Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Radiologická asistence - studijní program > Radiologická asistence-studijní program

Radiologická asistence-studijní program

Studijní program: Radiologická asistence

Bakalářské studium studijního programu Radiologická asistence je tříleté a po jeho absolvování získají absolventi se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Výuka probíhá v prezenční formě. Cílem je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných zdravot­nických pracovníků oprávněných k provádění radiologických zobrazovacích a ozařovacích postupů a aplikaci ionizujícího záření při postupech používaných při lékař­ském ozáření.

Absolventi studijního programu získají znalosti z matematicko-fyzikálních, medicínských, společenskovědních a ostatních souvisejících oborů, které jim umožní rychlou profesní adaptaci na změněné podmínky a požadavky praxe. Kompatibilita studijního programu s obdobnými studijními programy na univerzitách EU, ověřená v rámci spolupráce evropských univerzit v projektu Socrates/Erasmus, usnadní absolventům tohoto studijního programu volný pohyb a uplatnění na evropském trhu práce. Studenti mají možnost absolvovat odbornou tříměsíční stáž na pracovištích partnerských univerzit.

Získání teoretických a praktických poznatků, návyků a zkušeností umožní absolventovi rozpoznat a reagovat na biologické i psychosociální potřeby nemocných, kterým poskytuje odborné služby, zná zásady a techniku ošetřovatelské péče při radiologických postupech a v požadovaném rozsahu ji umí poskytnout nemocným. Používá prostředky zdravotnické techniky, nástroje a zařízení tak, aby byla zabezpečena bezpečnost nemocného při jeho nejvyšším mož­ném pohodlí. Dokáže rozpoznat, zda má pro provedení radiologických zobrazovacích a ozařovacích postupů k dispozici všechny potřebné informace a zda jsou správné. Prakticky i teoreticky je seznámen s radiologickými postupy, včetně postupů používa­ných při lékařském ozáření. Při dodržení všech etických požadavků dokáže nemoc­ného kvalifikovaně informovat o prováděném výkonu, rizicích souvisejících s lékařským ozářením a postupy k jejich snížení.

S ohledem na získané znalosti je absolvent schopen:

  • na radiodiagnostických odděleních provádět skiagrafická rtg vyšetření na lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních, včetně práce na operačních sálech a u lůžka pacienta, asistence a instrumentace při angiologických, diapeutických a intervenčních metodách, provádět vyšetření pomocí výpočetní tomografie a magnetické rezonance;
  • na radioterapeutických odděleních provádět ozařování na rentgenových ozařovačích a lineárních urychlovačích a přístrojích určených pro brachyterapii, pracovat se simulátorem a provádět výpočty ozařovacích plánů, zhotovovat ozařovací pomůcky, provádět dozimetrická měření pro in vivo dozimetrii;
  • v nukleární medicíně provádět zobrazovací i nezobrazovací metody včetně celotělových a tomografických vyšetření a jejich následné zpracování na počítačových systémech.


Studium v jednotlivých studijních programech bude v akademickém roce 2021/2022 zahájeno pouze tehdy, zapíše-li se, resp. nastoupí-li ke studiu minimálně 15 přijatých uchazečů, není-li stanoven pro přijetí nižší počet uchazečů. V opačném případě nemusí být konkrétní studijní program otevřen a přijatým uchazečům fakulta nabídne studium v obdobném studijním programu.