Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU > stranka opatreni > Opatření děkanky ZSF JU č. 22/2015

Opatření děkanky ZSF JU č. 22/2015

Opatření děkanky ZSF JU č. 22/2015


Zavedení jednotného systému elektronické komunikace na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

 

 

Článek I.

Obecná ustanovení

 

Pro účely transparentní elektronické komunikace mezi studenty a absolventy, dále také jen student nebo uživatel, na straně jedné a vyučujícími a dalšími zaměstnanci Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, dále také jen zaměstnanec nebo uživatel, na straně druhé, se zavádí jednotný systém elektronické komunikace.

 

 

Článek II.

Jednotný systém elektronické komunikace

 

 1. Jednotný systém elektronické komunikace zajišťuje identifikaci odesílatele a adresáta elektronických zpráv mezi osobami uvedenými v článku I., jakož i elektronickou komunikaci mezi nimi.
 2. Organizačně-technickým a odborným garantem funkčnosti jednotného systému elektronické komunikace na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, dále také jen fakulta, je útvar Tvorba a vývoj IT aplikací, který zabezpečuje rovněž nezbytný poradenský servis.

 

 

Článek III.

Založení e-mailových adres a funkcionalita e-mailových schránek

 

 1. Všem řádně zapsaným studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a zaměstnancům fakulty je vytvořena e-mailová adresa ve formátu username@zsf.jcu.cz, dále také jen fakultní e-mailová adresa. Adresa je aktivní po automatickém vytvoření ve studijním, případně mzdovém, systému Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, dále také jen Jihočeská univerzita.
 2. Pro interní komunikaci v rámci fakulty je přípustné vytvoření hromadné e-mailové adresy ve formátu skupina@sender.jcu.cz, dále také jen hromadná e-mailová adresa. Seznam aktivních hromadných e-mailových adres včetně uživatelů oprávněných odesílat zprávy na hromadnou e-mailovou adresu je publikován na webové adrese http://www.zsf.jcu.cz/cs/it-sluzby/navody-a-napoveda/e-mailove-sluzby.
 3. Do e-mailové schránky spojené s e-mailovou adresou uvedenou v odstavci prvním, dále také jen fakultní e-mailová schránka, je možné se přihlásit prostřednictvím webového rozhraní z webové stránky fakulty www.zsf.jcu.cz nebo z libovolného e-mailového klienta podporujícího IMAP nebo POP3.  
 4. Návod pro nastavení libovolného e-mailového klienta podporujícího IMAP nebo POP3 a další aktuální informace jsou publikovány na webové adrese http://www.zsf.jcu.cz/cs/it-sluzby/navody-a-napoveda/e-mailove-sluzby.

 

 

Článek IV.

Povinnosti uživatelů e-mailových adres a e-mailových schránek

 

 1. Studenti a zaměstnanci jsou povinni používat v rámci elektronické komunikace na fakultě výhradně e-mailové adresy, které jim byly vytvořeny podle článku III., odstavce 1.
 2. Studenti a zaměstnanci jsou povinni obsah fakultní e-mailové schránky v nezbytně potřebném rozsahu pravidelně kontrolovat.
 3. Studenti a zaměstnanci odpovídají za zneužití fakultní e-mailové adresy a fakultní e-mailové schránky, pokud se neprokáže, že zneužití objektivně nemohli zabránit.
 4. Z fakultní e-mailové schránky je možné nastavit přeposílání na soukromé e-mailové adresy, přičemž veškerou odpovědnost s tím spojenou nese uživatel fakultní e-mailové schránky. Přeposílání je možné pouze při zachování kopie e-mailové zprávy ve fakultní e-mailové schránce.
 5. Hromadné e-mailové adresy slouží pro interní komunikaci v rámci fakulty. Uživatelé oprávnění odesílat zprávy podle článku III., odstavce 2 odpovídají za zneužití hromadné e-mailové adresy, pokud se neprokáže, že zneužití objektivně nemohli zabránit.
 6. V informačních, e-learningových, studijních a dalších systémech fakulty a Jihočeské univerzity budou nastaveny pro komunikaci pouze fakultní e-mailové adresy.

 

 

Článek V.

Zrušení e-mailových adres a e-mailových schránek

 

 1. V případě skončení pracovního poměru zaměstnance bude fakultní e-mailová adresa zablokována pro odchozí elektronickou komunikaci. Fakultní e-mailová schránka bude funkční po dobu tří měsíců od skončení pracovního poměru, ovšem nebude možné se do ní přihlásit v důsledku zablokování uživatelského účtu. Automatickou odpověď obsahující informaci o skončení pracovního poměru na fakultě a nastavení přeposílání fakultních e-mailů na soukromou e-mailovou adresu je povinen bezodkladně zajistit uživatel, případně ve spolupráci s útvarem Tvorba a vývoj IT aplikací fakulty, nejpozději v den skončení pracovního poměru. Pokud tak uživatel neučiní, bude ukončena funkčnost fakultní e-mailové schránky první den následující po skončení pracovního poměru.
 2. V případě ukončení studia bude fakultní e-mailová adresa zablokována pro odchozí elektronickou komunikaci. Fakultní e-mailová schránka bude funkční po dobu tří měsíců od ukončení studia, ovšem nebude možné se do ní přihlásit v důsledku zablokování uživatelského účtu. Automatickou odpověď obsahující informaci o ukončení studia na fakultě a nastavení přeposílání fakultních e-mailů na soukromou e-mailovou adresu je povinen bezodkladně zajistit uživatel, případně ve spolupráci s útvarem Tvorba a vývoj IT aplikací fakulty, nejpozději v den ukončení studia. Pokud tak uživatel neučiní, bude ukončena funkčnost fakultní e-mailové schránky první den následující po ukončení studia.
 3. V případě ukončení studia řádným absolvováním studia (absolvent) nebude fakultní e-mailová adresa zrušena a absolvent si bude moci nastavit přeposílání e-mailů na soukromou adresu. Po třech měsících od ukončení studia řádným absolvováním bude obsah fakultní e-mailové schránky kompletně smazán, fakultní e-mailová adresa bude zachována pouze pro přeposílání zpráv na nastavenou soukromou e-mailovou adresu.
 4. Po uplynutí lhůty tří měsíců od skončení pracovního poměru zaměstnance a ukončení studia podle čl. V., odstavce 2 bude fakultní e-mailová schránka smazána včetně kompletního obsahu schránky a fakultní e-mailová adresa bude zrušena, pokud se tak nestalo v době předcházející z důvodů uvedených v odstavci prvním a druhém.
 5. Hromadná e-mailová adresa bude zrušena uplynutím doby, na kterou byla založena.

 

 

Článek VI.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Opatření je platné dnem vydání a účinné od 21. 10. 2015.

 

 

 

 

České Budějovice, dne 21. 10. 2015

 

                                                                    prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

                                                                               děkanka fakulty

PDF ke stažení ZDE.