Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU > stranka opatreni > Opatření děkanky ZSF JU č. 22/2017

Opatření děkanky ZSF JU č. 22/2017

Opatření děkanky ZSF JU č. 22/2017

 

k organizaci předběžného elektronického zápisu na letní semestr akademického roku 2017/2018

 

 

Článek I.

Obecná ustanovení

Toto opatření stanovuje termíny předběžného elektronického zápisu na letní semestr akademického roku 2017/2018 a bližší informace předběžného elektronického zápisu pro studenty  ZSF JU v Č. Budějovicích.

 

Článek II.

Průběh předběžného elektronického zápisu

 

1. Stanovené termíny předběžného elektronického zápisu na letní semestr 2017/2018

 

a)    zápis přes internet:

7. 1. – 19. 1. 2018   (prezenční i kombinovaná forma) od: 8 hod.  do: 12 hod.

V tomto termínu bude otevřena studijní agenda STAG. Studenti vykonají zápis přes internet.

Studenti mají možnost internetového zápisu v počítačové učebně  U7, U8 a ve studovně Vltava Akademické knihovny JU.

 

b)    zápis na studijním oddělení

Zástupci jednotlivých ročníků hromadně odevzdají studijní referentce na studijní oddělení bezproblémové indexy. Studenti prezenčního studia, kteří mají vážné nedostatky v indexu, se dostaví na studijní oddělení individuálně, a to v úředních hodinách nejpozději do 23. 2. 2018.

 

Kombinované studium

Termín 23. 2. 2018 (dle úředních hodin) - první ročníky + 3. OO, 3. RA, 3. SP,

3. VS, 3. PA, 3. SPV, 3. RPB

 

Termín 16. 2. 2017 (dle úředních hodin) - 2. OSN, 2. CNP, 2.RPB, 2. VS, 2. RA, 2. SP, 2. OO, 2. ZL, 3. ZL, 2. RPN, 1. SPVK, 2. SPVK

 

Prezenční studium:

Termín: kdykoliv dle úředních hodin, a to nejpozději do 23. 2. 2018.

    

2. Možnost změny v zápisu

Studenti prezenční i kombinované formy studia mohou z vážných důvodů provést změnu v zápisu. Mezním termínem provedení změny je 23. 2. 2018.

 

3. Při odevzdání indexu na studijní oddělení musí být v indexu zapsány všechny splněné zápočty, zkoušky a kolokvia (datum, hodnocení, podpis vyučujícího). Pokud tyto údaje nebudou v indexu zaneseny, bude předmět považován za nesplněný. 

 

4. Ze zdravotních či jiných vážných důvodů (např. stáže) je možné požádat studijní oddělení o změnu termínu zápisu. Náhradní termín zápisu určí studijní oddělení ZSF JU.

 

5. Při zápisu je student povinen zapsat si předměty tak, aby po absolvování zapsaných předmětů získal minimálně 20 kreditů za každý semestr. Změny v zapsaných předmětech provádí studijní oddělení fakulty, příslušné studijní referentky.

 

6. Student, který není v řádném termínu na předmět zapsán, nemůže tento předmět plnit. V případě, že se studentovi nepodařilo některý povinný nebo povinně volitelný předmět absolvovat a získat za něj kredity, musí si tento předmět zapsat ještě jednou (celkem tedy nejvýše dvakrát).

 

7. Studenti končících ročníků jsou povinni si v rámci předběžného elektronického zápisu zapsat i státnicové předměty pro daný studijní plán.

 

8. Volba některých předmětů je omezována tzv. předměty podmiňujícími, jejichž úspěšné absolvování je nezbytnou podmínkou pro přihlášení se do předmětu navazujícího. V případě, že podmiňující předmět nebyl splněn, není možné si v předběžném elektronickém zápisu navolit navazující předměty.

 

9. Z nabídky výběrových volitelných předmětů si student může zvolit pouze jednu sportovně pohybovou aktivitu -  tělesnou výchovu, s maximálně 2 kreditovým ziskem.

 

 

Článek III.

Ustanovení závěrečná

 

Student, který se ve stanoveném termínu nezapíše a do 5 dnů se neomluví a nepožádá o náhradní termín nebo neoznámí přerušení studia, se posuzuje, jako by nesplnil požadavky vyplývající ze studijního řádu fakulty a studium mu bude ukončeno.

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 12. 12. 2017

 prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

                                                                                děkanka ZSF JU

 

PDF ke stažení ZDE.