Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní předpisy ZSF JU > stranky dokumentu > VOLEBNÍ ŘÁD AS

VOLEBNÍ ŘÁD ASVOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH


 Registrováno Rektorátem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 14.6.2017.

 

Akademický senát Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „akademický senát“) se podle § 27 a 33 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) usnesl na tomto Volebním řádu Akademického senátu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „řád“).

 

 

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

(1) Akademický senát je samosprávným zastupitelským orgánem Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „fakulta”) podle zákona v souladu se Statutem fakulty a vnitřními předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „JU”).

 

(2) Členové akademického senátu jsou voleni členy akademické obce fakulty, jíž odpovídají za svou činnost.

 

 

Článek 2

Složení akademické obce

 

(1)    Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty.

 

(2)    Každý člen akademické obce má právo volit zástupce z řad akademických pracovníků i studentů fakulty.

 

(3)    Akademickým pracovníkem se pro volby do senátu v souladu s § 70 odst. 2 zákona rozumí pracovník, který je členem akademické obce fakulty a vykonává zde pedagogickou, vědeckou či jinou tvůrčí činnost a nepodílí se na výuce jen na základě dohod o práci konaných mimo pracovní poměr.

 

(4)    Za studenta je považován každý, kdo podle § 61 zákona splňuje status studenta.

 

 

Článek 3

Členství v akademickém senátu

 

(1) Akademický senát je složen z volených zástupců akademické obce.

 

(2) Členství v akademickém senátu je čestné, dobrovolné a nezastupitelné. Funkce člena senátu je neslučitelná s funkcí děkana, proděkana a tajemníka fakulty.

 

(3) Senát má 13 členů, z nichž 8 je akademických pracovníků a 5 studentů.

 

(4) Člen senátu, který byl zvolen jako student, řádně ukončil bakalářský studijní program a přihlásil se na fakultě ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu nebo řádně ukončil magisterský studijní program a přihlásil se na fakultě ke studiu v doktorském studijním programu, může do sedmi dnů po dni řádného ukončení studia písemně sdělit předsedovi senátu, že se hodlá stát náhradníkem. V takovém případě bude zařazen na seznam náhradníků na dobu nejvýše pět měsíců a povolán do senátu po zápisu do studia. Není-li uchazeč v této lhůtě ke studiu přijat, přestává být náhradníkem.

 

(5) Členství v senátu může být ukončeno abdikací nebo naplněním skutečností, které brání členství v senátu, zejména podle § 26 odst. 2 zákona, či přestane-li být člen senátu členem akademické obce fakulty.

 

(6) Zanikne-li z jakýchkoli důvodů členství některého člena v senátu, nastupuje na jeho místo náhradník podle počtu získaných hlasů v rámci daného zastoupení akademických pracovníků a studentů. Tato skutečnost je zapsána v zápisu o zasedání senátu.

 

(7) Pokud se některý člen senátu nemůže ze závažných důvodů zúčastňovat zasedání senátu po dobu delší než jeden semestr, na jeho místo nastupuje náhradník podle počtu získaných hlasů. Tato skutečnost je zapsána v zápise zasedání senátu.

 

 

Článek 4

Orgány akademického senátu

 

(1) Orgány akademického senátu tvoří předseda a místopředsedové.

 

(2) Předsedu senátu volí členové senátu z řad akademických pracovníků.

 

(3) Volbu předsedy akademického senátu řídí předseda volební komise, v průběhu funkčního období předsedající schůze. Volba předsedy senátu je tajná a k jeho zvolení je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů senátu. Nezíská-li žádný kandidát na funkci předsedy senátu kvalifikovanou většinu hlasů, postupují dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola. Předsedou se stává kandidát, který získá více hlasů.

 

(4) Senát volí ze svého středu dva místopředsedy: jednoho z řad akademických pracovníků a jednoho z řad studentů. Volba místopředsedů probíhá podle stejných pravidel jako volba předsedy senátu.

