Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Nutriční terapie - studijní program > Nutriční terapie-informace o programu

Nutriční terapie-informace o programu

Studijní program: Nutriční terapie

Bakalářské studium studijního programu  Nutriční terapie je tříleté a po jeho absolvování získají absolventi se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Hlavním důvodem přípravy tohoto druhu kvalifikačního studia ve studijním programu Nutriční terapie byla snaha o vybudování srovnatelného vzdělávacího programu se zeměmi Evropské unie. Připravený studijní program současně respektuje příslušné legislativní předpisy České republiky. Hlavním východiskem pro sestavení studijního plánu byly výstupní znalosti a dovednosti, tzv. rámcová kompetenční kritéria, stanovená vyhláškou a standardy pro profesi nutriční terapeut.

Cílem studijního programu je připravit odborníky, kteří budou kvalifikovaně vykonávat činnosti nutričního terapeuta na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví všech věkových skupin. Tato péče směřuje k podpoře, posílení a udržení zdraví, k prevenci vzniku onemocnění, k prevenci komplikací a úmrtí, kterým lze předejít. Absolventi tohoto studijního programu budou na základě získaných vědomostí v oborových teoretických disciplínách, v medicínských a humanitních vědách a dovedností získaných v odborné klinické praxi schopni diagnostikovat základní výživové problémy a budou schopni je navrženým dietním režimem napravovat, přičemž na základě znalosti etických a právních aspektů své práce budou schopni dbát práva pacienta tak, aby nedošlo k poškození jeho zdraví. Absolventi budou schopni samostatně rozhodovat v oblasti výživy a své rozhodnutí budou schopni zdůvodnit, obhájit a nést za ně osobní odpovědnost. Absolventi dále budou připraveni pro řídící práci a pro další celoživotní vzdělávání.

Absolventi budou schopni pracovat v oblasti klinické výživy a to jak ve zdravotnických, tak i v lázeňských i sociálních zařízeních.

 

             Studium v jednotlivých studijních programech  bude v akademickém roce 2021/2022 zahájeno pouze tehdy, zapíše-li se, resp. nastoupí-li ke studiu minimálně 15 přijatých uchazečů, není-li stanoven pro přijetí nižší počet uchazečů. V opačném případě nemusí být konkrétní studijní program  otevřen a přijatým uchazečům fakulta nabídne studium v obdobném studijním programu .