Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU > stranka opatreni > Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2018

Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2018


Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2018

 

 o organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2017/2018 a o registraci bakalářských/diplomových  prací

 

 

 

Článek I.

Obecná ustanovení

 

  1. Podmínky řádného ukončení studia v bakalářském a magisterském studijním programu upravují § 45 a § 46 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.; podmínky státních závěrečných zkoušek upravuje § 53 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Státní závěrečné zkoušky jsou realizovány v souladu s článkem 27 a 28 Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

 

 

Článek II.

Harmonogram činností

 

  1. Student může konat státní závěrečnou zkoušku teprve tehdy, pokud splní všechny dílčí zkoušky a zápočty všech předmětů stanovených studijním plánem daného studijního oboru; vypracuje a v  určeném termínu odevzdá bakalářskou/ diplomovou práci.
  2. Student, který v daném akademickém roce splnil všechny podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky, musí tuto složit nejpozději v následujícím akademickém roce. Nesplnění této podmínky je důvodem k ukončení studia pro neplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona (Studijní a zkušební řád JU, článek 27 odst. 5).
  3. Přihlášku ke státním závěrečným zkouškám v jarním termínu (květen/červen 2018) odevzdá student příslušné studijní referentce na studijním oddělení nejpozději do 28. 2. 2018.
  4. Státní závěrečná zkouška se zahajuje obhajobou bakalářské/diplomové práce. Bakalářskou/diplomovou práci a obhajobu posuzuje státní zkušební komise (jmenovaná děkankou) s přihlédnutím k hodnocení vedoucího práce a oponenta. Student má právo obhajovat práci i v případě, že ji vedoucí práce nebo oponent klasifikoval známkou „nevyhověl“.
  5. Státní závěrečnou zkoušku, popřípadě její část, lze v případě neúspěchu jednou opakovat (Studijní a zkušební řád JU, článek 27 odst. 9).
  6. Státní závěrečné zkoušky se budou konat v termínech dle schváleného Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2018  (dle konečného počtu studentů přihlášených ke SZZ mohou být termíny a počty komisí zredukovány).

 

Studijní obor

Státní závěrečné zkoušky

Odevzdání bakalářských a diplomových prací

RPB PS, KS

 

     11. 6. 2018 - 15. 6. 2018

    

3. 5. 2018

VS PS

VS KS

  4. 6. 2018 - 8. 6. 2018

28. 5. 2018 – 30. 5. 2018

2. 5. 2018

3. 5. 2018

PA PS, KS

31. 5. 2018 - 5. 6. 2018

4. 5. 2018

 

            Studijní obor

Státní závěrečné zkoušky

Odevzdání bakalářských a diplomových prací

OVZ PS

24. 5. 2018  

2. 5. 2018

ZZ PS

11. 6. 2018 – 14. 6. 2018

7. 5. 2018

ZL PS, KS

     4. 6. 2018 – 8. 6. 2018

3. 5. 2018

RA PS, KS

 24. 5. 2018 – 28. 5. 2018

 

2. 5. 2018

OO PS, KS

  4. 6. 2018 – 8. 6. 2018

3. 5. 2018

SP PS, KS

  4. 6. 2018 – 8. 6. 2018

2. 5. 2018

FYZ PS

  4. 6. 2018 – 8. 6. 2018 praktická část

 11. 6. 2018 – 15. 6. 2018 teoretická část

2. 5. 2018

SPEV PS, KS

  18. 6. 2018 – 22. 6. 2018

4. 5. 2018

NT

  13. 6. 2018 - 15. 6. 2018

4. 5. 2018

RPN PS, RPN KS

28. 5. 2018 – 1. 6. 2018

14. 5. 2018

OSN PS, OSN KS

 11. 6. 2018 – 15. 6. 2018

14. 5. 2018

CNP PS, CNP KS

 11. 6. 2018 – 15. 6. 2018

14. 5. 2018

OP PS

 7. 6. 2018 – 8. 6. 2018

14. 5. 2018

 

Přesný rozpis studentů bude zveřejněn na www stránkách fakulty/informace pro studenty/sdělení studijního oddělení/rozpis SZZ dle oborů.

