Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Všeobecné ošetřovatelství - studijní program > Všeobecné ošetřovatelství-studijní program

Všeobecné ošetřovatelství-studijní program

Studijní program Všeobecné ošetřovatelství 

Bakalářské studium studijního programu Všeobecné ošetřovatelství  je tříleté a po jeho absolvování získají absolventi se souhlasem MZ ČR způsobilost k výkonu  zdravotnického povolání všeobecná sestra. Výuka v českém jazyce probíhá v prezenční i kombinované formě.

Absolventi studijního programu Všeobecné ošetřovatelství na základě vědomostí a dovedností z ošetřovatelských, medicínských a humanitních oborů a na základě zkušeností z odborné praxe budou schopni rozpoznat somatické a psychosociální potřeby klienta/nemocného a zajistit potřebnou péči směřující k posílení a udržení zdraví, k prevenci onemocnění a k péči o klienta/nemocného jak v období nemoci, tak i v období jeho rekonvalescence.

Absolventi najdou uplatnění v ambulantních a lůžkových zdravotnických zařízeních. Budou mít teoretické a praktické předpoklady pro vedení ošetřovatelského týmu, privátní praxe nebo vedení ošetřovatelských agentur.

Přihlásí-li se ke studiu do kombinované formy studia studijního programu Všeobecné ošetřovatelství uchazeč, který nemá způsobilost k výkonu zdravotnického povolání všeobecná sestra a po úspěšném absolvování přijímacího řízení bude přijat ke studiu, musí během studia k získání odborné způsobilosti absolvovat praktickou výuku v rozsahu 2 300 hodin.

 

Studium v jednotlivých studijních programech bude v akademickém roce 2021/2022 zahájeno pouze tehdy, zapíše-li se, resp. nastoupí-li ke studiu minimálně 15 přijatých uchazečů, není-li stanoven pro přijetí nižší počet uchazečů. V opačném případě nemusí být konkrétní studijní program otevřen a přijatým uchazečům fakulta nabídne studium v obdobném studijním programu.