Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Nursing - studijní program > Nursing - informace o vyplňování přihlášek

Nursing - informace o vyplňování přihlášek

Přílohy a obecné informace k vyplňování přihlášek

 

 

 • Uchazeč o studium do bakalářského studijního programu Nursing se přihlásí:

Zasláním řádně vyplněné a podepsané přihlášky ke studiu, včetně všech povinných příloh nejpozději do 30. dubna 2021 na adresu:

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity

Ing. Jana Ředinová

J. Boreckého 27

370 11 České Budějovice.

-        Povinné přílohy přihlášky ke studiu jsou:

 • curriculum vitae
 • písemná práce na téma:  „Jaká je Vaše motivace studovat obor ošetřovatelství“ v rozsahu 1500 znaků (včetně mezer)
 • úředně ověřená kopie pasu a rodného listu
 • úředně ověřená kopie oficiálního dokumentu potvrzujícího ukončení středoškolského vzdělání s maturitou nebo jiným tomu odpovídajícím zakončením

 

Jazyková úroveň uchazečů o studium bakalářských programů v anglickém jazyce na ZSF JU je stanovena na úroveň B2.

 • Budou-li mít přihlášky a přílohy nějaké formální nedostatky, budou vráceny uchazečům k přepracování nebo doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu nedostatky neodstraní, nesplnil základní podmínku pro přijetí.
 •  Uchazeči, kteří zaslali všechny požadované materiály, budou zařazeni do přijímacího řízení.
 •  Poplatek za studium student uhradí do 30-ti dnů po potvrzení přijetí výsledků přijímacího řízení mailem. Nejpozději však do 31.8.2020 musí být připsán poplatek na účet Zdravotně sociální fakulty v Českých Budějovicích. Poplatek se platí na celý akademický rok. Tento poplatek je nevratný.

 

Hodnotící a přijímací komise sestaví pořadí uchazečů navržených k přijetí ke studiu. O přijetí uchazečů rozhoduje děkanka fakulty na základě doporučení přijímací komise do 8 dnů od přijímacího řízení a uchazeče informuje o výsledku podle § 50 odst.4 zákona o vysokých školách písemně do 30 dnů.

Uchazeč má právo požádat děkanku fakulty o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Děkanka může žádosti vyhovět a své rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí děkanky, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, s vnitřním předpisem vysoké školy nebo s podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona č. 111/98 Sb. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí děkanky potvrdí.

 

Další důležité informace:

 • uchazeč o studium na Zdravotně sociálně fakultě JU si může podat libovolné množství přihlášek;
 • jedna přihláška smí obsahovat pouze jeden studijní program;
 • jedna přihláška smí obsahovat pouze jednu formu studijního programu v rámci jednoho studijního programu;
 • po odeslání přihlášky na ZSF JU není možné vyhovět žádostem o změny studijního programu;
 • fakulta nepřevádí přihlášky na jiné vysoké školy, resp. vyšší školy;
 • termín podání přihlášek pro studijní program Nursing:  do 30.  dubna 2021

 

Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek :   http: www.zsf.jcu.cz