Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní předpisy ZSF JU > stranky dokumentu > STATUT ZSF

STATUT ZSF

 

STATUT ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

Registrováno Rektorátem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 14.6.2017.


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 

Článek 1

Základní ustanovení

 

(1) V souladu se zákonem číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) je Statut Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „statut“) jejím základním vnitřním předpisem.

 

(2) Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „fakulta” nebo „ZSF JU“) je součástí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále také jen „JU“ nebo „univerzita”).

 

(3) Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla zřízena dne 8. listopadu 1991 Akademickým senátem JU.

 

(4) Identifikační charakteristiky fakulty jsou vymezeny těmito základními údaji:

a)    název: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta;

b)    zkrácený název: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity nebo ZSF JU;

c)    sídlo: J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice;

d)    IČO: 600 76 658;

e)    webová adresa: www.zsf.jcu.cz.

 

(5) Cizojazyčná znění názvu fakulty jsou:

a)    anglický jazyk: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Sciences;

b)    německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Medizinisch-soziale Fakultät;

 

c)    francouzský jazyk: Université de Bohême du Sud de České Budějovice, Faculté des sciences médico-sociales;

d)    španělský jazyk: Universidad de Bohemia del Sur en České Budějovice, La Facultad de Sciencias Médico-Sociales;

e)    ruský jazyk: Южночешский университет в городе Ческе Будейовице, Медицинско-социальный факультет;

f)     latinský jazyk: Universitas Bohemiae Meridionalis, Facultas medico-socialis.

 

 

Článek 2

Poslání a činnost fakulty

 

(1) ZSF JU je dlouhodobě orientována na rozvoj vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti ve zdravotní, sociální, bezpečnostní a speciálně pedagogické oblasti.

 

(2) Fakulta rozvíjí v rámci své vzdělávací a s ní související vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“) všechny vědní disciplíny, které jsou základem oblastí uvedených v odstavci 1 tohoto článku s důrazem na propojování zdravotní a sociální problematiky.

 

(3) Doplňková činnost je realizována ve smyslu § 20 odst. 2 zákona a uskutečňuje se zejména v návaznosti na činnosti podle odstavce 1 a 2 statutu v souladu se zaměřením a dlouhodobou orientací fakulty.

 

(4) Pro podporu svých činností ZSF JU vytváří a zajišťuje:

a)    pracovní a studijní podmínky odpovídající finančním, materiálním a prostorovým možnostem fakulty;

b)    informační služby a přístup ke knihovním a časopiseckým fondům, elektronickým informacím a informačním technologiím, ediční služby, poradenské služby a ostatní služby pro studenty související s jejich studiem;

c)    podmínky pro zahraniční mobility studentů a akademických pracovníků;

d)    podmínky pro vytváření a udržování vztahů s absolventy fakulty;

e)    podmínky pro účelné využívání majetku.

 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ

AKADEMICKÁ OBEC, AKADEMICKÉ SYMBOLY A OBŘADY

 

Článek 3

Akademická obec

 

(1) Akademickou obec fakulty tvoří její akademičtí pracovníci a studenti.

 

(2) Akademická obec fakulty se svolává k projednání závažných záležitostí nebo opatření, popřípadě u příležitosti slavnostních aktů fakultního nebo společenského charakteru.

 

(3) Právo svolat shromáždění akademické obce fakulty má pouze děkan nebo předseda akademického senátu fakulty.

 

(4) Povinností děkana je svolat akademickou obec fakulty nejméně jednou v průběhu každého akademického roku, a to za účelem podání informace o hodnocení činnosti fakulty za uplynulé období. Toto shromáždění je zároveň i místem pro otevřenou diskusi k zásadním otázkám týkajícím se činnosti a rozvoje fakulty.

 

 

Článek 4

Studenti

 

(1) Právní postavení studenta je upraveno v § 61 až 63 zákona.

 

(2) Základním předpisem upravujícím práva a povinnosti studentů je Studijní a zkušební řád JU.

 

(3) Disciplinární přestupky studentů a řízení o nich je upraveno v § 64 až 69 zákona a v Disciplinárním řádu pro studenty ZSF JU. Disciplinárním přestupkem studenta je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity a fakulty.

