Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU > stranka opatreni > Opatření děkanky ZSF JU č. 21/2017

Opatření děkanky ZSF JU č. 21/2017


Opatření děkanky ZSF JU č. 21/2017 

 

k vypisování a zpracování podkladu pro zadání  diplomových/bakalářských prací na ZSF JU v akademickém roce 2017/2018

 

 

Článek I.

Obecná ustanovení


 1. Jednotliví vyučující vypisují témata bakalářských a diplomových prací. Tato témata jsou po schválení garantem studijního oboru a ředitelem ústavu zveřejněna na internetových stránkách fakulty se jménem vedoucího práce.
 2. Student má také možnost navrhnout si téma bakalářské i diplomové práce sám za předpokladu, že je jeho návrh příslušným ústavem akceptován a je včas zařazen do nabídky témat bakalářských a diplomových prací pro příslušný akademický rok.
 3. Svůj návrh student předloží s předpokládaným cílem práce – doporučuji studentovi jeho návrh zkonzultovat s příslušným odborníkem ústavu. Uvede-li student na svůj návrh vedoucího práce, je nutné přiložit jeho písemný souhlas (formulář souhlasu s vedením DP/BP práce je součástí Opatření děkanky).

 

 

 

Článek II.

Vypracování podkladu pro zadání DP/BP

 

 1. Student provede zápis tématu bakalářské/diplomové práce do studijní agendy STAG: Doplnění údajů o dipl./bak. práci studentem/Vyplnit podklady pro zadání DP/BP – pracovní název tématu, název tématu anglicky, vedoucí práce, zásady pro vypracování, osnova, seznam doporučené literatury. Po vyplnění a uložení údajů provede student tisk podkladu. Vytištěný podklad podepisuje student, vedoucí práce a ředitel ústavu.
 2. Vyplněný „Podklad pro zadání DP/BP“ odevzdá student ve trojím vyhotovení na sekretariát příslušného ústavu. Po schválení ředitelem ústavu předá referentka ústavu 1 exemplář „Podkladu pro zadání DP/BP“ na studijní oddělení ZSF JU k založení do materiálů studenta.
 3. Vyplněný formulář „Podklad pro zadání DP/BP“ je součástí osobního spisu studenta, a proto je nezbytné, aby byl správně vyplněn, tj. bez formálních, gramatických a stylistických chyb.
 4. Pro akademický rok 2017/2018 stanovuji tyto konkrétní termíny:
  1. Písemnou žádost o vlastní téma předloží student na příslušný ústav do  31. ledna 2018.
  2. Ředitel ústavu zabezpečí informování studentů o schválení či zamítnutí vlastního tématu práce nejpozději do 28. 2. 2018.
  3. Od 14. 3. 2018 budou vypsaná témata diplomových a bakalářských prací zveřejněna na webových stránkách fakulty; po přihlášení ve studijní agendě STAG, v záložce Témata VŠKP. Studentům se po přihlášení zobrazí právě ta témata, která jsou vypsána ústavy ZSF JU pro jimi studovaný obor. Studentům, kterým bylo schváleno vlastní téma, se bude ve studijní agendě STAG zobrazovat vlastní téma i s uvedením jejich jména.
  4. Registrace témat proběhne elektronickou cestou 26. 3. - 8. 4. 2018.
  5. Ve studijní agendě STAG se student přihlásí svými přihlašovacími údaji. Následně si zaregistruje zvolené téma závěrečné práce. Studentům, kteří měli schválené vlastní téma BP/DP, bude registrace automaticky provedena a sami ji nemusí ve výše uvedených termínech ve studijní agendě STAG provádět.
  6. Studentům jsou v průběhu registrace k dispozici v provozních hodinách PC ve Studovně AK Vltava (Boreckého ul.).
  7. Vyplněný „Podklad pro zadání DP/BP“  3x (3x oboustranný originál – jeden list) s podpisem studenta a vedoucího práce odevzdá student na ústav ke schválení a podpisu ředitele ústavu – do 4. 5. 2018 – řádný termín; v odůvodněných případech nejpozději do 16. 5. 2018.
  8. Ředitel ústavu zabezpečí odevzdání 1 exempláře schváleného „Podkladu pro zadání DP/BP“ nejpozději do 11. 6. 2018 referentce na studijním oddělení p. Ireně Matouškové.
 5. Po schválení a podpisu ředitele ústavu si student vyzvedne 2 exempláře podkladu (1x si student ponechá, 1x předá student podklad vedoucímu práce při 1. konzultaci).
 6. Stanovené termíny jsou závazné. Odevzdání Podkladu pro zadání DP/BP v mimořádném termínu je možné pouze z vážných důvodů (nemoc, zahraniční stáž) na základě písemné žádosti studenta, doporučené ředitelem ústavu. Důvody uvedené v žádosti musí být řádně doloženy.
 7. Eventuální změny v „Podkladu pro zadání DP/BP“, konzultované s vedoucím práce a schválené vedoucím příslušného ústavu, lze ve studijní databázi STAG provést studentem nejpozději do konce března 2019. Od 1. 4. 2019 budou referentky ústavů tisknout zadání DP/BP, která dodají na studijní oddělení nejpozději do 17. 4. 2019.

 

 

Článek III.

Ustanovení závěrečná


 Neodevzdá-li student Podklad pro zadání diplomové/bakalářské práce do 5. 9. 2018, nebude mu umožněn další mimořádný termín pro odevzdání příslušného vyplněného formuláře. V takovém případě student bude muset postupovat dle Opatření děkanky k vypisování témat a zadávání diplomových a bakalářských prací v akademickém roce 2018/2019.

 

 

 

  V Českých Budějovicích dne 12. 12. 2017

                                                                    prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

                                                                                děkanka ZSF JU

 

 

 

 

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA

 

Ústav:                                                                                                                            Akademický rok: 2017/2018  

 

 

 

Souhlas s vedením diplomové/bakalářské práce

 

 

Jméno a příjmení: 

 

Ročník: 

 

Studijní program:

 

Studijní obor:

 

 

Téma práce (česky):        

 

 

 

 

Vedoucí práce:                                                                ………………………..

                                                                                                         podpis

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne

 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zdravotně sociální fakulta, J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice

 

 

Formulář žádosti o posouzení návrhu na vlastní téma bakalářské – diplomové práce*

 

 

Jméno a příjmení:   .............................................

 

Obor a ročník:        .............................................

 

Osobní číslo :         .............................................

 

Kontaktní telefon:  .............................................

 

Kontaktní e-mail:   .............................................

 

 

Předkládám návrh na vlastní téma bakalářské – diplomové práce*:

 

Téma práce:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Předpokládané cíle práce:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Navrhovaný vedoucí práce:        ......................................................................................

        

 

Podpis studenta / studentky:  ...........................................................................................

 

 

Stanovisko ředitele ústavu:      

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

* nehodící se škrtněte

 

PDF ke stažení ZDE.