Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU > stranka opatreni > Opatření děkanky ZSF JU č. 21/2016

Opatření děkanky ZSF JU č. 21/2016


Opatření děkanky č. 21/2016

 

Rigorózní řízení na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

 

Článek I.

Obecná ustanovení

 

 1. Toto opatření upravuje rigorózní řízení na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále zkr. ZSF JU).

 

 

Článek II.

Státní rigorózní zkouška

 

 1. Podle § 46, odst. 5, Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách mohou absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“, vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je i obhajoba rigorózní práce.
 2. Státní rigorózní zkoušky (dále zkr. SRZK) se na ZSF JU konají v následujících oborech:

-          Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

-          Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

Po úspěšném vykonání SRZK se uděluje dle § 46 akademický titul „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděný před jménem).

 

 

Článek III.

Administrativní náležitosti rigorózního řízení

 

 1. Administrativní náležitosti rigorózního řízení zajišťuje Kancelář pro vědu a výzkum (dále zkr. Kancelář V+V) ve spolupráci s předsedou oborové rady příslušného doktorského studia.
 2. SRZK se konají ve dvou obdobích, a to v dubnu a listopadu. Přihlášku k dubnovému termínu SRZK podává uchazeč nejpozději 30. 11. předchozího kalendářního roku, k listopadovému termínu SRZK nejpozději 30. 5. téhož kalendářního roku.
 3. Termíny SRZK musí být zveřejněny nejpozději 30 dnů před jejím konáním na úřední desce fakulty. Ve stejném termínu musí být o datu zkoušky informován uchazeč i členové zkušební komise.
 4. Zájemci se ke zkoušce musí přihlásit písemně na formuláři, který je součástí tohoto opatření (viz Příloha 1 tohoto opatření). Přihláška se zasílá na adresu: Kancelář pro vědu a výzkum, J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice. Uchazeč odevzdává:

-        3× rigorózní práci v pevné vazbě,

-        přihlášku ke státní rigorózní zkoušce,

-        ověřené doklady o vzdělání a kvalifikaci,

-        strukturovaný životopis,

-        doklad o zaplacení poplatku,

-        kopie diplomové práce (kopie disertační práce, pokud je uchazeč absolvent doktorského studia),

-        1× CD, které obsahuje rigorózní práce v elektronické podobě ve formátu pdf.

 

 1. Pravidla a požadavky na formální strukturu i vizuální podobu rigorózních prací upravuje Příloha 2 a Příloha 3.
 2. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo chybí-li stanovené dokumenty, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána.
 3. Nelze-li na fakultě konat rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul „magistr“, fakulta uchazeči přihlášku vrátí s příslušným vysvětlením. Fakulta uchazeči vrátí částku zaplaceného poplatku po odečtení administrativních nákladů.
 4. Pověřený pracovník Kanceláře V+V a předseda příslušné oborové rady provedou formální kontrolu rigorózní práce. Nevyhovuje-li formálním požadavkům, vyzvou uchazeče k zjednání nápravy. Opravená práce musí být předložena do Kanceláře pro vědu a výzkum nejpozději do 2 měsíců.
 5. Diplomová nebo disertační práce se ve své nezměněné podobě nemůže stát podkladem rigorózního řízení. Pokyny pro úpravu rigorózní práce jsou součástí tohoto opatření.

 

 

Článek IV.

Rigorózní řízení

 

 1. Rigorózní práci posuzují dva oponenti zpravidla z řad profesorů nebo docentů příslušného oboru, přičemž jeden z oponentů není členem akademické obce JU.
 2. Oponenty jmenuje na návrh předsedy oborové rady odpovídajícího doktorského studia děkan fakulty. Oponenti vypracují ve stanovené lhůtě písemné posudky, v nichž jednoznačně uvedou, zda předloženou rigorózní práci doporučují, či nedoporučují k obhajobě.
 3. Obsah a požadavky státní rigorózní zkoušky stanoví oborová rada odpovídajícího oboru doktorského studia. Oborová rada garantuje obornou úroveň rigorózní zkoušky včetně úrovně rigorózní práce. Předseda příslušné oborové rady doktorského studia má v tomto smyslu konkrétní odpovědnost děkanovi fakulty.

 

 

Článek V.