 

(5) Předseda nebo místopředsedové senátu mohou být odvoláni nadpoloviční většinou všech členů senátu. O odvolání předsedy a místopředsedů se rozhoduje tajným hlasováním.

 

 

Článek 5

Funkční období

 

(1)    Funkční období senátu je dvouleté.

 

(2)    Funkční období senátu je počítáno ode dne prvního zasedání senátu.

 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ

VOLEBNÍ ŘÁD

 

 

Článek 6

Vyhlášení voleb

 

(1)    Volby do senátu vyhlašuje děkan fakulty nejpozději třicet dní před skončením funkčního období stávajícího senátu.

 

(2)    Pro konání voleb musí být určeny alespoň dva pracovní dny v průběhu semestru a v každém z nich doba nejméně čtyř hodin. Při stanovování volebních dnů je vhodné zohlednit harmonogram výuky studentů kombinovaného studia.

 

 

Článek 7

Volební komise

 

(1)    Volby organizuje a řídí volební komise (dále jen „komise“) jmenovaná děkanem po projednání jejího složení ve stávajícím senátu.

(2)    Alespoň jednu třetinu členů komise tvoří studenti.

 

(3)    Děkan jmenuje předsedu a místopředsedu komise a určí způsob zajištění potřebné administrativní práce komise.

 

(4)    Členství v komisi je neslučitelné s kandidaturou do senátu.

 

(5)    Nejméně dva týdny před konáním voleb vydá komise vyhlášku o organizaci a průběhu voleb, ve které zejména stanoví:

a)    způsob a termín podávání návrhů kandidátů a náležitosti těchto návrhů;

b)    způsob a termín vyhlášení kandidátů;

c)     volební místa a dobu k uskutečnění voleb;

d)    způsob distribuce volebních lístků a pokyny pro způsob jejich úpravy při volbě;

e)    způsob a termín vyhlášení výsledků voleb.

 

Tato vyhláška musí být ve stanoveném termínu zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách fakulty.

 

 

Článek 8

Voliči

 

(1) Seznamy voličů vypracuje volební komise na základě seznamů studentů a akademických pracovníků fakulty, které dodá děkan nejpozději týden před prvním dnem voleb.

 

(2) Každý člen akademické obce smí volit pouze jednou, a to i v případě, je-li člen akademické obce studentem a akademickým pracovníkem zároveň.

 

 

Článek 9

Kandidáti

 

(1)    Návrh kandidáta může podat písemně každý člen akademické obce fakulty. Konkrétní způsob podávání návrhů určí ve vyhlášce o organizaci a průběhu voleb komise.

 

(2)    Navržený kandidát musí ve stanoveném termínu, a to nejméně jeden týden před konáním voleb, písemně vyjádřit souhlas s kandidaturou.

 

(3)    Je-li navržený kandidát do senátu studentem a akademickým pracovníkem zároveň, může kandidovat pouze jednou.

 

(4)    Komise zveřejní na úřední desce seznam kandidátů, kteří kandidaturu přijali, nejméně týden před konáním voleb. Zveřejněný seznam musí obsahovat u kandidátů z řad akademických pracovníků jejich pracoviště (ústav) a u kandidátů z řad studentů ročník a studijní obor.

(5)    Volební komise zajistí prostřednictvím děkanátu fakulty vytištění hlasovacích lístků, na kterých jsou zveřejněna jména kandidátů do akademického senátu, celkový počet členů z řad akademických pracovníků i studentů a způsob vyplnění hlasovacího lístku.

 

 

Článek 10

Organizace voleb

 

(1)    Ve volební místnosti nebo jinak určeném prostoru pro hlasování musí být umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování.

 

(2)    Ve volební místnosti musí být v době voleb přítomni alespoň dva členové komise.

 

(3)    Členové volební komise jsou oprávněni podle průkazu totožnosti ověřit příslušnost voliče k akademické obci fakulty.