 

(4) Studentům mohou být přiznána stipendia podle § 91 zákona. Stipendia jsou přiznávána podle Stipendijního řádu JU, opatření rektora a opatření děkana fakulty.

 

 

Článek 5

Akademičtí pracovníci

 

(1) Akademickými pracovníky ZSF JU jsou profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci JU a vykonávají na ZSF JU v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost.

 

(2) Akademičtí pracovníci se podílejí

a)    na pedagogické činnosti zejména:

‒      přednáškami, semináři a cvičeními, zkouškami a konzultacemi,

‒      působením ve funkci vedoucího či oponenta kvalifikačních prací,

‒      působením ve zkušebních komisích,

‒      vykonáváním funkce školitele v doktorských studijních programech,

‒      účastí na vytváření studijních programů,

‒      přípravou nově zaváděných nebo inovovaných předmětů,

‒      přípravou studijních materiálů;

b)    na tvůrčí činnosti zejména:

‒      působením ve funkci řešitele, spoluřešitele nebo člena řešitelského týmu výzkumného projektu,

‒      působením ve funkci řešitele, spoluřešitele nebo člena řešitelského týmu rozvojového projektu,

‒      publikační činností,

‒      odbornou činností související s přípravou vědeckých časopisů vydávaných fakultou,

‒      oponentní činností v habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem;

‒      vytvářením platforem pro zapojení studentů do popularizačních a vědecko-výzkumných aktivit,

‒      popularizací vědy včetně organizování aktivit prezentujících činnost fakulty na veřejnosti;

 

c)    na zabezpečování dalších úkolů spojených s činností fakulty a jejích organizačních útvarů.

 

 

Článek 6

Členství v akademických senátech, vědeckých radách a dalších orgánech

 

Činnost akademických pracovníků v orgánech vymezených zákonem a vnitřními předpisy univerzity, zejména členství v Akademickém senátu JU, Akademickém senátu ZSF JU, vědecké radě univerzity, vědecké a oborové radě fakulty, Radě pro vnitřní hodnocení JU podle článku 11 odst. 2 statutu JU a orgánech reprezentace vysokých škol podle § 92 zákona je významnou součástí jejich pracovních povinností. Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních jsou povinni členům těchto orgánů vytvořit podmínky pro jejich činnost.

 

 

Článek 7

Hostující profesor

 

(1) Hostujícího profesora jmenuje rektor na základě návrhu děkana.

 

(2) Hostujícím profesorem může být jmenována osoba, která je uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru. Podmínkou není předchozí jmenování docentem.

 

(3) Řízení se zahajuje na návrh nejméně dvou profesorů nebo docentů fakulty. Děkan jmenuje tříčlennou komisi složenou ze členů akademické obce fakulty z řad docentů a profesorů, která posoudí kvalifikaci navrhované osoby.

 

(4) Hodnotící komise předloží své stanovisko děkanovi, který ve věci rozhodne a postoupí návrh rektorovi.

 

 

 

Článek 8

Emeritní profesor

 

(1) Návrh na jmenování emeritním profesorem podává rektorovi děkan po souhlasném vyjádření vědecké rady fakulty.

 

(2) Emeritní profesor je čestný titul, který nezakládá pracovněprávní vztah k fakultě ani příslušnost k její akademické obci. Emeritní profesor má právo účastnit se tvůrčí činnosti fakulty a využívat přitom fakultních zařízení a technologií. Emeritní profesor má právo vystoupit na shromáždění akademické obce fakulty.

 

 

Článek 9

Akademičtí funkcionáři a insignie fakulty

 

(1) Akademickými funkcionáři fakulty jsou děkan a proděkani. Po dobu akademického obřadu promoce je za akademického funkcionáře považován i promotor.

 

(2) Vnějším výrazem akademických tradic, práv, svobod a odpovědnosti akademických funkcionářů fakulty jsou akademické insignie fakulty a akademické obřady fakulty.

 

(3) Akademickými insigniemi fakulty jsou žezlo, řetězy a taláry.