Státní rigorózní zkouška

 

 1. Státní rigorózní zkouška (dále zkr. SRZK) se skládá z obhajoby rigorózní práce a z rigorózní zkoušky, která je zaměřena na metodologické základy, teoretické a filozofické aspekty příslušného oboru a na oborové disciplíny.
 2. Komise pro SRZK má 3-6 členů, z nichž alespoň jeden člen není zaměstnancem JU. Zkušební komisi jmenuje na návrh předsedy oborové rady děkan fakulty.
 3. O konání státní rigorózní zkoušky nebo její části se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda zkušební komise a všichni přítomní členové komise.
 4. Státní rigorózní zkouška je klasifikována „prospěl/a“ – „neprospěl/a“. Klasifikaci „prospěl/a“ komise stanoví tehdy, složí-li uchazeč ústní zkoušku a obhájí-li rigorózní práci.
 5. Není-li úspěšně složena ústní část SRZK, k obhajobě rigorózní práce se nepřistoupí a tato práce může být znovu předložena při opakování zkoušky. Není-li po úspěšné ústní zkoušce obhájena rigorózní práce, není tím úspěšně složena celá SRZK. Opakovaná zkouška se bude skládat ze státní rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózní práce.
 6. Neúspěšnou zkoušku je možné ve stejném oboru opakovat jen jednou, a to nejdříve za půl roku po neúspěšné zkoušce.
 7. Náklady spojené s rigorózní zkouškou hradí uchazeč formou poplatku, který je splatný v den podání přihlášky. Výše poplatku je upravena rozhodnutím děkanky.
 8. Diplom o udělení titulu podle § 46 Zákona 137/2016 Sb. bude po úspěšném složení SRZK předán při nejbližším termínu promocí.

 

 

Článek VI.

Přechodná ustanovení

 

 1. Toto Opatření ruší Opatření děkanky č. 9/2016.

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 8. listopadu 2016.

 prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

děkanka ZSF JU


 

 

 

 

        


 

Příloha 1

Přihláška ke státní rigorózní zkoušce

 

 

Čj.:

Přijato dne:

 

Obor:

Název rigorózní práce:

 

 

Titul, jméno, příjmení (vč. rodného)

Datum a místo narození:

Rodné číslo:

Číslo občanského průkazu:

Kontaktní adresa:

Trvalé bydliště:

Tel./mobil:

E-mail:

 

 

Vysokoškolské magisterské vzdělání

Obor:

Fakulta a název VŠ:

Začátek studia (den prvního zápisu):

Ukončení SZK dne:

Obhájena diplomová práce:

Jméno vedoucího práce:

 

 

V………………dne……………………………    ____________________________

        

                                                                  Podpis uchazeče, uchazečky

 

Přílohy:

 • Ověřené doklady o vzdělání a kvalifikaci
 • Strukturovaný životopis
 • Rigorózní práce
 • Doklad o zaplacení poplatku
 • Kopie diplomové práce (bude vrácena uchazeči po vykonání rigorózní zkoušky)
 • V případě, vykonává-li rigorózní zkoušku uchazeč po absolvování doktorského studia, předkládá i kopii disertační práce.
 • 1× CD, které obsahuje rigorózní práce v elektronické podobě ve formátu pdf

 

 

 

 


 

Příloha 2

 

Pravidla odevzdání rigorózní práce

a formální požadavky na strukturu rigorózní práce

 

 

Finální podoba rigorózní práce musí obsahovat:

 

 • Původní výsledky nebo originální zpracování ucelené části problematiky daného oboru, přičemž musí přinášet nové teoretické, metodologické i obsahové poznatky pro zvolený obor.
 • Rigorózní práce řeší problematiku oboru, v němž se uchazeč hlásí ke složení státní rigorózní zkoušky.

 

 

1.    Základní požadavky na strukturu rigorózní práce

 

Práce může být napsána v češtině (příp. slovenštině) nebo v angličtině. Pokud je práce v angličtině, obhajoba probíhá v jazyce českém, prezentace v češtině nebo slovenštině.

