méně závažný.

 

(4) Sankci vyloučení ze studia lze uložit pouze za závažný a úmyslně spáchaný disciplinární přestupek, kdy nelze důvodně předpokládat, že uložení mírnější sankce by splnilo základní účel disciplinárního řízení spočívající v nápravě studenta.

 

(5) Sankci podmíněného vyloučení ze studia lze uložit za závažný disciplinární přestupek, za který lze uložit sankci vyloučení ze studia za podmínek, že disciplinární přestupek nebyl spáchán zvlášť zavrženíhodným způsobem, student jeho spáchání upřímně lituje, projevuje snahu k nápravě a lze důvodně předpokládat, že se dalšího závažného disciplinárního přestupku nedopustí.

 

Článek 5

Disciplinární komise

 

(1) Disciplinární komise Zdravotně sociální fakulty je orgánem, zřízeným pro projednávání disciplinárních přestupků.

 

(2) Disciplinární komise má šest členů a dva náhradníky, které se souhlasem Akademického senátu jmenuje a odvolává z funkce děkan fakulty z řad členů akademické obce. Jedna polovina členů komise a jeden náhradník jsou jmenováni z řad akademických pracovníků, druhá polovina členů a jeden náhradník jsou jmenováni z řad studentů fakulty. Jeden ze jmenovaných členů komise je současně jmenován jejím předsedou.

 

(3) Funkční období členů komise je nejvýše dvouleté a při jejím konstituování je dbáno na zachování kontinuity její činnosti. Z důvodů zvláštního zřetele hodných může děkan se souhlasem Akademického senátu člena komise či jejího předsedu odvolat z funkce.

 

(4) Jednání komise svolává a průběh jejího jednání řídí předseda. Každý člen a náhradník, kteří byli pozváni na jednání komise, je povinen se ho zúčastnit. Pokud je předseda komise obeznámen s tím, že některý z členů komise se svolaného jednání nebude moci zúčastnit nebo je s ohledem na projednávanou disciplinární věc uplatněna námitka podjatosti vůči konkrétnímu členovi komise, přizve na jednání příslušného náhradníka tak, aby zůstal zachován paritní poměr členů komise z obou kurií.

 

(5) Komise je způsobilá usnášení, je-li přítomna prostá většina jejích členů. Na základě návrhu člena komise předseda její jednání odročí, pokud přítomní členové komise z řad studentů netvoří polovinu všech přítomných členů. Usnesení komise je přijato, hlasovala-li pro ně většina přítomných členů.

 

(6) Předseda komise je povinen zajistit, že z každého jednání komise bude pořízen zápis zachycující všechny podstatné skutečnosti z obsahu jednání komise. Vedle zápisu se pořizuje samostatný protokol o každém hlasování.

 

(7) Předseda komise je oprávněn si vyžádat vyjádření či odborná stanoviska pro potřeby jednání komise od kteréhokoliv zaměstnance fakulty.

 

 

 

Článek 6

Zahájení disciplinárního řízení

 

(1) Disciplinární řízení se zahajuje na návrh děkana. Zjistí-li děkan při zpracovávání návrhu na zahájení disciplinárního řízení, že student podezřelý ze spáchání disciplinárního přestupku je zapsán na více fakultách Jihočeské univerzity, požádá rektora o určení, na které fakultě má být disciplinární řízení provedeno.

 

(2) Návrh na zahájení disciplinárního řízení děkan podává k rukám předsedy disciplinární komise. Návrh musí obsahovat podrobný popis skutku a řádné odůvodnění, v čem je spatřován disciplinární přestupek s uvedením návrhu důkazů, které má disciplinární komise provést. Návrh se podává ve dvou stejnopisech.

 

(3) Předseda disciplinární komise doručí disciplinární návrh studentovi podezřelému ze spáchání disciplinárního přestupku. Jeho doručením je zahájeno disciplinární řízení.

