Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Zdravotnické záchranářství - studijní program > Zdravotnické záchranářství-studijní program

Zdravotnické záchranářství-studijní program

Studijní program: Zdravotnické záchranářství

 Bakalářské studium studijního programu Zdravotnické záchranářství je tříleté a po jeho absolvování získají absolventi prezenčního studia se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Hlavním důvodem realizace tohoto druhu kvalifikačního studia byla snaha o vybudování srovnatelného vzdělávacího programu se zeměmi Evropské unie, které přispěje k realizaci nového pojetí přednemocniční péče. Studium současně respektuje příslušné aktuální normy vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Cílem bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství  je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka pro samostatnou činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče, akutního příjmu, intenzivní péče a všude tam, kde jsou nemocní a zranění bezprostředně ohroženi na životě.

Absolventi studijního programu Zdravotnické záchranářství na základě svých vědomostí a dovedností z ošetřovatelských, medicínských a humanitních oborů a na základě zkušeností z odborné praxe budou schopni zhodnotit aktuální stav a bio-psycho-sociální potřeby klienta a poskytovat neodkladnou péči postiženým všech věkových skupin v omezeném časovém intervalu – na místě vzniku náhlé příhody, během transportu do zdravotnického zařízení a na odděleních urgentních příjmů a intenzivní péče. Absolventi studia najdou uplatnění ve zdravotnických záchranných službách a jiných typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním zdravotnické odborné první pomoci (horská, báňská, vodní) a dále na odděleních urgentních příjmů a intenzivní péče.


         Studium v jednotlivých studijních programech bude v akademickém roce 2021/2022 zahájeno pouze tehdy, zapíše-li se, resp. nastoupí-li ke studiu minimálně 15 přijatých uchazečů, není-li stanoven pro přijetí nižší počet uchazečů. V opačném případě nemusí být konkrétní studijní program otevřen a přijatým uchazečům fakulta nabídne studium v obdobném studijním programu.