 

     Povinné součásti práce musí být v tomto pořadí:

 1. titulní list (viz vzor – Příloha 3);
 2. čestné prohlášení opatřené datem a podpisem autora (viz vzor – Příloha 3);
 3. abstrakt s klíčovými slovy v českém jazyce (viz vzor – Příloha 3);
 4. abstrakt s klíčovými slovy v anglickém jazyce;
 5. obsah (je první číslovaná strana, ale není číslem 1, obvykle je číslem 6);
 6. vlastní text práce;
 7. seznam literatury;
 8. seznam příloh a obrázků (pokud jsou uvedeny);
 9. seznam zkratek (pokud jsou v textu používány).

 

(Pozn.: Pořadí je nutné dodržet)

         Práce může obsahovat vložené elektronické médium (CD, DVD).

 

 

2.     Pravidla pro odevzdání rigorózní práce

 

Rigorózní práce se odevzdává průběžně během celého roku. Práce přijaté k 30. 5. se obhajují v listopadovém termínu a práce přijaté k 30.11. předchozího kalendářního roku se obhajují v dubnu.

     Uchazeč/ka odevzdává do Kanceláře pro vědu a výzkum:

-        3× rigorózní práci v pevné vazbě;

-        přihlášku ke státní rigorózní zkoušce;

-        ověřené doklady o vzdělání a kvalifikaci;

-        strukturovaný životopis;

-        doklad o zaplacení poplatku;

-        kopie diplomové práce (kopie disertační práce, pokud je uchazeč absolvent doktorského studia);

-        1× CD, které obsahuje rigorózní práce v elektronické podobě ve formátu pdf.

 

3.    Podrobné požadavky na strukturu rigorózní práce

 

3.1 Formální náležitosti práce:

 

-        doporučená délka práce je 100 - 140 normostran bez poznámkového aparátu, okraje 2,5 cm zprava, 3,5 cm zleva (tiskne se jednostranně), nahoře a dole 2,5 cm;

-        číslování stran: strany jsou započítávány od titulní strany, u úvodních stran se číslo neuvádí, první číslo je uvedeno až u obsahu práce, obvykle (v závislosti na délce abstraktu) je to číslo 6;

-        velikost písma je 12 b., řádkování 1,5, typ písma je Times New Roman (doporučeno);

-        názvy kapitol tučně, velikostí 14 b., podkapitoly kurzívou a tučně, velikost 12 b., názvy kapitol se zarovnávají vlevo (bez odsazení), vlastní text zarovnán do bloku;

-        text musí respektovat pravidla českého pravopisu (příp. slovenského, anglického jazyka);

-        odstavce je nutné oddělit mezerou mezi odstavci o velikosti 10 bodů a již je neodsazovat; nebo odstavce odsazovat (odsazení 1. řádku o 0,8 cm), ale již neoddělovat mezerou mezi odstavci;

-        tabulky a obrázky (případně definice, důkazy, algoritmy, příklady aj.) musí být číslovány. Grafy se označují jako obrázky. Číslo a název tabulky (krátký a výstižný) se uvádí nad tabulkou, zdroj pod tabulkou; číslo a název obrázku (krátký a výstižný) pod obrázkem. Detailní popisy tabulek a obrázků (grafů) je třeba uvádět v textu. Na každou tabulku a obrázek musí být v textu odkaz (obr. 1, tab. 1).

 

 

3.2 Abstrakt a klíčová slova

 

Součástí rigorózní práce je český a anglický abstrakt, jehož smyslem je na cca 1 stranu shrnout:

-        cíl práce;

-        způsob dosažení cíle;

-        vědecké přínosy práce (vlastní příspěvek k řešenému tématu);

-        získané poznatky, závěry;

-        klíčová slova: uvést česky a anglicky, doporučeno 5 – 10 slov.

 

 

3.3 Úvod k práci

 

Úvod k práci obsahuje úvod do problematiky.

 

 

3.4 Text práce

 

     Práce musí mít vědecký charakter svým obsahem i formou.

-      Práce musí být jasně strukturovaná. Každá z kapitol (tam, kde to není zcela zřejmé) by měla mít v úvodu formulované cíle kapitoly vzhledem k tématu práce a tam, kde to lze, na konci jasně formulované závěry.

-      Práce musí obsahovat popis a zhodnocení současného stavu poznání ve zkoumané problematice (ve světě a v ČR) – viz teoretická část.