 

(4) Disciplinární řízení může být zahájeno ve lhůtě do tří měsíců ode dne, kdy se děkan o skutku, který má být disciplinárním přestupkem, dozvěděl, nejpozději ve lhůtě jednoho roku od jeho spáchání nebo od právní moci odsuzujícího rozsudku v trestní věci. Děkan sám disciplinární řízení zastaví, zjistí-li dodatečně po podání návrhu na jeho zahájení, že nastala některá ze skutečností v tomto odstavci uvedená.

 

 

 

Článek 7

Projednání návrhu disciplinární komisí

 

(1) Předseda komise bez odkladu po zahájení disciplinárního řízení svolá zasedání komise, na které je povinen přizvat studenta podezřelého ze spáchání disciplinárního přestupku (dále jen student) a je povinen tak učinit v případě každého dalšího zasedání, pokud věc není před komisí skončena.

 

(2) Student má právo zúčastnit se jednání komise, navrhovat provedení dalších důkazů a tyto také sám předkládat, nahlížet do všech písemných podkladů (spisu) a pořizovat si z nich výpisy či na své náklady kopie. Není oprávněn účastnit se hlasování komise ani nahlížet do protokolu o hlasování.

 

(3) Student si může zvolit zástupce, kterým musí být osoba plně způsobilá k právním úkonům. Zvolený zástupce se komisi prokáže písemnou plnou mocí a nebo student na jednání učiní prohlášení do zápisu, že přítomná osoba je jeho zástupcem. Zvolený zástupce má tatáž práva jako student.

 

(4) Komise může jednat v nepřítomnosti studenta, pokud se k jednání komise bez řádné omluvy v písemné formě nedostavil. Omluva musí být komisi doručena nejpozději před zahájením jejího zasedání.

 

(5) Předseda komise řídí její jednání tak, aby věc mohla být objasněna zpravidla při jednom zasedání a nejpozději do třiceti dnů od zahájení disciplinárního řízení. Dokazování vede tak, aby bylo nepochybně zjištěno, zda se předmětný skutek stal, zda je disciplinárním přestupkem a zda se jej dopustil student.

 

(6) V zápisu komise tak musí být ve smyslu předchozího odstavce na základě výsledků hlasování komise uveden návrh, na jehož základě má děkan rozhodnout o tom, že:

a)   disciplinární řízení se zastavuje, neboť skutek se nestal, nebo se skutek sice stal, ale není disciplinárním přestupkem anebo se skutku, který se stal a je disciplinárním přestupkem, nedopustil student z jeho spáchání podezřelý,

b)   skutek se stal, je disciplinárním přestupkem a student se jej dopustil, přičemž s ohledem na všechny rozhodné skutečnosti jeho projednání je dostačujícím opatřením a od uložení sankce lze upustit,

c)   student se disciplinárního přestupku dopustil a ukládá se mu sankce napomenutí, podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení nebo vyloučení ze studia,

d)   je-li student ve lhůtě k osvědčení, tak aby děkan v případě, že se skutek stal, je disciplinárním přestupkem a student se ho dopustil, přičemž se nejedná o disciplinární přestupek méně závažný a spáchaný z nedbalosti, uložil sankci vyloučení ze studia,

e)   se skutek se nestal, nebo se skutek sice stal, ale není disciplinárním přestupkem anebo se skutku, který se stal a je disciplinárním přestupkem, nedopustil student z jeho spáchání podezřelý, disciplinární řízení zastavil.

 

(7) Komise po hlasování o některém výše uvedené variantě seznámí se svým návrhem rozhodnutím studenta (jeho zástupce), pokud je (jsou) jejímu jednání přítomni.

 

(8) Komise svůj návrh na rozhodnutí děkana podle odstavce 6 řádně a konkrétně odůvodní a bez zbytečného odkladu předá děkanovi.

 

Článek 8

Rozhodnutí děkana

 

(1) Děkan vydá rozhodnutí v disciplinárním řízení zpravidla do sedmi dnů od předložení návrhu komisí.

 

(2) Děkan může před vydáním rozhodnutí věc vrátit disciplinární komisi s písemným zdůvodněním k dalšímu došetření, považuje-li to nezbytné pro řádné objasnění věci.