Nejpozději týden před konáním státní závěrečné zkoušky student odevzdá na studijní oddělení index k uzavření závěrečného ročníku.

Studenti oboru Fyzioterapie odevzdají indexy na studijní oddělení nejpozději

do 25. 5. 2018.

 

 

Článek III.

Odevzdání bakalářské/diplomové práce

 

1. Student odevzdává bakalářskou/diplomovou práci na příslušném ústavu k zaregistrování. Před odevzdáním práce na příslušný ústav je povinností každého studenta svou práci zaregistrovat ve studijní agendě STAG. Pokud tak neučiní, jeho práce nebude poté na příslušném ústavu zaregistrována.

 

2. Zveřejňování bakalářských a diplomových prací

1) Studenti všech studijních oborů bakalářských a magisterských studijních programů, kteří v akademickém roce 2017/2018 splní všechny podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky (studenti končících ročníků) a podali si ve stanoveném termínu na studijní oddělení písemnou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce konanou dle Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2018:

zveřejní v systému STAG anotaci (abstrakt práce), klíčová slova své práce v českém a anglickém jazyce a celou svou práci vystaví jako soubor ve formátu PDF. (Přihlášení přes adresu http://www.jcu.cz/education/stag/vypl_dp.html, Vyplnění údajů o DP/BP studentem.)

Toto zveřejnění proběhne zároveň s odevzdáním prací ve fyzické podobě dle harmonogramu.

Student na ústavu odevzdá:

2x práce v tištěné podobě, 1x práce v PDF formátu v elektronické podobě na CD.

 

Součástí bakalářské/diplomové práce je anotace (abstrakt práce) v anglickém jazyce. Z důvodu kvalitní odborné úrovně anglického abstraktu je žádoucí, aby překlad vyhotovil jazykový odborník nebo znalec pro obor tlumočnictví.

 

Upozornění pro studenty: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích je spoluřešitelem projektu Masarykovy univerzity na ověřování případných plagiátů v bakalářských a diplomových pracích studentů. Zaregistrované práce budou procházet touto kontrolou.

    V případě, že v odevzdané práci bude nalezena shoda textu s jiným textem dostupným brněnské databázi, tato skutečnost bude sdělena příslušné fakultě. Případnou shodu textu ve své práci, zda jde o plagiát či řádnou citaci uvedenou z konkrétního pramene (např. znění zákona apod.) bude muset objasnit autor práce ještě před obhajobou.

   Student nesmí na vnějších deskách (titulním listě) své bakalářské či diplomové práce umisťovat znak (pečeť) Jihočeské univerzity.

2) Referentky studijního oddělení mají povinnost zveřejnit posudky na bakalářské a diplomové práce týden před konáním SZZ.

Posudky a výsledky obhajoby budou zveřejňovány dle § 47b zákona č. 111/1998 Sb. Posudky vedoucího práce a oponenta budou vloženy v elektronické podobě do databáze pro zpracování v programu STAG (Absolvent – Vysokoškolské kvalifikační práce – Soubory).

v systému STAG lze zveřejnit soubory ve formátu pdf, naskenované originální posudky na tištěných formulářích.


Předměty státní závěrečné zkoušky dle oborů:

Studijní obor

Předměty státní závěrečné zkoušky

RPB PS, RPB KS

1. Zdravotnické předměty, 2. Sociálně právní předměty, 3. Teorie a metody sociální práce, 4. Speciální a sociální pedagogika

VS PS, VS KS

1. Ošetřovatelství v klinických oborech, 2. Teoretické aspekty ošetřovatelství, 3. Behaviorální vědy

PA PS, PA KS

1. Teorie porodní asistence, 2. Porodní asistence – porodnictví, neonatologie, gynekologie, 3. Humanitní vědy

OVZ PS

1. Pracovní lékařství, 2. Hygiena životního prostředí, 3. Epidemiologie infekčních onemocnění, 4. Ochrana a podpora veřejného zdraví

ZZ PS

1. Urgentní medicína a integrovaný záchranný systém, 2. Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů, 3. Behaviorální vědy