-      Je nutné korektně zacházet s pojmy/termíny. Každý důležitý termín, zkratka nebo značení musí být v místě svého prvního užití v práci definováno. V celé práci musí být použita jednotná symbolika.

 

Doporučené členění textu práce je následující:

-        teoretická část (doporučený rozsah je 1/3 z celkového rozsahu práce);

-        cíl práce a hypotézy;

-        operacionalizace pojmů použitých v cíli práce (popř. dílčích cílech) a hypotézách;

-        metodika;

-        výsledky;

-        diskuse;

-        závěr (včetně doporučení pro praxi);

-        seznam použitých zdrojů – min. 80 zdrojů, z toho je doporučeno uvést cca ½ zahraničních – zejména z databází; dále je doporučeno pracovat s primárními zdroji);

-        přílohy;

-        seznam zkratek.

 

 

3.5 Závěr práce

 

Závěr práce obsahuje:

-        shrnutí výsledků vlastní vědecké práce, ke kterým autor/ka dospěl/a;

-        zhodnocení splnění stanovených cílů;

-        vlastní vědecký přínos k řešené problematice (co je v práci původního);

-        zhodnocení využitelnosti dosažených výsledků v praxi, další náměty pro řešení v uvedené oblasti.

 

 

3.6 Citace

 

Při psaní rigorózní práce je nutné důsledné dodržování níže uvedených pravidel:

 

-        Je nutné uvádět odkazy na zdroje myšlenek a na zdroje citací převzatých textů – u všeho, co není vyloženě vlastní, uvádět zdroj.

-        Obdobně je nutné uvádět zdroje u převzatých obrázků, grafů, tabulek nebo schémat (pokud jsou grafy či obrázky kopírovány, je to možné pouze se souhlasem autora, který je vytvořil).

-        Za původnost práce a dodržování litery autorského zákona, jakož i za uvedení přehledu použité literatury a přesné citace, ručí autor práce. V případě porušení těchto pravidel nebude práce uznána. Současně je nutné počítat s reakcí a obranou autorů, jejichž díla byla zneužita, což může končit až soudním řízením

-        Tato pravidla se týkají jak textů tištěných, tak i elektronicky šířených (např. umístěných na webových stránkách).

-        Citace by měla být co nejpřesnější, nelze vynechávat povinné údaje, pokud jsou v dokumentu dostupné. Doporučuje se uvádět i nepovinné údaje, jsou-li pro identifikaci citovaného dokumentu důležité.

-        Údaje se zapisují v jazyce, ve kterém jsou uvedeny v citovaném dokumentu.

-        Jakýkoliv prvek, který není v latince (např. cyrilice, čínské znaky), se do latinky přepisuje.

-        Podoba citací musí být jednotná v celé kvalifikační práci včetně stylu, formátu a interpunkce (viz příklady kap. 3.8).

 

 

3.7 Seznam literatury a zdrojů

 

-        Seznam literatury se uvádí v abecedním setřídění podle příjmení prvního autora; pokud se autor opakuje, pak podle příjmení druhého autora atd., v případě stejných autorů podle roku vydání. Publikace uvádějte podle níže uvedených vzorů (viz dále kap. 3.8).

-        Názvy knih, časopisů a sborníků se zapisují kurzivou a u těch názvů, které jsou v angličtině, se jednotlivá slova uvádějí s prvním velkým písmenem (kromě spojek a předložek).

-        Připravený seznam literatury je doporučené očíslovat (i když čísla nebudou použita při odkazování, viz níže). Jde o informaci pro oponenta, kolik publikací autor/ka cituje.

-        V textu je třeba se na zdroje odkazovat vždy příjmením autora a rokem vydání a v případě přímé citace doplnit číslo strany (viz příklad vzorového textu).

-        Všechny zdroje musí být v textu citovány (seznam nesmí obsahovat nadbytečné položky).

Povinný způsob citování je tzv. Harvardský systém, který je součástí platné citační normy ČSN ISO 690 (viz kap. 3.8 – příklad vzorového textu)

 

 

3.8 Příklady citací prací psaných česky a anglicky (případně slovensky a jinými jazyky)

 

Příklad vzorového textu – odkazy na literaturu (u bodů a–g) se jedná o nepřímou citaci – tzv. parafrázi):

 

a)  Jeden autor

Prostředí, ve kterém romský žák žije, dům, byt, v němž tráví převážnou část svého života s rodinou, je podstatným faktorem ovlivňujícím školní úspěšnost dítěte a učitelé by na tuto skutečnost neměli zapomínat (Balvín, 2004).

