Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU > stranka opatreni > Opatření děkanky ZSF JU č. 17/2017

Opatření děkanky ZSF JU č. 17/2017


Opatření děkanky ZSF JU č. 17/2017


k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce 

 

 

Článek I.

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení § 48 - § 51 a § 58 odst. 1 zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále jen zákon o vysokých školách a části IV Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlašuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu uskutečňovaném v anglickém jazyce na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2018/2019.

 

 

Článek II.

Otevření studijních oborů

 

 1. V akademickém roce 2018/2019 otevře Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích:

Studijní program Nursing (B 5341), obor Nurse (5341R009) – tříleté bakalářské studium v prezenční formě studia.

 1. Minimální počet přijímaných uchazečů:
 • Studijní program Nursing, obor Nurse                                     prezenční studium: 20

Studijní program nebude otevřen, pokud nebude dosaženo předepsaného minimálního počtu přijímaných uchazečů.

Školné na jeden akademický rok v bakalářském studiu činí 4600,- EUR za jeden akademický rok.

Instrukce k zaplacení školného obdrží uchazeč současně s rozhodnutím o přijetí. Školné musí být uhrazeno nejpozději v den zápisu ke studiu.

 

Článek III.

Pokyny pro podání přihlášek ke studiu

 

 1. Termín podání přihlášek:                                                                        do 30. dubna 2018
 2. Uchazeč se může ke studiu v bakalářském studijním programu Nursing, obor Nurse, přihlásit:

Zasláním řádně vyplněné a podepsané přihlášky ke studiu, která je ke stažení na: http://www.zsf.jcu.cz/en/study-education/study-programmes/study-programmes-offered-in-english včetně všech povinných příloh.

 

 

 

povinné přílohy přihlášky jsou:

ü curriculum vitae,

ü písemná práce na téma: „jaká je Vaše motivace studovat obor ošetřovatelství“ – rozsah 1500 znaků (včetně mezer),

ü úředně ověřená kopie rodného listu,

ü úředně ověřená kopie oficiálního dokumentu potvrzujícího ukončení středoškolského vzdělání s maturitou nebo jiným tomu odpovídajícím zakončením,

ü osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (tzv. nostrifikace), vždy podle právního řádu České republiky.

Pokud uchazeč využije servisu zprostředkování nostrifikace, který nabízí ZSF JU, musí do uvedeného termínu podávání přihlášek ke studiu zaslat veškeré požadované materiály k nostrifikaci maturitního vysvědčení vydaného v zahraničí. Zároveň musí do uvedeného termínu podávání přihlášek ke studiu uhradit poplatek za tento servis dle Opatření děkanky ZSF JU č. 19/2017. ZSF JU však nemůže zaručit kladný výsledek nostrifikace. Poplatek za zprostředkování nostrifikace je nevratný.

 

 1. Jazyková úroveň uchazečů o studium bakalářských programů v anglickém jazyce na ZSF JU je stanovena na úroveň B2.
 2. Budou-li mít přihlášky a přílohy některé formální nedostatky, budou vráceny uchazečům k přepracování nebo doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu nedostatky neodstraní, nesplnil základní podmínky pro přijetí.

 

 

Článek IV.

Přijímací řízení

 

 1. Uchazeči, kteří zaslali všechny požadované materiály, budou zařazeni do přijímacího řízení. V rámci přijímacího řízení proběhne vyhodnocení všech zaslaných materiálů, které provede hodnotící a přijímací komise jmenovaná děkankou fakulty. Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. V případě uchazečů o studium, u nichž bylo děkankou rozhodnuto o povinnosti podrobit se testu z anglického jazyka, je součástí přijímacího řízení test z anglického jazyka.

 

 1. Hodnotící a přijímací komise sestaví pořadí uchazečů navržených k přijetí ke studiu. O přijetí uchazečů rozhoduje děkanka fakulty na základě doporučení přijímací komise do 8 dnů od přijímacího řízení a uchazeče informuje o výsledku podle § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách písemně do 30 dnů.

 

 1. Termín přijímacího řízení:                                                                             8. června 2018

 

 1. Poplatek za studium student uhradí do 30 dnů po potvrzení přijetí výsledků přijímacího řízení mailem. Nejpozději však do 31. 8. 2018 musí být připsán poplatek na účet Zdravotně sociální fakulty v Českých Budějovicích. Poplatek se platí na celý akademický rok. Tento poplatek je nevratný.

 

 1. Uchazeči o studium bakalářského studijního oboru Nurse, kteří splnili všechny podmínky přijetí do bakalářského studijního oboru Nurse kromě podmínky doložení nostrifikovaného středoškolského vzdělání, mohou být přijati do ročního dorovnávacího kurzu celoživotního vzdělávání. Obsah, rozsah a organizace studia v ročním dorovnávacím kurzu Ošetřovatelství je definován v popisu kurzu celoživotního vzdělávání v příloze č. 1.

 

 

Článek V.

Závěrečná ustanovení

 

Podmínky k přijímacímu řízení byly projednány a schváleny Akademickým senátem Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 27. listopadu 2017.

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 28. 11. 2017

 prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

děkanka ZSF JU

 

PDF ke stažení ZDE.