2017

Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2017
Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ)
Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2017
Studentské hodnocení výuky v zimním semestru v akademickém roce 2016/2017
Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2017
O organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v roce 2016/2017 a o registraci bakalářských/ diplomových prací
Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2017
Motivační podpora vědecko-výzkumného rozvoje ZSF JU
Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2017
Evidence a rozvržení pracovní doby
Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2017
k organizaci předběžného elektronického zápisu na zimní semestr akademického roku 2017/18 pro studenty vyšších ročníků
Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2017
k organizaci Studentského hodnocení výuky
Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2017
kterým se stanovují podmínky a výše prospěchového stipendia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2017/18
Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2017
ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2017
Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2017 - dodatek č. 1
ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2017
Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2017
vymezujíjcí práva a povinnosti ředitelů ústavů, garantů studijních programů, garantů předmětů
Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2017
k veřejným prověrkám bezpečnosti práce
Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2017
Studentská vědecká odborná činnost (zkr. SVOČ)
Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2017
Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2017
kterým se stanovuje zařazování akademických a vědeckých pracovníků a neakademických zaměstnanců do platových tříd a tarifních rozpětí těchto tříd, jakož i další náležitosti vyplývající z aplikace mzdového předpisu JU v podmínkách Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2017
Opatření děkana o složení a činnosti Akreditační komise Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2017
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce
Dodatek č.1 k Opatření děkanky ZSF č. 16/2017
Studentská vědecká odborová činnost (SVOČ)
Opatření děkanky ZSF JU č. 17/2017
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 18/2017
k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2018/2019