 

b)  Dva autoři

V obou obdobích sběru dat považovali všichni oslovení romští rodiče, s výjimkou jedné maminky, vzdělání pro své děti za velice důležité a potřebné. Toto zjištění je tak v rozporu s názory Heřmanové a Kovaříkové (2000) a Unuckové (2007), jež se domnívají, že školnímu vzdělání Romové nepřipisovali a dodnes nepřipisují velký význam.

 

Je tedy na místě zabývat se dle Tóthové et al. (2010) či Velemínského et al. (2014) otázkami zdravotního stavu imigrantů a zahrnout návrhy na řešení do integračních a zdravotních politik států (viz dále např. Brouček, 2012; Brabcová a Vacková, 2013a; Vacková et al., 2014; Záleská et al., 2014).

 

c)  U více než dvou autorů publikace použijte zkratku „et al.“

ICT slouží nejenom jako užitečná věc, ale může být stejně tak zneužita právě k šikaně v online prostředí (Vágnerová et al., 2009).

 

d)  V případě uvádění více autorů musí být autoři seřazeni za sebou podle roku vydání publikace.

Léčivé účinky potvrzuje velké množství studií. Perspektivní je zejména hepatoprotektivní účinek – extrakt z listů působí preventivně proti toxickému působení tetrachlormethanu a paracetamolu (Sharma et al., 1989; Emmanuel et al., 2001).

 

e)  V případě, že autor napsal v daném roce více prací, za rokem vydání pro odlišení uvádějte malá písmena abecedy (a–z), stejně tak i v seznamu literatury.

Ve dvou experimentech na potkanech byl zjištěn neuroprotektivní účinek proti poškození neuronů nedostatkem kyslíku (Prakash et al., 2011a).

 

f)   Příklad citace zákona v textu

Teprve zákon č. 170/1950 Sb., o zdravotnických povoláních, zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči, a vyhláška č. 40/1953 Sb., o odborné způsobilosti a odborné výchově středních a nižších zdravotnických pracovníků, stanovily, že ošetřovatelskou činnost mohou vykonávat jen profese těmito předpisy stanovené.

 

g)  Příklad elektronické citace v textu

Nejen standardy Spojené akreditační komise ČR, ale i standardy České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví (Hodnotící standardy…, 2015) či společnosti Joint Commission International (2011), jež hodnotí systém řízení kvality a bezpečí zdravotnických služeb podle mezinárodních standardů, se týkají dokumentace. Kvalita vedení zdravotnické dokumentace jde opravdu ruku v ruce s kvalitou poskytované péče (Maloušová, © 2014).

 

h) Užití přímé citace

U přímé citace je text převzat doslovně – tedy nelze vynechat žádné slovo (je nutné celou větu cizího autora opsat – a to včetně chyb, případně vulgarismů). Přímou citaci je nezbytné v textu graficky oddělit – kurzivou. V práci by se přímá citace měla vyskytovat minimálně.

 

Příklad:

Většina Vietnamců první generace má stále jisté potíže se zvládnutím jazyka, struktura společnosti (její určitá etnická uzavřenost), v níž žijí, je však velmi málo motivuje k překonání této bariéry – to však neznamená, že se tento trend bude opakovat u druhé generace (tedy vietnamských dětí a mládeže do 18 let) – v této oblasti bude docházet k určitému vývoji způsobenému délkou pobytu v ČR a znalostí jazyka (Vacková, 2012, s. 121).

 

 

3.8.1 Příklady citací – zápis citací v seznamu literatury

 

Knižní publikace (monografie)

 

MALOUŠOVÁ, I., 2013. Statistická problematika. 2. vydání. Praha: Grada. 566 s. ISBN 80-1245-524-1.

 

MALOUŠOVÁ, I., 2013. Statistical issue. 2nd edition. Prague: Grada. 566 p. ISBN 80-1245-524-1.

