Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní předpisy ZSF JU > stranky dokumentu > JEDNACÍ ŘÁD VR ZSF

JEDNACÍ ŘÁD VR ZSF

 


JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

Registrováno Rektorátem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 24.3.2021

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 


(1) Právní postavení a působnost Vědecké rady (dále jen „VR") Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v českých Budějovicích (dále jen „fakulta ") se řídí zákonem číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") a dále tímto jednacím řádem.

(2) Členy VR jmenuje a odvolává děkan fakulty. Děkan je předsedou VR. Členství ve VR je čestné a nezastupitelné, je s ním spojena povinnost účastnit se jednání VR. Délka funkčního období členů VR je svázána s funkčním obdobím děkana.

(3) Zasedání VR svolává děkan fakulty podle potřeby, nejméně jedenkrát za semestr. Děkan je povinen svolat zasedání VR, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů s uvedením předmětu jednání, a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti.

(4) Zasedání VR se svolává elektronickou poštou, a to nejpozději jeden týden před termínem zasedání.

(5) Součástí pozvánky je program zasedání a potřebné písemné podklady k jednání. Pro komunikaci se členy VR je přednostně používána elektronická pošta.

 

 

 

Článek 2

Jednání VR

 

 

(1) Není-li dále stanoveno jinak, VR jedná a svá usnesení přijímá na zasedání VR, které řídí děkan nebo jím pověřený proděkan.

(2) Po zahájení zasedání VR je schválen program, popřípadě je doplněn o další body jednání. O průběhu zasedání a přijatých usnesení VR je veden písemný zápis, který je ověřen osobou řídící zasedání. Administrativní agendu zabezpečuje pracovník určený proděkanem pro vědu a výzkum.

(3) O tom, zda zasedání (nebo jeho část) je veřejné, rozhoduje VR na návrh svého předsedy nebo jiného člena nejpozději při schvalování programu zasedání.

(4) Zasedání může být realizováno i distančně s využitím prostředků komunikace na dálku, případně hybridní formou, při níž je část účastníků zasedání přítomna osobně v zasedací místnosti a zbývající část je přítomna distančně s využitím prostředků komunikace na dálku. V takovém případě musí být pro účastníky přítomné distančně zajištěn audiovizuální přenos zachycující jednotlivé řečníky. O využití distanční či hybridní formy zasedání rozhoduje předseda vědecké rady.

(5) VR je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů VR. Není- li dále stanoveno jinak, je návrh schválen, pokud se pro jeho schválení vysloví nadpoloviční většina přítomných členů vědecké rady a zároveň alespoň jedna třetina všech členů vědecké rady.

(6) Účast alespoň dvou třetin členů je požadována při projednávání a usnasení se na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem, resp. profesorem a při projednávání návrhu strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty a návrhu každoročního plánu jeho realizace. Ke schválení těchto návrhů je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů VR .

(7) Tajným hlasováním se rozhoduje, když to vyžaduje příslušný předpis nebo kdykoliv o to požádá některý člen VR. Hlasování o návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem nebo profesorem, je vždy tajné. Tajně se hlasuje prostřednictvím hlasovacích lístků, hlasovacích zařízení nebo v případě zasedání realizovaného distančně nebo hybridní formou prostřednictvím aplikace umožňující tajné hlasování na dálku. Každý člen vědecké rady může během hlasování nebo bezprostředně po jeho skončení (např. do ověření zápisu ze zasedání) vznést námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne vědecká rada, přičemž vyhoví-li námitce, musí se hlasování opakovat.

(8) V případě nerozhodného výsledku hlasování se hlasování opakuje, a pokud je výsledek opět nerozhodný, rozhoduje hlas děkana.

(9) Zápis ze zasedání VR jsou zveřejňovány na internetových stránkách ZSF JU.

(1O) Má-li VR rozhodnout o věci spadající do její působnosti a jedná-li se o věc, u které by vzhledem k jejímu obsahu, významu a časové dostupnosti bylo svolání zasedání VR neúčelné, může VR na základě rozhodnutí jejího předsedy tuto věc projednat a přijmout usnesení mimo zasedání (per rollam), a to pomocí prostředků umožňujících komunikaci na dálku. Toto hlasování se realizuje způsobem, kdy děkan nebo jím pověřený pracovník rozešle členům VR přesný text návrhu usnesení, se kterým má být vysloven souhlas, a současně stanoví lhůtu, ve které mají členové VR provést hlasování. Nepovede-li člen VR hlasování ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zdržel hlasování. Návrh projednávaný mimo zasedání (per rollam) je přijat, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů vědecké rady. Po skončení lhůty pro provedení hlasování dá děkan či jím pověřený pracovník členům vědecké rady na vědomí výsledek hlasování. Po dobu jednoho roku se evidují veškeré doklady související s příslušným hlasováním. Tyto doklady si v období jednoho roku po hlasování může člen vědecké rady vyžádat. Hlasováním formou per rollam nelze přijmout usnesení o věci, o které má vědecká rada podle jednacího řádu hlasovat tajně.

 

 

Článek 3

Závěrečná ustanovení

 

(1) Zrušuje se jednací řád Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v českých Budějovicích, který byl schválen Akademickým senátem jihočeské univerzity v českých Budějovicích dne 14. 6. 2017 .

(2) Tento jednací řád VR ZSF JU byl projednán a schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem Zdravotně sociální fakulty JU dne 5. 3. 2021.

(3) Tento Jednací řád VR ZSF JU nabývá platnosti a účinnosti podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválením Akademickým senátem Jihočeské univerzity v českých Budějovicích.

 

Tento Jednací řád VR byl projednán a schválen podle § 9 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. Akademickým senátem JU dne 23.3.2021

 

 

 

Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., v. r.

děkanka fakulty

 

 

 

Mgr. František Dolák, Ph.D., v. r.

předseda Akademického senátu fakulty

PDF ke stažení ZDE.