Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU > stranka opatreni > Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2017

Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2017

Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2017

 

Studentská vědecká odborná činnost (zkr. SVOČ)

 

 

Děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydává v souladu s čl. 5 Statutu ZSF JU následující opatření k podpoře studentské vědecké odborné činnosti.

 

 

Článek I.

Obecná ustanovení

 

Toto opatření je vydáno za účelem podpory studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) v souladu s dlouhodobými cíli a záměry ZSF JU. Toto opatření se vztahuje pouze na studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na ZSF JU v denní i kombinované formě studia, kteří jsou autory původní studentské vědecké práce.

 

 

Článek II.

Financování

 

Program podpory SVOČ je financován zpravidla z fondu rozvoje výzkumné organizace (RVO) a ze stipendijního fondu. Celková výše financování (zejm. výše udílených cen) se může každoročně měnit na základě pokynů děkanky podle aktuálních finančních prostředků ve fondu RVO a je dále v tomto opatření určena jako násobek báze. Nárok na získání prostředků není právně vymahatelný. Pokud SVOČ vyhraje tým autorů, dělí se cena rovným dílem mezi členy týmu.

 

 

Článek III.

Témata SVOČ a školitelé

 

 1. Odborná práce musí být původní, vypracovaná samostatně autorem (či týmem autorů).
 2. Témata, vhodná pro zpracování, mohou vypsat jednotlivé ústavy, případně si student/ka volí téma samostatně dle svého zájmu (a za podmínek dodržení obecných ustanovení).
 3. Předkládaná práce může být následně použita jako základ pro bakalářskou, diplomovou či disertační práci – ne však naopak. V soutěži nesmí být uplatněna práce, která již byla obhájena.
 4. Školitele SVOČ jmenují na základě dohody ředitelé ústavů. Student si může zvolit téma výzkumu ve spolupráci se školitelem sám, pokud téma i osobu školitele dodatečně schválí ředitel ústavu, a to nejpozději před podáním přihlášky do soutěže
 5. Student při řešení SVOČ úzce spolupracuje se svým školitelem z řad akademických pracovníků ZSF JU, který jej metodicky vede a se kterým průběžně konzultuje získávané výsledky.
 6. Za výkon funkce školitele náleží akademickému pracovníkovi mimořádná odměna, jejíž výše bude určena děkankou fakulty. Odměna školiteli náleží pouze tehdy, pokud se student soutěže SVOČ zúčastní.

 

 

Článek IV.

Pravidla pro soutěž, struktura odborné práce a hodnotící komise

 

 1. Soutěž se koná každoročně na základě rozhodnutí děkanky ZSF JU.
 2. Student/ka se přihlásí do soutěže SVOČ pomocí elektronické registrace v termínu od začátku listopadu do konce února daného akademického roku. Součástí přihlášky je jméno a příjmení studenta, ročník, typ studia, studijní program, název práce, jméno i ústav školitele a téma odborné práce. Dále student uvede svou kontaktní adresu, telefon a e-mail.
 3. Student/ka může dané téma do soutěže přihlásit maximálně jednou.
 4. Autor/ka (či tým autorů/rek) odevzdá svou práci nejpozději 28 dní před dnem konání soutěže SVOČ.
 5. Práce musí být odevzdána ve dvou výtiscích do kanceláře pro vědu a výzkum, dále e-mailem v elektronické podobě (formát pdf).
 6. Práce se předkládá v požadované formě a struktuře pro práce diplomové, není nutná vazba v tvrdých deskách (je doporučena kroužková vazba). Minimální rozsah práce je 15 stran.  
 7. Oponenti prací jsou jmenováni proděkanem pro vědu a výzkum a mohou být z řad členů ústavů ZSF JU či odborníky působícími mimo fakultu.
 8. Pro každou práci jsou ustanoveni dva oponenti. Oponentský posudek je zaměřen na zhodnocení těchto oblastí: aktuálnost tématu, cíl práce a jeho naplnění, struktura práce, práce s literaturou a přínos odborné práce. Součástí posudku je i formulace otázek k ústní obhajobě práce.
 9. Ústní kolo SVOČ organizuje kancelář pro vědu a výzkum.
 10. Termín SVOČ vyhlašuje děkanka ZSF JU rozhodnutím.

11. Student/ka si pro vlastní soutěž připraví prezentaci svých výsledků v elektronické formě (ppt, pptx), kterou přednese na ústním kole SVOČ. Poté následuje rozprava včetně diskuse z řad členů komise, účastníků soutěže a diváků. Na závěr soutěže je komisí hodnotitelů určeno výsledné pořadí soutěžících (1. - 3. místo).

12. Komise pro hodnocení SVOČ bude sestavena proděkanem pro vědu a výzkum. Nejmenší počet členů komise je 3. Předsedou komise je vždy proděkan pro vědu a výzkum. Funkce školitele a hodnotitele je neslučitelná. Komise rozhoduje hlasováním, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy komise.

 1. Hodnocení komise ustanovené pro ústní kolo SVOČ se týká těchto oblastí:
  1. způsob vypořádání se s kritickými výtkami a otázkami v oponentském posudku (schopnost argumentace),
  2. celková úroveň znalostí daného tématu SVOČ.
 2. Hodnocení odborné práce se děje na základě oponentských posudků a zhodnocení ústního kola stanovenou komisí.

15. Za výkon funkce hodnotitele náleží akademickému pracovníkovi mimořádná odměna, jejíž výše bude určena děkankou fakulty.

 

 

 

Článek V.

Ceny

 

 1. Za 1. místo v soutěži bude studentovi vyplacena odměna ve výši šestinásobku báze, za 2. místo pak ve výši čtyřnásobku báze a za 3. místo ve výši dvojnásobku báze.
  1. Výši hodnoty báze určí děkanka fakulty po poradě s proděkanem pro vědu a výzkum a zveřejní ji na www stránkách fakulty současně s termínem soutěže.
  2. Komise hodnotitelů může studentovi doporučit publikaci SVOČ zveřejňující hlavní výzkumné výstupy oceněné studentské práce ve formě odborného článku v některém z recenzovaných časopisů vydávaných ZSF JU (např. Journal of Applied Biomedicine, Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation, Kontakt), popř. i jiným vydavatelem v ČR či v zahraničí.

 

 

Článek VI.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Hodnotící komise má právo neurčit žádného vítěze soutěže anebo kterékoliv následující pořadí (druhé a třetí místo), pokud se shodne na tom, že kvalita prací neodpovídá očekávanému standardu.

 

Toto opatření ruší předchozí Opatření děkanky č. 1/2017.

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 18. 10. 2017

 prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

děkanka ZSF JU

 

PDF ke stažení ZDE.