Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Informace o vyplňování přihlášek-bc.

Informace o vyplňování přihlášek-bc.

Přílohy a obecné informace k vyplňování přihlášek

Přihlášky ke studiu na ZSF JU se podávají :

prostřednictvím „Elektronického formuláře přihlášky ke studiu“, dostupného na internetové adrese https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html. Po vyplnění elektronického formuláře přihlášky bude uchazeč o studium na ZSF JU zapsán do evidence ZSF JU, přičemž samotná registrace přihlášky ke studiu bude provedena na studijním oddělení ZSF JU poté, kdy uchazeč předloží vyplněný a vlastnoručně podepsaný vytištěný elektronický formulář přihlášky ke studiu, obsahující všechny náležitosti stanovené v Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2020, ke kterému přiloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti studia zvoleného studijního programu. Při vyplňování Elektronického formuláře přihlášky ke studiu uchazeči postupují dle pokynů na výše uvedené internetové stránce, popř. v samotném formuláři.

Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrných služeb poskytovaných univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce zaškrtnout možnost „Zohlednění specif. potřeb“. Po kompletaci přihlášky ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami, kteří ho budou informovat o dalším postupu. Další informace lze získat na internetových stránkách centra (http://centrumssp.jcu.cz/, e-mailem (centrum-ssp@jcu.cz) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního oboru ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Přihlášky zasílejte společně s dokladem o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení, č. účtu 104725778/0300,ČSOB České Budějovice,  konstantní symbol 0308, variabilní symbol 6020107, specifický symbol – oborové číslo uchazeče generované systémem elektronické přihlášky a dalšími požadovanými náležitostmi (potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti). Tento formulář musí být odeslán nejpozději dne   10. 4. 2021  na adresu:     

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity

Studijní oddělení

J.Boreckého 27

370 11 České Budějovice

Má-li přihláška formální nedostatky, fakulta ji vrátí uchazeči k opravě a k doplnění. Pokud uchazeč ve stanovém termínu nedostatky neodstraní, nesplnil základní podmínku pro přijetí. Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu (do 10. 4. 2021) a určenou formou (složenkou nebo řádně doloženým bankovním převodem) poplatek stanovený podle §58 odst. 1  a odst. 4 zákona a článku 18 Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, nesplnil základní podmínku pro přijetí.

Uchazeči o bakalářské studium, kteří skládají maturitní zkoušku ve školním roce 2020/2021 přinesou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení s sebou k přijímacímu řízení, případně doloží na studijní oddělení ZSF JU.  V případě absolutoria zahraniční střední školy předloží uchazeč nostrifikovaný dokument o závěrečné zkoušce rovnocenné maturitě.

      Ke studiu bakalářských studijních programů může být přijat uchazeč, který vykonal maturitní zkoušku a v přijímacím řízení vyhověl předepsaným požadavkům. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení  musí uchazeč předat (osobně nebo poštou) na studijní oddělení ZSF JU.

      Přijímací zkoušky  ve všech  programech jsou ve formě písemných testů. Výsledky testů se hodnotí bodově, jeden bod za jednu správnou odpověď. Výjimkou je bakalářský studijní program Zdravotnické záchranářství, kde uchazeči vykonávají i talentovou zkoušku.

      Uchazeči budou počítačově seřazeni sestupně podle dosaženého bodového hodnocení. Podle tohoto pořadí budou přijati uchazeči až do naplnění předem stanovené kapacity přijímaného počtu uchazečů.

 

Pořadí uchazečů a jejich dosažené výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách fakulty od 16. 6. 2021.

Podle § 50 odst. 6 má uchazeč právo nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, nebo nepřijetí ke studiu na studijním oddělení fakulty dne  23.7.2021 od 8,00 do 11,00 hodin a od 13,00 do 15,00 hodin.

Uchazeč má právo požádat děkanku fakulty o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Děkanka může žádosti vyhovět a své rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí děkanky, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, s vnitřním předpisem vysoké školy nebo s podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona č. 111/98 Sb. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí děkanky potvrdí.

 

Další důležité informace:

 • uchazeč o studium na Zdravotně sociálně fakultě JU si může podat libovolné množství přihlášek;
 • jedna přihláška smí obsahovat pouze jeden studijní program;
 • jedna přihláška smí obsahovat pouze jednu formu studijního programu v rámci jednoho studijního programu;
 • součástí správně vyplněné přihlášky je potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti;
 • po odeslání přihlášky na ZSF JU není možné vyhovět žádostem o změny studijního programu;
 • fakulta nepřevádí přihlášky na jiné vysoké školy, resp. vyšší školy;
 • v případě, že se uchazeč o studium na ZSF JU přijímacího řízení nezúčastní, nebo přihlášku stornuje, fakulta jeho přihlášku ani administrativní poplatek nevrací;
  • termín podání přihlášek pro všechny studijní programy:  do 10. dubna 2021
  • výše administrativního poplatku pro všechny  studijní programy:          500,- Kč

  Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek :   http: www.zsf.jcu.cz

Informace o studiu podává studijní oddělení fakulty :

(J.Boreckého 27, 370 11 České Budějovice)

Úřední hodiny :

Pondělí:

13.00 - 15.00

Úterý:

7.00 - 11.00

Středa:

13.00 - 17.00

Čtvrtek:

7.00 - 11.00

Pátek:

7.00 - 11.00

13.00 - 15.00