Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU > stranka opatreni > Opatření děkanky ZSF JU č. 20/2017

Opatření děkanky ZSF JU č. 20/2017


Opatření děkanky ZSF JU č. 20/2017

 

o podmínkách účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče o studium

na ZSF JU

 

 

Článek I.

Obecná ustanovení

 

 1. Toto opatření upravuje bližší podmínky účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče o studium na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě (dále jen "ZSF JU").
 2. Kurz je určen uchazečům se zájmem o studium na Zdravotně sociální fakultě.

 

 

Článek II.

Přihlášení do kurzu, obsahové zaměření kurzů a vlastní průběh kurzu

 

 1. Uchazeč se stane účastníkem kurzu na základě podané přihlášky, jejíž text je přílohou tohoto opatření a dále předložení dokladu o úhradě. Přihlášku podepsanou vlastnoručně je třeba doručit na adresu: Zdravotně sociální fakulta, Studijní oddělení, J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice.
 2. Absolvování kurzu neopravňuje účastníky k přijetí k prezenčnímu nebo kombinovanému  studiu na ZSF JU.
 3. Za uskutečňování kurzu, jeho kvalitu a další záležitosti spojené s kurzem a jeho účastníky odpovídá děkance fakulty koordinátor, jí jmenovaný.
  1. Kurz se uskutečňuje výhradně kombinovanou formou.
  2. Obsahové zaměření kurzu:

a)       biologie člověka, genetika (osmihodinový blok)

b)       filozofie, etika, sociologie (osmihodinový blok)

c)        právo, ekonomie, psychologie (osmihodinový blok)

d)       zdravotně sociální problematika (osmihodinový blok)

e)       chemie (osmihodinový blok)

f)        fyzika (osmihodinový blok)

 

 1. Účastník se může přihlásit na osmihodinové bloky podle vlastního zájmu. 
 2. Kurz se uskutečňuje za úplatu.
 3. Výše úplaty je stanovena na základě kalkulace: 800 Kč za jeden den, resp. za

    8 vyučovacích hodin.

 1. Zaplacení úplaty prokazují uchazeči současně s odeslanou přihláškou.
 2. Termín odevzdání přihlášky: 28. 2. 2018

 

 

Článek III.

Ustanovení závěrečná

 

Při nedostatečném počtu uchazečů přípravný kurz nebude otevřen a poplatek bude vrácen.

Přihláška do přípravného kurzu včetně obsahového rozpisu kurzů a platební podmínky jsou uvedeny v Příloze č.1.

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkanky fakulty.

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 5. 12. 2017

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

                                                                                děkanka ZSF JU

 

PDF ke stažení ZDE.