 

(4) O změně nebo návrhu nových insignií rozhoduje děkan se souhlasem akademického senátu fakulty a vědecké rady fakulty.

 

(5) Fakultní taláry jsou při slavnostních příležitostech oprávněni užívat:

a)    akademičtí funkcionáři fakulty;

b)    další akademičtí pracovníci a zaměstnanci fakulty podle rozhodnutí děkana;

c)    významní hosté podle rozhodnutí děkana;

d)    členové vědecké rady fakulty;

e)    pedel fakulty.

 

 

Článek 10

Akademické obřady

 

(1) Akademickými obřady jsou zejména slavnostní imatrikulace studentů jako výraz přijetí studenta do akademické obce, promoce, slavnostní inaugurace děkana jako výraz uvedení do funkce, slavnostní zasedání vědecké rady, slavnostní shromáždění akademické obce a slavnostní ukončení studia v rámci programu celoživotního vzdělávání.

 

(2) Obsah a průběh akademických obřadů navrhuje v duchu univerzitních tradic příslušný proděkan a schvaluje děkan.

 

 

Článek 11

Znak, pečeť a kulaté razítko

 

(1) Fakulta používá fakultní znak/logo v souladu s platným jednotným vizuálním stylem univerzity.

 

(2) Fakulta též používá univerzitní pečeť se symbolem Čech a jihočeského regionu s textem „Sigillum Universitatis Bohemiae Meridionalis“.

 

(3) Fakulta používá kulaté razítko se státním znakem České republiky a textem „Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích“ v souladu s obecnými předpisy o užívání státních symbolů ČR v případech, kdy vydává rozhodnutí nebo listiny osvědčující důležité právní skutečnosti.

 

 

Článek 12

Medaile a ocenění

 

(1) Medaile a ocenění fakulty uděluje děkan jako uznání za zásluhy o rozvoj fakulty, za významné působení na fakultě a za vztahy k ní, jakož i za činnosti v oblastech vztahujících se k zaměření fakulty a další zásluhy podle rozhodnutí děkana.

 

(2) Pravidla a řád pro udělování medailí stanoví děkan. Matrika o udělených medailích je vedena na děkanátu fakulty.

 

 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZSF JU

 

 

Článek 13

Orgány fakulty a jejich pravomoci

 

Orgány fakulty, jejich postavení a působnost vymezují § 25 až 32 zákona. Orgány fakulty jsou:

a)    akademický senát fakulty;

b)    děkan;

c)    vědecká rada fakulty;

d)    disciplinární komise fakulty;

e)    tajemník.

 

 

 

Článek 14

Akademický senát fakulty

 

(1) Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským orgánem a je volen členy akademické obce fakulty. Členství v akademickém senátu fakulty je čestné, dobrovolné a nezastupitelné a je neslučitelné s funkcí děkana, proděkana a tajemníka fakulty a dále rektora, prorektora a kvestora univerzity.

 

(2) Akademický senát fakulty a jeho členové odpovídají za svou činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce jsou členové senátu vázáni svým svědomím a jsou povinni dbát zájmů fakulty.

 

(3) Působnost akademického senátu fakulty stanovuje § 27 zákona.

 

(4) Počet členů akademického senátu fakulty, délku funkčního období, vyhlašování voleb a jejich organizaci, vznik a zánik mandátu člena akademického senátu fakulty podrobně upravuje Volební řád Akademického senátu ZSF JU.

 

(5) Volbu předsedy a místopředsedů senátu, organizaci a způsob jednání a hlasování podrobně upravuje Jednací řád Akademického senátu ZSF JU.

 

(6) Děkanát fakulty zajišťuje administrativní a materiální zabezpečení činnosti akademického senátu fakulty.

 

(7) Děkan, proděkani, tajemník a ostatní vedoucí zaměstnanci fakulty poskytnou akademickému senátu fakulty informace potřebné pro jeho činnost.

 

(8) Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Informace o zasedání senátu spolu s navrženým programem jednání musí být předem zveřejněna ve veřejné části internetových stránek fakulty.

