Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU > stranka opatreni > Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2017

Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2017

Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2017

 

        k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

uskutečňovaných v českém jazyce

 

 

Článek I.

Obecná ustanovení

 

1. Bakalářské a magisterské studijní programy jsou na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích realizovány v souladu s § 48 – 51 a § 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách), v platném znění.

 

2. Studium a přijímání ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2018/2019 se řídí Statutem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v platném znění a zákonem č. 111/1998 Sb. v platném znění.

 

 

Článek II.

Otevření studijních oborů

 

1. V akademickém roce 2018/2019 otevře Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích:

 

Bakalářské studijní obory:

 1. Studijní program B5342 Rehabilitace obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory – tříleté bakalářské studium v prezenční formě studia;
 1. Studijní program B5341 Ošetřovatelství obor Všeobecná sestra – tříleté bakalářské studium v prezenční a kombinované formě studia;
 2. Studijní program B5349 Porodní asistence obor Porodní asistentka – tříleté bakalářské studium v prezenční formě studia;
 3. Studijní program B5345 Specializace ve zdravotnictví obor Zdravotní laborant – tříleté bakalářské studium v prezenční a kombinované formě studia;
 4. Studijní program B5345 Specializace ve zdravotnictví obor Zdravotnický záchranář – tříleté bakalářské studium v prezenční formě studia;
 5. Studijní program B2825 Ochrana obyvatelstva obor Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny – tříleté bakalářské studium v prezenční a kombinované formě studia;
 1. Studijní program B5345 Specializace ve zdravotnictví obor Fyzioterapie – tříleté bakalářské studium v prezenční formě studia;
 2. Studijní program B5345 Specializace ve zdravotnictví obor Radiologický asistent – tříleté bakalářské studium v prezenční formě studia;
 1. Studijní program B5345 Specializace ve zdravotnictví obor Nutriční terapeut – tříleté bakalářské studium v prezenční formě studia;

10. Studijní program B6731 Sociální politika a sociální práce obor Sociální práce ve veřejné správě – tříleté bakalářské studium v prezenční a kombinované formě studia.

 

 

 

 2. V akademickém roce 2018/2019 otevře Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích:

 

Navazující magisterské studijní obory:

 1. Studijní program N5342 Rehabilitace obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory – dvouleté navazující magisterské studium v prezenční a kombinované formě studia;
 2. Studijní program N5341 Ošetřovatelství obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – dvouleté navazující magisterské studium v prezenční a kombinované formě studia;
 3. Studijní program N2825 Ochrana obyvatelstva obor Civilní nouzová připravenost, dvouleté navazující magisterské studium v prezenční a kombinované formě studia.

 

 

Článek III.

Pokyny pro podání přihlášek ke studiu

 

 1. Termín podání přihlášek pro všechny studijní programy:   do 31. března 2018.
  1. Uchazeč se může ke studiu přihlásit podáním elektronické přihlášky ke studiu. „Elektronický formulář přihlášky ke studiu“ dostupný na internetové adrese https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html. Po vyplnění elektronického formuláře přihlášky bude uchazeč o studium na ZSF JU zapsán do evidence ZSF JU. Samotná registrace přihlášky ke studiu bude provedena na studijním oddělení ZSF JU poté, kdy uchazeč předloží vyplněný a vlastnoručně podepsaný vytištěný elektronický formulář přihlášky ke studiu, ke kterému přiloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti studia zvoleného studijního oboru. Uchazeči, kteří skládají maturitní zkoušku ve školním roce 2017/18, přinesou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení s sebou k přijímacímu řízení, případně doloží na studijní oddělení ZSF JU. Při vyplňování Elektronického formuláře přihlášky ke studiu uchazeči postupují dle pokynů na výše uvedené internetové stránce, popř. v samotném formuláři. V případě absolutoria zahraniční střední školy předloží uchazeč nostrifikovaný dokument o závěrečné zkoušce rovnocenné maturitě.
  2. Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením či chronickým onemocněním) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrných služeb poskytovaných univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce zaškrtnout možnost „Zohlednění specif. potřeb“. Po kompletaci přihlášky ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami, kteří ho budou informovat o dalším postupu. Další informace lze získat na internetových stránkách centra (http://centrumssp.jcu.cz/, e-mailem (centrum-ssp@jcu.cz) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního oboru ještě před podáním přihlášky ke studiu.
  3. Ke studiu bakalářských studijních oborů může být přijat uchazeč, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku a v přijímacím řízení vyhověl předepsaným požadavkům. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení musí uchazeč předat (osobně nebo poštou) na studijní oddělení ZSF JU.
  4. Ke studiu do navazujícího magisterského programu uchazeči vyplní informace o absolvování vysoké školy a přiloží úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu.
  5. Má-li přihláška formální nedostatky, vrátí ji fakulta uchazeči k opravě a k doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu nedostatky neodstraní, nesplnil základní podmínku pro přijetí.
  6. Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu (do 31. 3. 2018) a určenou formou (složenkou nebo řádně doloženým bankovním převodem) poplatek stanovený podle § 58 odst. 1 a odst. 4 zákona a článku 18 Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, nesplnil základní podmínku pro přijetí.