 

(Pozn.: číslo vydání /edition/ je povinný údaj, v případě 1. vydání se neuvádí)

 

Kapitola v knize (monografii)

 

KŘEČÍČKOVÁ, Z., BOHDÁNKOVÁ, H., KRÁLÍČEK, P., 2014. Dětské úrazy. In: MATÍKOVÁ, L., BRŮŽKOVÁ, S. Pediatrie. Praha: Portál, s. 45–89. ISBN 80-1245-524-1.

 

(Pozn.: Do kurzivy se dává pouze název monografie, sborníku apod.)

 

SMALL, H., KRAL, S., LUNDBERGIS, M., 2014. Social determinants of health. In: MARMOT, S. Social determinants of health – healthy life in UK. London: Sage publ., p. 485–92. ISBN 80-1245-524-1.

 

Pokud má publikace více než dva autory, je možné postupovat následovně:

KŘEČÍČKOVÁ, Z. et al., 2014. Dětské úrazy. In: MATÍKOVÁ, L., BRŮŽKOVÁ, S. Pediatrie. Praha: Portál, s. 45–89. ISBN 80-1245-524-1.

 

Příspěvek ve sborníku

 

HALÁČOVÁ, M., 2015. Migrace a její dopad na děti. In: MALÁČOVÁ, L., GRIVNÁČ, S. (eds). Sborník příspěvků ke konferenci Migrace v postmoderní době. České Budějovice: ZSF JU, s. 56–82. ISBN 80-1245-524-1.

 

(Pozn.: Sborníky ve většině případů nemají autora/y, tzn. místo autora/ů se uvádí editor/editoři – nutné za jeho/jejich jméno/a uvést zkratku ed./eds)

 

Článek v časopise

ARONOVÁ, M., LANDOVÁ, J., LASIČKOVÁ, J., 2013. Posuzování potřeb dítěte s ADHD. Kontakt. 5(2), 117–23. ISSN 1212-4117.

 

TALINNI, V., MULLADY, H., PEZILLI, D., 2015. Quality of Life. J. Pharmacol. Exp. Ther. 32(2), 524–80, doi:10.1124/jpet.115.0815HI.

(Pozn.: Zahraniční časopisy mají své oficiální zkratky, které lze uvést – viz citace výše; vysvětlivka k číslům uvedeným za názvem časopisu: 32 – ročník; (2) – číslo vydání v daném roce; za čárkou se uvádí rozsah stran příspěvku. Pokud má článek Digital Object Identifier /zkr. doi/, je doporučeno jej uvádět místo ISSN.)

 

 

Dokumenty (zákony)

 

Citace musí obsahovat:

 1. název dokumentu;
 2. rok vydání;
 3. název sbírky, kde se dokument (zákon) nachází;
 4. jeho přesná specifikace;
 5. strany článku (od–do).

 

Příklad:

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), 2015. In: Sbírka zákonů České republiky, částka 135, s. 4307–24. ISSN 1211-1244.

 

 

Elektronické zdroje

Platí to samé, co pro ostatní druhy publikací, ale mají oproti papírovým dokumentům další povinné prvky:

 1. specifikace média: [online], [CD ROM], [databáze], [datový soubor]
 2. datum stažení: [cit. 2010-11-25]
 3. uvedení webové adresy: Dostupné z:

 

Příklad:

BAYER, I. et al., 2006. Reforma zdravotnictví: Názory veřejnosti na problémy zdravotnictví a jeho financování [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR [cit. 2010-05-07]. Dostupné z: www.soc.cas.cz/download/151/Tiskovázpráva.pdf

 

MALOUŠOVÁ, I., © 2014. Statistická problematika [online]. Praha: Grada. 566 s. [cit. 2015-05-24]. ISBN 80-1245-524-1. Dostupné z: https://www.ceso.cz/documents/11292/27914491/1412_c01t11.pdf/76c86ab3-d83d-4586-a330-3d9342897156?version=1.0

 

(Pozn.: Pokud není uvedena informace o datu vložení nebo poslední aktualizaci webové stránky, v patičce webového portálu je zpravidla uveden rok udělení copyrightu, např.: © 2010, neznáme-li tedy konkrétní datum, toto jej v citaci nahradí)

 

 

Citování online dokumentu:

 

