Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Fyzioterapie - studijní program > Fyzioterapie-studijní program

Fyzioterapie-studijní program

Studijní program: Fyzioterapie

Bakalářské studium studijního programu Fyzioterapie je tříleté a po jeho absolvování získají absolventi prezenčního studia se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Hlavním důvodem přípravy tohoto druhu kvalifikačního studia v programu Fyzioterapie byla snaha o vybudování srovnatelného vzdělávacího programu se zeměmi Evropské unie. Připravený studijní program současně respektuje příslušné aktuální normy vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Cílem bakalářského studijního programu Fyzioterapie je připravit vysokoškolsky vzdělaného profesionála, který bude schopen a oprávněn poskytovat fyzioterapii i funkční diagnostiku v rehabilitačních lůžkových i ambulantních zařízeních, lázeňských léčebnách a ústavech sociální péče. Na základě získaných vědomostí a dovedností absolvent studijního programu bude schopen pracovat v rámci rehabilitačního i multidisciplinárního týmu s cílem vrátit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu či vrozené vady do aktivního společenského života.

Absolventi studijního programu budou mít široké teoretické znalosti a dovednosti z technických, bio-medicínských, společenskovědních a ostatních souvisejících vědních oborů, které jim umožní rychlou profesní adaptaci na změněné podmínky a požadavky praxe. Kompatibilita studijního programu s obdobnými studijními programy na univerzitách ve státech EU ověřená v rámci spolupráce evropských univerzit v projektu Sokrates/Erasmus usnadní absolventům tohoto studijního programu volný pohyb a uplatnění i na evropském trhu práce.

 

Studium v jednotlivých studijních programech bude v akademickém roce 2021/2022 zahájeno pouze tehdy, zapíše-li se, resp. nastoupí-li ke studiu minimálně 15 přijatých uchazečů, není-li stanoven pro přijetí nižší počet uchazečů. V opačném případě nemusí být konkrétní studijní program otevřen a přijatým uchazečům fakulta nabídne studium v obdobném studijním programu.