 

(9) Předseda akademického senátu fakulty je povinen svolat mimořádné zasedání akademického senátu na žádost děkana. Děkan, proděkani a tajemník mají na zasedání akademického senátu fakulty právo na udělení slova a kdykoliv o ně požádají, musí jim být uděleno.

 

 

Článek 15

Děkan

 

(1) Úkoly, práva, povinnosti, způsob jmenování a odvolání a délku funkčního období děkana stanoví § 28 zákona.

 

(2) Volbu kandidáta na funkci děkana a návrh na odvolání děkana podrobně upravuje Jednací řád Akademického senátu ZSF JU.

 

(3) Funkce děkana není slučitelná s žádnou další vedoucí funkcí na fakultě kromě funkcí ze zákona vázaných na funkci děkana.

 

(4) Děkan vydává rozhodnutí o počtu proděkanů a rozsahu jejich působnosti po vyjádření akademického senátu fakulty a vnitřní normou vymezí jejich kompetence.

 

(5) Děkan vydává rozhodnutí o tom, který z proděkanů je oprávněn jej zastupovat v době jeho nepřítomnosti.

 

(6) Děkan vydává pokyn k zastupování v jednotlivých případech.

 

(7) Děkan jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance fakultních pracovišť.

 

 

Článek 16

Vědecká rada fakulty

 

(1) Vědecká rada projednává základní otázky vědecké a pedagogické činnosti fakulty dle § 30 zákona. Její členy jmenuje a odvolává děkan v souladu s § 29 zákona po schválení akademickým senátem fakulty. Kromě těchto členů může děkan jmenovat stálé hosty vědecké rady.

 

(2) Při jmenování členů vědecké rady děkan přihlíží k zaměření fakulty stanovenému v článku 2 odst. 1 a 2 statutu.

 

(3) K jednáním vědecké rady může děkan přizvat další významné odborníky v souvislosti s řešenými záležitostmi, a ti mají právo vyjádřit se k projednávané problematice.

 

(4) Podrobnosti působnosti vědecké rady a jejího jednání upravuje Jednací řád vědecké rady ZSF JU.

 

 

Článek 17

Disciplinární komise fakulty

 

(1) Disciplinární komise fakulty projednává na návrh děkana disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.

 

(2) Funkční období disciplinární komise fakulty je dvouleté.

 

(3) Členství v disciplinární komisi je neslučitelné s jakoukoli vedoucí funkcí na fakultě dle článku 20 statutu.

 

(3) Disciplinární komise fakulty se řídí Disciplinárním řádem pro studenty ZSF JU.

 

 

Článek 18

Tajemník

 

(1) Tajemník řídí hospodaření, vnitřní správu a provoz fakulty a vystupuje za fakultu v záležitostech finančních, hospodářských, správních v rozsahu stanoveném vnitřní normou fakulty.

 

(2) Tajemník zpracovává návrh rozpočtu včetně jeho věcného naplnění a předkládá jej děkanovi. Tajemník sleduje a vyhodnocuje čerpání rozpočtu a předkládá hodnocení děkanovi a akademickému senátu fakulty.

 

(3) Tajemník je podřízen a odpovědný za svou činnost děkanovi.

 

 

Článek 19

Organizační struktura

 

Fakulta se člení na ústavy a instituty. Administrativním a správním útvarem fakulty je děkanát, který zabezpečuje činnosti potřebné pro fakultu jako celek.

 

 

Článek 20

Řídicí struktura

 

(1) Řídicí strukturu fakulty tvoří děkan, proděkani, tajemník, ředitelé ústavů a institutů.

 

(2)  Děkan může pověřit řízením i další zaměstnance fakulty s tím, že definuje úsek řízení rozsahem odpovědnosti, kompetencí a začlenění do struktury fakulty.

 

 

Článek 21

Poradní orgány

 

(1) Stálým poradním orgánem děkana je kolegium děkana. Členy kolegia děkana jsou proděkani, předseda akademického senátu fakulty, tajemník, ředitelé ústavů a institutů. Děkan může dle svého uvážení rozšířit kolegium o další členy. Kolegium svolává děkan dle potřeby alespoň jednou za tři měsíce.