Výše administrativního poplatku pro všechny studijní programy: 500,- Kč

Informace k úhradě poplatku: částka 500,- Kč je uhrazena na účet č. 104725778/0300,

k. s. 0308, v. s. 6020107, s. s. = oborové číslo uchazeče, generované systémem elektronické přihlášky.

 1. Přihlášky mají být zasílány společně s dokladem o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení a dalšími požadovanými náležitostmi (potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti) nejpozději do 31. 3. 2018 na adresu:

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity

Studijní oddělení

      Boreckého 27

   370 11 České Budějovice

 

 

Článek IV.

Počty přijímaných uchazečů

 

1. Bakalářské studijní obory:                                                                    

Rehabilitační - psychosociální  péče o postižené děti,

dospělé a seniory                                                   prezenční studium: 40

Všeobecná sestra                                                  prezenční studium: 80

                                                                            kombinované studium: 50

Porodní asistentka                                                 prezenční studium: 40 

Fyzioterapie                                                          prezenční studium: 48

Radiologický asistent                                             prezenční studium: 30

Zdravotní laborant                                                 prezenční studium: 30

                                                                           kombinované studium: 30

Zdravotnický záchranář                                         prezenční studium: 40

Nutriční terapeut                                                   prezenční studium: 40

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRN       prezenční studium: 30

                                                                          kombinované studium: 30

Sociální práce ve veřejné správě                           prezenční studium: 50

kombinované studium: 50

 

 

 

2. Navazující magisterské studijní obory:

Rehabilitační-psychosociální  péče o postižené děti,

dospělé a seniory                                               prezenční studium: 20

                                                                        kombinované studium: 30

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech                                                    

modul ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství     prezenční studium: 15

kombinované studium: 15

modul ošetřovatelská péče v chirurgii                    prezenční studium: 15

kombinované studium: 15

modul ošetřovatelská péče v pediatrii                    prezenční studium: 15

kombinované studium: 15

Civilní nouzová připravenost                                 prezenční studium: 30

                                                                         kombinované studium: 30

 

Článek V.

Přijímací řízení

 

 1. Přijímací zkoušky ve všech oborech jsou ve formě písemných testů. Výsledky testů se hodnotí bodově, jeden bod za jednu správnou odpověď. Výjimkou jsou bakalářské studijní obory Zdravotnický záchranář, kde uchazeči vykonávají i talentovou zkoušku.
 2. Uchazeči budou počítačově seřazeni sestupně podle dosaženého bodového hodnocení. Podle tohoto pořadí budou přijati uchazeči až do naplnění předem stanovené kapacity přijímaného počtu uchazečů.

 

                                          

Článek VI.

Obsahová kritéria přijímacího řízení

                                                             

1. Bakalářské studijní obory:

Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory – bakalářské studium: písemný test z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (50 otázek) a ze všeobecné informovanosti včetně aktuální problematiky zdravotně sociální oblasti (50 otázek).

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

Minimální počet bodů v kategorii "prospěl" je 50 bodů.

Termín přijímacích zkoušek: 4. - 8. června 2018

Všeobecná sestra: písemný test z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (50 otázek), písemný test ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek).

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

Minimální počet bodů v kategorii "prospěl" je 50 bodů.

Termín přijímacích zkoušek: 4. - 8. června 2018

 

Porodní asistentka: písemný test z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (50 otázek), písemný test ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek).

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

Minimální počet bodů v kategorii "prospěl" je 50 bodů.

Termín přijímacích zkoušek: 4. - 8. června 2018

 

Fyzioterapie: písemný test z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (50 otázek), písemný test ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek), písemný motivační test (30 otázek)

Uchazeč může získat maximálně 130 bodů.

Minimální počet bodů v kategorii "prospěl" je 80 bodů.

Termín přijímacích zkoušek: 4. - 8. června 2018

 

Radiologický asistent: písemný test z biologie - obecné a biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (40 otázek), písemný test ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (30 otázek), písemný test z fyziky v rozsahu učební látky gymnázia (30 otázek).

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.                                               

Minimální počet bodů v kategorii "prospěl" je 50 bodů.

Termín přijímacích zkoušek: 4. - 8. června 2018

 

Zdravotní laborant: písemný test z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (40 otázek), písemný test z chemie (30 otázek) a písemný test ze všeobecné informovanosti (30 otázek).

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

Minimální počet bodů v kategorii "prospěl" je 50 bodů.