 

(4)    Člen volební komise vydá voliči hlasovací lístek. Ten jeho převzetí stvrdí podpisem v seznamu voličů.

 

(5)    Člen volební komise poučí voliče o způsobu úpravy hlasovacího lístku.

 

(6)    Po každém dni voleb komise uschová v uzamčeném prostoru zapečetěnou volební schránku.

 

(7)    Hlasovací lístek, který byl upraven jinak než předepsaným označením jednoho až nejvýše přípustného počtu volených kandidátů do senátu, je neplatný.

 

 

Článek 11

Výsledky voleb

 

(1)    Po posledním dni voleb komise sečte získané hlasy a do dvou pracovních dnů zveřejní výsledek voleb na úřední desce fakulty a na jejích webových stránkách.

 

(2)    Do senátu jsou zvoleni kandidáti, kteří v rámci určeného zastoupení akademických pracovníků a studentů získali nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů na místech rozhodných pro zvolení rozhoduje o zvolení kandidáta los. Losování provede volební komise.

 

(3)    Předseda komise předá zvoleným členům senátu písemné osvědčení o zvolení na prvním zasedání senátu. Předsedovi nově zvoleného senátu předá protokol o průběhu a výsledcích voleb.

 

(4)    Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může každý člen akademické obce fakulty podat stížnost volební komisi, a to nejpozději do tří dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do sedmi pracovních dnů ode dne, kdy obdržela stížnost. Text stížnosti a rozhodnutí komise se zdůvodněním musí být zveřejněny na úřední desce fakulty a na jejích webových stránkách.

 

 

Článek 12

Náhradníci

 

(1)    Kandidáti, kteří nebyli zvoleni a získali alespoň deset procent odevzdaných hlasů, jsou zapsáni do seznamu náhradníků v pořadí podle počtu hlasů obdržených při volbě. Seznam náhradníků je uložen k dokumentům senátu.

 

(2)    Mandát náhradníka zaniká s koncem funkčního období senátu, do něhož byl zvolen.

 

 

Článek 13

Opakování voleb

 

(1)    Volby se opakují tehdy, došlo-li k pochybení, které mohlo mít vliv na výsledky voleb.

 

(2)    O opakování voleb podle odstavce 1 rozhoduje volební komise. Pro opakování voleb se musí vyslovit nejméně tři pětiny jejích členů. K rozhodnutí o opakování voleb může dojít nejpozději 15 dnů po posledním dni konání voleb.

 

(3)    Opakované volby vyhlašuje na základě stanoviska komise děkan.

 

 

Článek 14

Doplňovací volby

 

(1)    Doplňovací volby se konají v případě, že na uvolněné místo člena senátu není náhradník nebo všichni náhradníci odmítli členství v senátu. Doplňovací volby se nekonají v případě, že místo bylo uvolněno v posledních šesti měsících funkčního období senátu.

 

(2)    Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.

 

(3)    Mandát členů senátu zvolených v doplňovacích volbách zaniká s funkčním obdobím senátu, do něhož byli zvoleni.

 

 

Článek 15

První zasedání senátu

 

(1)    První zasedání senátu svolává předseda volební komise nejdříve 15 dní a nejpozději 30 dní po zveřejnění výsledku voleb.

 

(2)    Předseda komise řídí první zasedání senátu až do zvolení předsedy senátu.

 

(3)    Volbou předsedy senátu končí činnost volební komise i jejího předsedy.

 

 

Článek 16

Závěrečná ustanovení

 

(1) Ruší se Volební a Jednací řád Akademického senátu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 23. 4. 2007.

 

(2) Tento řád byl schválen Akademickým senátem Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 30.1. 2017 a Akademickým senátem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 16.5. 2017.

 

 

 

 

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., v. r.

děkanka fakulty

 

 

 

Mgr. František Dolák, Ph.D., v. r.

předseda Akademického senátu fakulty

PDF ke stažení ZDE.