 

(2) Podle potřeby může děkan vydat rozhodnutí o zřízení dalších stálých nebo dočasných poradních orgánů. Složení těchto poradních orgánů a podrobnosti jejich působnosti určují vnitřní normy fakulty

 

 

 

 

 

Článek 22

Vnitřní předpisy a normy fakulty

 

(1) Vnitřní předpisy fakulty podléhající schválení Akademického senátu ZSF JU a Akademického senátu JU:

a)    Statut ZSF JU;

b)    Volební řád Akademického senátu ZSF JU;

c)    Jednací rád Akademického senátu ZSF JU;

d)    Jednací řád Vědecké rady ZSF JU;

e)    Disciplinární řád pro studenty ZSF JU.

 

(2) Vedle vnitřních předpisů fakulty je děkan oprávněn vydávat další vnitřní normy fakulty za účelem řízení, organizace nebo metodického ukotvení činností souvisejících s naplňováním činností ZSF JU.

 

(3) Vnitřními normami fakulty se rozumí opatření, řády, pravidla, rozhodnutí a metodické pokyny.

 

 

Článek 23

Práva fakulty a jejích orgánů

 

(1) Fakulta a její orgány jsou oprávněny jednat a rozhodovat za univerzitu ve věcech týkajících se fakulty, které fakultě svěřuje zákon a článek 15 Statutu JU. Jedná se zejména o následující činnosti:

a)    tvorba a uskutečňování akreditovaných studijních programů v souladu se Strategickým záměrem ZSF JU;

b)    strategické zaměření a organizace tvůrčí činnosti v souladu se Strategickým záměrem ZSF JU;

c)    konání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem;

d)    zahraniční styky a jiné aktivity prospěšné k naplňování orientace fakulty;

e)    vnitřní organizace fakulty včetně ustanovování jejích samosprávných akademických orgánů, pokud zákon nestanoví jinak;

f)     nakládání s přidělenými finančními prostředky;

g)    doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti.

 

(2) Výkon dalších oprávnění může být fakultě svěřen Statutem JU nebo jiným jejím vnitřním opatřením, zejména opatřením rektora.

 

 

Článek 24

Rozhodování a podepisování

 

(1) Za fakultu rozhodují, jsou oprávněni ke všem právním úkonům v souladu se zákonem a jednají navenek vůči třetím osobám:

a)    děkan ve všech věcech stanovených zákonem, Statutem JU, rozhodnutím rektora a statutem fakulty;

b)    proděkani v rozsahu rozhodnutí a opatření děkana;

c)    tajemník v rozsahu stanoveném zákonem, statutem fakulty a rozhodnutím a opatřením děkana;

d)    ředitelé ústavů a institutů v rozsahu stanoveném rozhodnutím a opatřením děkana.

 

(2) Osoby uvedené v odstavci 1 písmeno a) až d) jsou oprávněny zmocnit další osoby k právním úkonům pouze v rozsahu svých pravomocí.

 

(3) Podepisování za fakultu se realizuje tak, že k natištěnému, vytištěnému či jinak nadepsanému názvu fakulty připojí oprávněná osoba svůj vlastnoruční podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis ve smyslu platných právních předpisů ČR.

 

 

Článek 25

Hospodaření fakulty

 

(1) Obecné zásady závazné pro hospodaření fakulty jsou vymezeny obecně platnými právními předpisy, Statutem JU a Pravidly hospodaření JU.

(2) Za účelné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem svěřeným fakultě je děkanovi odpovědný tajemník. V rámci rozsahu své působnosti jsou odpovědni děkanovi za účelné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem svěřeným fakultě rovněž proděkani, ředitelé ústavů a institutů.

 

(3) Majetek, se kterým fakulta hospodaří, byl fakultě svěřen do správy vlastníkem majetku, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.

 

(4) Návrh rozpočtu zpracovaný tajemníkem předkládá děkan k projednání akademickému senátu fakulty v termínech navazujících na schválení rozpočtu univerzity Akademickým senátem JU a Správní radou JU.

