Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Specializace v ošetřovatelství - navaz. magisterský studijní program > Specializace v ošetřovatelství-studijní program

Specializace v ošetřovatelství-studijní program

 Navazující magisterské studium studijního programu Specializace v ošetřovatelství vychází z charakteristiky ošetřovatelství jako samostatné vědní disciplíny, která je založena na integraci teorie, praxe, výzkumu a vzdělání. Studijní program je dvouletý, nabízen v denní i kombinované formě.

Základní charakteristikou magisterského studijního programu je rozvinutí vědomostí, dovedností a postojů získaných na základě předcházejícího bakalářského studijního oboru. Studium je zaměřeno především na kompetentní, koordinační a interdisciplinární práci v systému zdravotní péče bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění. Kromě toho budou studenti/ky ovládat práci s literaturou, a to tuzemskou i zahraniční. Dále se seznámí s teoretickou a výzkumnou prací i oboru. Velký důraz je kladen na schopnost studenta/ky syntetizovat své poznatky, umět je interpretovat a závěry obhajovat. Při studiu musí využívat širokou škálu nabídek literárních rešerší. Studium klade důraz na osobní rozvoj v oblasti postojů. Absolventi/ky budou připraveni/ny pro další rozvoj své vědecké profesní kariéry – pro doktorandské studium v oboru ošetřovatelství. Absolventi/ky budou připraveni působit jako vysokoškolsky vzdělaní/né a profesně připravení/né pracovníci/ice kteří/ré budou schopni/y působit jako praktičtí/cké odborníci/nice, vzdělavatelé/ky a koordinátoři/ky v ošetřovatelství se zaměřením na:

Ošetřovatelskou péči v oborech specializačního vzdělávání (dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., které stanoví obory specializačního vzdělávání) student zvolí ze tří oborů specializačního vzdělávání:    

  • ošetřovatelská péče v interních oborech
  • ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
  • ošetřovatelství v intenzivní péči

Sestra se specializovanou způsobilostí vykonává činnosti dle § 54 vyhlášky č. 55/2011 Sb. a dále v oborech

  • ošetřovatelská péče v interních oborech (§ 60 vyhlášky č. 55/2011 Sb.)
  • ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (§ 61 vyhlášky č. 55/2011 Sb.)
  • ošetřovatelství v intenzivní péči (§ 55 vyhlášky č. 55/2011 Sb.)

 

Odborná praxe je organizována jako souvislý blok v semestru na klinických pracovištích ZSF JU v rozsahu 520 hodin za celé studium. V průběhu praxe si studenti vedou Log book, na závěr každého bloku praxe probíhá skupinové hodnocení.


Studium v jednotlivých studijních programech bude v akademickém roce 2021/2022 zahájeno pouze tehdy, zapíše-li se, resp. nastoupí-li ke studiu minimálně 15 přijatých uchazečů, není-li stanoven pro přijetí nižší počet uchazečů. V opačném případě nemusí být konkrétní studijní program otevřen a přijatým uchazečům fakulta nabídne studium v obdobném studijním programu.