Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory - bc. studium > Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory - informace o praxi

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory - informace o praxi

Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory-Bc - informace o absolvování povinné praxe

Informace o odborné praxi během studia - prezenční i kombinovaná forma

Cílem odborné praxe je podpořit odbornou způsobilost a rozvíjet kompetence studentů/studentek k výkonu sociální práce v příslušných typech institucí a organizací.
Cílem je vést studenty/studentky k reflexi zkušenosti z odborné praxe a sebereflexi, aby si byli vědomi sebe jako nástroje sociální práce. Studující k reflexi a sebereflexi vědomě a aktivně používají teoretické poznatky, metody a etické standardy sociální práce.
Cílem odborné praxe je motivovat studenty k hledání a nalézání profesní identity.
Odborná praxe je realizována na klinických pracovištích ZSF JU či na individuálně zvolených pracovištích v souladu s profilem absolventa. Odborná praxe probíhá pod dohledem garantů praxe – akademických pracovníků ZSF JU a současně je garantována školiteli (sociálními pracovníky) v jednotlivých zařízeních. Nedílnou součástí odborné praxe je také supervize.
Výstupem odborné praxe je portfolio, které se předkládá při závěrečném hodnocení odborné praxe a rovněž při státních závěrečných zkouškách.

Členění odborné praxe:

zimní semestr

letní semestr

prázdniny

1. ročník

2 týdny (80 h)

2. ročník

 6 týdnů (240 h)

3. ročník

6 týdnů (240 h)

 Celkový rozsah odborné praxe během studia je 14 týdnů, tj. 560 hodin.