ZL PS, ZL KS

1. Klinická biochemie a instrumentální analýza, 2. Hematologie, 3. Imunologie, 4. Volitelný předmět (jeden): Histologie a histologická technika, Genetika a molekulární biologie, Mikrobiologie a parazitologie

RA PS, RA KS

Varianta 1: 1. Diagnostické a terapeutické postupy v radiologii a nukleární medicíně, 2. Radiační postupy v onkologii, 3. Radiobiologie a radiační ochrana

Varianta 2: 1. Diagnostické a intervenční výkony v radiologii, 2. Radiační postupy v onkologii, 3. Diagnostické a terapeutické postupy v nukleární medicíně

OO PS, OO KS

1. CBRNE agens, 2. Integrovaný záchranný systém, 3. Krizový management

FYZ PS

Varianta 1: 1. Praktická zkouška, 2. Klinické základy, 3. Kinezioterapie, 4. Fyzikální terapie a balneologie

Varianta 2: 1. Praktická zkouška, 2. Kineziologie, 3. Kinezioterapie v klinických oborech, 4. Fyzikální terapie a balneologie

SPV PS, KS

Varianta 1: 1. Student si vybere dvě ze 3 pedií: Etopedie, Psychopedie, Somatopedie a dále absolvuje SZZ z té výchovy, z níž složil zkoušku v rámci studia: Speciální výtvarná výchova, Speciální hudební výchova, Zdravotní tělesná výchova, Dramatická výchova

Varianta 2: 1. Speciální pedagogika, 2. Pedagogika volného času a psychologie, 3. Didaktika výchovné práce u jedinců se SPV, 4. Specializace dle výběru (student si vybírá 2 předměty/ “pedie“ v souladu s předchozí specializací v průběhu studia

SP PS, SP KS

1. Teorie a metody sociální práce, 2. Sociální politika, 3. Právo sociálního zabezpečení v ČR a EU, 4. Ekonomika a řízení v sociální oblasti

NT PS

Varianta 1: 1. Aplikovaná a preventivní výživa, 2. Klinická výživa, 3. Ošetřovatelství

Varianta 2: 1. Klinická dietologie, 2. Základy ošetřovatelství, 3. Technologie přípravy pokrmů, 4. Nutriční epidemiologie

RPN PS, RPN KS

1. Koordinovaná rehabilitace, 2. Sociální práce a sociální politika, 3. Právo sociálního zabezpečení

OSN PS, OSN KS

1. Klinické ošetřovatelství – interní, chirurgické, pediatrické (dle modulu), 2. Filozofické a teoretické aspekty moderního ošetřovatelství, 3. Vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče

OP PS

1. Pracovní lékařství, 2. Hygiena obecná a komunální, 3. Hygiena výživy a předměty běžného užívání, 4. Epidemiologie infekčních nemocí, metodologie v epidemiologii, 5. Podpora zdraví, tvorba a řízení zdravotních programů, 6. Hygiena dětí a mladistvých

CNP PS, CNP KS

Modul OZ a RT: 1. Krizové řízení a plánování

Modul OZ: 2. Hospod. opatření pro krizové stavy, 3. Úloha zdravotnictví v bezpečnostním systému státu, krizová logistika zdravotnictví

Modul RT: 2. Rizika expozice CBRNE látkami, 3. Nakládání s CBRNE látkami a jejich zabezpečení

 

3. V průběhu měsíce května 2018 obdrží referentky ústavů rozpis, upřesňující organizační záležitosti spojené s konáním SZZ na jednotlivých ústavech.

 

4. Slavnostní promoce absolventů se uskuteční ve dnech 28. června a 29. června 2018 pro absolventy všech studijních oborů. Rozpis bude zveřejněn na www. stránkách fakulty (informace pro studenty/sdělení studijního oddělení/promoce 2018).

 

 

Článek IV.

Ustanovení závěrečná

 

Student je povinen se ve stanoveném termínu přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, v případě nemožnosti složení státní závěrečné zkoušky se řádně odhlásit, případnou absenci do 5 pracovních dní omluvit.

  

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 12. 2. 2018

 

  prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

                                                                                                   děkanka ZSF JU

 

PDF ke stažení ZDE.