 

(3) Děkan může:

a) rozhodnout zcela dle návrhu komise a řízení zastavit nebo vydat výrok o spáchání disciplinárního přestupku a uložit navrhovanou sankci,

b) uložit sankci mírnější,

c) od uložení sankce upustit.

 

(4) Děkan nemůže zmírnit sankci vyloučení ze studia v případě, že se student dopustil závažného a úmyslně spáchaného disciplinárního přestupku v průběhu lhůty k osvědčení

(5) Děkan ve svém rozhodnutí nesmí uložit sankci přísnější, než navrhla disciplinární komise. (6) Děkan je povinen své rozhodnutí učinit v písemné formě. Rozhodnutí musí obsahovat výrok o zjištění disciplinárního přestupku a uložení sankce, výrok o zjištění disciplinárního přestupku a upuštění od sankce nebo výrok o zastavení disciplinárního řízení, řádné odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí. Rozhodnutí děkan doručí studentovi do vlastních rukou, v ostatním platí o doručování ustanovení článku tohoto Disciplinárního řádu.

 

 

 

Článek 9

Přezkumné řízení

 

(1) Proti rozhodnutí děkana vydanému v disciplinárním řízení lze podat žádost o přezkoumání ve lhůtě třiceti dnů od doručení rozhodnutí. Žádost se podává děkanovi a lhůta pro její podání počíná běžet od prvého dne následujícího po doručení rozhodnutí. Včas podaná žádost o přezkoumání má odkladný účinek.

 

(2) Zmeškání lhůty k podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí lze ze závažných důvodů prominout v případě, že student nejpozději do 15 dnů od dne projití lhůty pro podání žádosti o přezkoumání požádá o prominutí zmeškání lhůty s uvedením závažných důvodů, které ke zmeškání vedly, a současně s jejím podáním rovněž podá řádně odůvodněnou žádost o přezkoumání rozhodnutí.

 

(3) Děkan může sám podané žádosti o přezkoumání svého rozhodnutí vyhovět a své rozhodnutí změnit nebo zrušit.

 

(4) Pokud děkan žádosti o přezkoumání rozhodnutí nevyhoví, bez odkladu ji s celým spisovým materiálem včetně spisu Disciplinární komise postoupí k rozhodnutí rektorovi.

 

(5) Pokud rektor zruší rozhodnutí děkana a disciplinární věc mu vrátí k novému projednání a rozhodnutí, je děkan vázán právním názorem, obsaženým v rozhodnutí rektora.

 

 

 

Článek 10

Ustanovení společná a závěrečná

 

(1) Všechny písemnosti v disciplinárním řízení se doručují do vlastních rukou jejich adresáta. (2) Všechny lhůty stanovené pro studenty tímto Disciplinárním řádem mají povahu lhůt procesních. Příslušné podání studenta je učiněno včas, pokud je posledního dne podáno na k tomu příslušném místě nebo  podáno k poštovní přepravě jejímu adresátovi.

 

(3) Řádně doručené rozhodnutí vydané v disciplinárním řízení je v právní moci, pokud:

a)  je rozhodnutí dle tohoto řádu konečné,

b)  marně uplynula lhůta pro podání žádosti o jeho přezkoumání,

c)  student se práva podat žádost o přezkoumání vzdal v písemné formě a toto vzdání se práva doručil děkanovi,

d)  žádost o přezkoumání rozhodnutí vzal zpět dříve, než o ní děkan nebo rektor rozhodl.

 

(4) Rozhodnutí vydaná v disciplinárním řízení se zakládají do osobní dokumentace studenta, vedené dle zvláštního právního předpisu.

 

(5) Tento Disciplinární řád byl schválen Akademickým senátem Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity dne 23. 4. 2007.

 

(6) Disciplinární řád nabývá právní účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a registrací Rektorátem JU.

 

 

 

 

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., v.r. děkan ZSF JU

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, v.r. předseda Akademického senátu ZSF JU

 

PDF ke stažení ZDE.