Termín přijímacích zkoušek: 4. - 8. června 2018

 

Zdravotnický záchranář: talentová zkouška z tělesné výchovy je jednodenní a pouze praktická. Prověřuje úroveň pohybových předpokladů a některých dovedností nutných ke studiu zvoleného oboru. Vykonat praktickou přijímací zkoušku z tělesné výchovy bude umožněno pouze uchazečům, kteří doložili potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Výkony v každé sportovní disciplině jsou hodnoceny podle bodových škál v rozpětí 0 – 10 bodů. Tabulkové limity talentových přijímacích zkoušek na studijní obor Zdravotnický záchranář naleznete na www.zsf.jcu.cz. Talentová zkouška obsahuje tyto sportovní discipliny: plavání: 100 m na čas (startovní skok nepovinný) a atletika (běh). Uchazeč může získat v talentové zkoušce maximálně 30 bodů.

Písemný test z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (50 otázek), písemný test ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek).

Uchazeč může získat maximálně 130 bodů.

Minimální počet bodů v kategorii "prospěl" je 60 bodů.

Termín přijímacích zkoušek: talentové zkoušky: 7. – 11. května 2018

písemné zkoušky: 4. - 8. června 2018

 

Nutriční terapeut: písemný test z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (50 otázek), písemný test ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek).

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

Minimální počet bodů v kategorii "prospěl" je 50 bodů.

Termín přijímacích zkoušek: 4. - 8. června 2018

 

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny: písemný test z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (25 otázek), písemný test ze všeobecné informovanosti (50 otázek).

Uchazeč může získat maximálně 75 bodů.

Minimální počet bodů v kategorii "prospěl" je 35 bodů.

Termín přijímacích zkoušek: 4. - 8. června 2018

 

Sociální práce ve veřejné správě: písemný test se zaměřením na znalosti z historie, základů společenských věd (právo, sociologie, filozofie, psychologie, ekonomie), informačních technologií v rozsahu učební látky vyučované na středních školách včetně aktuální problematiky sociální oblasti (100 otázek).

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

Minimální počet bodů v kategorii "prospěl" je 50 bodů.

Termín přijímacích zkoušek: 4. - 8. června 2018

        

2. Navazující magisterské studijní obory:

Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory – navazující magisterské studium: písemný test z teorií a metod sociální práce (50 otázek), písemný test ze zdravotně sociální péče a rehabilitace (50 otázek).

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

Minimální počet bodů v kategorii "prospěl" je 50 bodů.

Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili bakalářské studium v oboru Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory nebo v příbuzných bakalářských oborech, tj. bakalářských oborech se zdravotně sociálním zaměřením nebo bakalářských oborech se sociálním zaměřením.

Termín přijímacích zkoušek: 4. - 8. června 2018

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – navazující magisterské studium: písemný test z následujících předmětů:

 • modul ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství: teorie ošetřovatelství (50 otázek) a ošetřovatelství v interních oborech (50 otázek);
 • modul ošetřovatelská péče v chirurgii: teorie ošetřovatelství (50 otázek) a ošetřovatelství v chirurgických oborech (50 otázek);
 • modul ošetřovatelská péče v pediatrii: teorie ošetřovatelství (50 otázek) a ošetřovatelství v pediatrii (50 otázek).

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

Minimální počet bodů v kategorii "prospěl" je 50 bodů.

Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili bakalářské studium ve studijním oboru Všeobecná sestra.

Termín přijímacích zkoušek: 4. - 8. června 2018

Civilní nouzová připravenost – navazující magisterské studium: písemný test z integrovaného záchranného systému (50 otázek), radiologie a toxikologie (50 otázek).

Výsledky testů se hodnotí bodově, jeden bod za jednu správnou odpověď.  

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

Minimální počet bodů v kategorii "prospěl" je 50 bodů.

Termín přijímacích zkoušek: 4. - 8. června 2018

           

 

Článek VII.

Ustanovení závěrečná

 

 1. Náhradní termín přijímacích zkoušek je pro všechny studijní programy stanoven na 13. 6. 2018.
 2. Studium v jednotlivých studijních oborech bude v akademickém roce 2018/2019 zahájeno pouze tehdy, nastoupí-li po řádném zapsání ke studiu minimálně 15 přijatých uchazečů. V opačném případě nemusí být konkrétní studijní obor otevřen a přijatým uchazečům fakulta nabídne studium v obdobném studijním oboru.
 3. Pořadí uchazečů a jejich dosažené výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách fakulty od 20. 6. 2018.
 4. Podle § 50 odst. 6 má uchazeč právo nahlédnout do spisu na studijním oddělení fakulty dne 27. 7. 2018 od 8,00 do 11,00 hodin a od 13,00 do 15,00 hodin.
 5. Uchazeč má právo požádat děkanku fakulty o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Děkanka může žádosti vyhovět a své rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí děkanky, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, s vnitřním předpisem vysoké školy nebo s podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona č. 111/98 Sb. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí děkanky potvrdí.
 6. Podmínky k přijímacímu řízení byly projednány a schváleny Akademickým senátem Zdravotně sociální fakulty JU dne 27. 11. 2017.

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 28. 11. 2017 

                                                                   prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

                                                                                děkanka ZSF JU

 

PDF ke stažení ZDE.