Zdravotnická ročenka České republiky, 2009. [online]. ÚZIS. [cit. 2010-06-20]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/publikace/zdravotnicka-rocenka-ceske-republiky-2009

 

Hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb lůžkové zdravotní péče a způsob jejich sledování, 2015. 2. vydání. [online]. Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví. [cit. 2013-11-16]. Dostupné z: http://www.csaz.cz/admin/soubory/csaz_hodnotici_standardy_a%20ukazatele_kvality_a_bezpeci_2015.pdf

 

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), 2015. [online]. [cit. 2015-12-10]. In: Sbírka zákonů České republiky, částka 135, s. 4307–24. ISSN 1211-1244. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx

 

 

Kvalifikační práce:

 

KOLOUŠKOVÁ, Z., 2014. Zdravotně sociální aspekty paliativní péče. České Budějovice. Diplomová práce. ZSF JU.

V dalších případech postupujte podle platné normy ISO 690.

 

 

3.9  Přílohy

 

Do příloh je vhodné umístit data, výsledky, tabulky nebo grafy, které patří do práce, ale narušovaly by plynulý výklad. Jednotlivé přílohy se číslují a v textu je třeba se na ně odkazovat.

 

 

4.     Doporučený vzor strukturovaného životopisu

 

Jméno a příjmení, včetně titulů:

 

Datum a místo narození:

 

Národnost:

 

Vzdělání:

 

1971                     ZSF JU, obor (Bc.)

1973                     ZSF JU obor (Mgr.)

 

Zaměstnání:

 

1972–dosud          PF JU, katedra pedagogiky (odborný asistent, vědecký pracovník, docent)

 

 

 

 

Místo datum:                                                                  Podpis

 


 

Příloha 3

Požadavky na technické zpracování rigorózní práce

 

 

Vzor desek rigorózní práce

 

Grafické řešení plátěných desek by mělo být sjednoceno. Musí vycházet z celého konceptu vizuální prezentace JU. Základem jsou desky z tmavě šedého plátna (70 % černé). Do desek je vtlačen prolis pro štítek s rozměrem 8 × 8 cm. Horní polovina je samolepka s logotypem fakulty a textem rigorózní práce. Druhá polovina 8 × 4 cm je individuální štítek s názvem práce, jménem autora a letopočtem vzniku. Vzdálenost samolepky od horního okraje desek je 5 cm, od pravého okraje 2 cm.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Název rigorózní práce

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma modrá (RGB 0 159 218), vel. 16 b., tučně, zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva

 

RIGORÓZNÍ PRÁCE

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma černá, vel. 22 b., tučně, zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva

 

Obor:

OŠETŘOVATELSTVÍ VE VYBRANÝCH KLINICKÝCH OBORECH

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma černá a modrá (RGB 0 159 218), vel. 16 b., obyč., zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva

 

 

 

Autor: jméno, příjmení

 

 

České Budějovice 2016

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva


 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení

(Nadpis: písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo; text: písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., zarovnání do bloku, řádkování 1,5, umístění prohlášení v dolní části stránky)

 

Prohlašuji, že svoji rigorózní práci s názvem „vložit název práce“ jsem vypracoval/a samostatně pouze s použitím pramenů v seznamu citované literatury.

 

Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své rigorózní práce, a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky oponentů práce i záznam o průběhu a výsledku obhajoby rigorózní práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé rigorózní práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů.

 

 

V Českých Budějovicích dne „vložit aktuální datum“ ……………………………

                                                                                    podpis

 

 

Název rigorózní práce v českém jazyce

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 14 b., tučně, zarovnání na střed)

 

Abstrakt

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo)

 

Text abstraktu v češtině…

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., řádkování 1,5, zarovnání do bloku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo)

 

Jednotlivá klíčová slova v češtině oddělená středníkem…

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., zarovnání do bloku)

 


 


 

Název rigorózní práce v anglickém jazyce

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 14 b., tučně, zarovnání na střed)

 

Abstract

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo)

 

Text abstraktu v angličtině…

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., řádkování 1,5, zarovnání do bloku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo)

 

Jednotlivá klíčová slova v angličtině oddělená středníkem…

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., zarovnání do bloku)


PDF ke stažení ZDE.