 

(5) V případě, že návrh rozpočtu předložený děkanem nebude akademickým senátem fakulty schválen, předloží děkan nejpozději do 14 dnů návrh nový. Hospodaření fakulty se do schválení rozpočtu řídí rozpočtovým provizoriem, které stanoví svým rozhodnutím a opatřením děkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

 

 

Článek 26

Přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu

 

(1) Obecné podmínky pro přijetí ke studiu na fakultě jsou stanoveny v § 48 až 50 zákona a ve článku 18 Statutu JU.

 

(2) Konkrétní podmínky pro přijetí ke studiu a pravidla přijímacího řízení stanovuje každoročně děkan fakulty opatřením, které je zveřejňováno ve veřejné části internetových stránek fakulty. Podmínky pro přijetí ke studiu dle § 27 odst. 1 písm. e) zákona schvaluje akademický senát fakulty.

 

(3) Forma přijímací zkoušky na fakultě může být písemná, ústní, praktická, popřípadě kombinovaná.

 

(4) V případě konání přijímací zkoušky ústní nebo praktickou formou musí být o výkonu zkoušky pořízen písemný protokol obsahující náležitosti stanovené děkanem fakulty.

 

 

Článek 27

Podmínky studia cizinců

 

(1) Podmínky přijímání cizinců ke studiu a podmínky jejich studia jsou obecně vymezeny v článku 19 Statutu JU.

 

(2) Na přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu cizinců se přiměřeně vztahují ustanovení článku 26 Statutu JU.

 

(3) Další podrobnosti studia cizinců jsou vymezeny vnitřními normami fakulty.

 

 

Článek 28

Poplatky spojené se studiem

 

(1) Obecná ustanovení o poplatcích za úkony spojené s přijímacím řízením a o poplatcích za studium jsou uvedena v § 58 zákona a ve Statutu JU.

 

(2) Konkrétní výše, způsob úhrady a termín splatnosti poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se v souladu s § 58 odst. 1 a odst. 4 zákona, článkem 18 Statutu JU a příslušnými opatřeními rektora JU zveřejňuje jako nedílná součást opatření děkana fakulty podle článku 26, odst. 2 Statutu JU.

 

(3) Konkrétní výše poplatků za studium na fakultě dle § 58 odst. 3 zákona je v souladu se Statutem JU každoročně zveřejňována ve veřejné části internetových stránek fakulty nejpozději poslední den lhůty stanovené pro podávání přihlášek ke studiu.

 

(4) Rozmezí pro stanovení poplatku za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce je v souladu s § 58 odst. 4 zákona určeno článkem 20 odst. 5 Statutu JU. V rámci tohoto rozmezí děkan fakulty opatřením stanoví konkrétní výši tohoto poplatku pro každý studijní program uskutečňovaný v cizím jazyce. Přihlédne přitom k finanční náročnosti daného studijního programu, k náročnosti jeho zajištění v cizojazyčné mutaci a k tomu, zda je daný studijní program uskutečňován souběžně v české a v cizojazyčné mutaci nebo pouze v některém cizím jazyce. Dále přihlédne k tomu, zda a případně v jaké výši je daný studijní program financován příspěvkem ze státního rozpočtu na vzdělávací činnost veřejné vysoké školy, a tuto případnou výši příspěvku porovná s náklady na uskutečňování daného studijního programu v cizím jazyce. Stanovená výše poplatku odpovídá nákladům na uskutečňování daného studijního programu, případně nákladům převyšujícím příslušnou výši příspěvku ze státního rozpočtu.

 

 

 

 

ČÁST PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

Článek 29

 

(1) Zrušuje se statut Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválený Akademickým senátem JU dne 15. 12. 2015.

 

(2) Tento statut byl projednán a schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem ZSF JU dne 27. 3. 2017.

 

(3) Tento statut nabývá platnosti podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválením Akademickým senátem JU dne 16. 5. 2017.

 

 

 

 

 

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., v. r.

děkanka fakulty

 

 

 

Mgr. František Dolák, Ph.D., v. r.

předseda Akademického senátu fakulty

PDF ke stažení ZDE.