Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU > stranka opatreni > Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2016

Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2016

Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2016

 

Pravidla a požadavky pro odevzdání bakalářských/diplomových prací na ZSF JU

 

 

Článek I.

Obecná ustanovení

 

Smyslem tohoto opatření je sjednotit formální a vizuální podobu bakalářských a diplomových prací na ZSF JU.

 

 

Článek II.

Působnost opatření

 

Toto opatření je určeno pro všechny studenty bakalářských a magisterských studijních programů, včetně akademických pracovníků, kteří jsou pověřeni tyto práce vést či hodnotit.

 

 

Článek III.

Pravidla a požadavky

 

Pravidla a požadavky na formální strukturu i technické zpracování bakalářské/diplomové práce jsou stanoveny v Příloze 1 a Příloze 2 tohoto opatření.

 

 

Článek IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

 

Toto opatření platí pro studenty, kteří si zapisují téma bakalářské/diplomové práce v letním semestru akademického roku 2015/2016, a další studenty, kteří si jej budou zapisovat v následujících letech. Studenti, kteří si zapsali téma v dřívějších letech, mohou postupovat ještě podle kritérií, na nichž se dohodli se svým vedoucím práce. Svůj postup musí být schopni obhájit.

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 22. 3. 2016.

 

 

 

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

          děkanka ZSF JU
PŘÍLOHA 1

 

Pravidla odevzdání bakalářské/diplomové práce a formální požadavky na strukturu bakalářské/diplomové práce

 

Bakalářská/diplomová práce musí obsahovat:

 

 • Zdůvodnění formulací výzkumných otázek relevantní teorií a komplexními informacemi o řešeném problému.
 • Autor musí bakalářskou/diplomovou prací přesvědčit o své znalosti teoretických konceptů a využití těchto teorií.
 • Empirická část, včetně koncepce metodiky zkoumání, musí explicitně vycházet z mezinárodních teorií zkoumaného jevu. V bakalářské/
  diplomové práci musí být vysvětleno použití pokročilých analytických statistických nástrojů pro interpretaci výsledků nebo pokročilých způsobů analýzy kvalitativních výsledků.

Interpretace výsledků musí být komparací teoretických východisek použitých pro konstrukci výzkumu s empirickými zjištěními získanými zkoumáním teoretických pramenů nebo terénním šetřením autora bakalářské/diplomové práce.

 

 

1. Základní požadavky na strukturu bakalářské/diplomové práce

 

 • Práce může být napsána v češtině (příp. slovenštině) nebo v angličtině. Pokud je práce v angličtině, obhajoba probíhá v jazyce českém, prezentace v češtině nebo slovenštině. V programu akreditovaném v anglickém jazyce je nezbytné napsat a obhájit bakalářskou/diplomovou práci v anglickém jazyce.

 

 • Jednotlivé části práce musí být v tomto pořadí:

                    1)       titulní list (viz vzor – Příloha 2);

                    2)       čestné prohlášení opatřené datem a podpisem autora (viz vzor – Příloha 2);

                    3)       poděkování (viz vzor – Příloha 2);

                    4)       abstrakt s klíčovými slovy v českém jazyce (viz vzor – Příloha 2);

                    5)       abstrakt s klíčovými slovy v anglickém jazyce;

                    6)       obsah (je první číslovaná strana, ale není číslem 1, obvykle je číslem 6; v závislosti na délce abstraktu);

                    7)       vlastní text práce;

                    8)       seznam literatury;

                    9)       seznam příloh a obrázků (pokud jsou uvedeny);

                 10)       seznam zkratek (pokud jsou v textu používány).

 

(Pozn.: Pořadí je nutné dodržet)

 

 • Práce může obsahovat vložené elektronické médium (CD, DVD).

 

 

 

2. Pravidla pro odevzdání bakalářské/diplomové práce

 

 • Student/ka odevzdává bakalářskou/diplomovou práci na příslušném ústavu k zaregistrování.
 • Před odevzdáním bakalářské/diplomové práce k obhajobě student/ka nahrává verzi své práce do Informačního systému univerzity/studijní agendy (dále zkr. IS/STAG). Součástí vložení práce je vyplnění údajů – český a anglický název bakalářské/diplomové práce, anotace bakalářské/
  diplomové práce v ČJ a AJ, klíčová slova v ČJ a v AJ.
 • Student/ka odevzdává na příslušném ústavu:

-        2× bakalářskou/diplomovou práci v pevné vazbě – tištěné podobě;

-        1× CD, které obsahuje:

 • bakalářskou/diplomovou práci v elektronické podobě ve formátu pdf, včetně abstraktu v českém a anglickém jazyce.

 

 

3. Podrobné požadavky na strukturu bakalářské/diplomové práce

 

3.1 Formální náležitosti práce

 

 • doporučená délka práce je přibližně 40–60 normostran BP / 70–100 normostran DP (1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer) bez poznámkového aparátu, okraje 2,5 cm zprava, 3,5 cm zleva (tiskne se jednostranně), nahoře a dole 2,5 cm; nižší či vyšší počet stran musí být student/ka schopen/na obhájit před komisí;
 • číslování stran: strany jsou započítávány od titulní strany, u úvodních stran se číslo neuvádí, první číslo je uvedeno až u obsahu práce, obvykle (v závislosti na délce abstraktu) je to číslo 6;
 • velikost písma je 12 b., řádkování 1,5, typ písma je Times New Roman;
 • názvy kapitol tučně, velikostí 14 b., podkapitoly kurzivou a tučně, velikost 12 b., názvy kapitol se zarovnávají vlevo (bez odsazení), vlastní text zarovnán do bloku;
 • text musí respektovat pravidla českého pravopisu (příp. slovenského, anglického jazyka);
 • mezi odstavce je nutné vložit mezeru o velikosti 10 bodů a již je neodsazovat; nebo odstavce odsazovat (odsazení 1. řádku o 0,8 cm), ale již neoddělovat mezerou;
 • tabulky a obrázky (případně definice, důkazy, algoritmy, příklady aj.) musí být číslovány. Grafy se označují jako obrázky. Číslo a název tabulky (krátký a výstižný) se uvádí nad tabulkou, zdroj pod tabulkou; číslo a název obrázku (krátký a výstižný) pod obrázkem. Detailní popisy tabulek a obrázků (grafů) je třeba uvádět v textu. Na každou tabulku a obrázek musí být v textu odkaz (obr. 1, tab. 1).

 

 

3.2 Abstrakt a klíčová slova

 

Součástí bakalářské/diplomové práce je český a anglický abstrakt, jehož smyslem je v rozsahu 200–250 slov shrnout:

 • cíl práce;
 • způsob dosažení cíle;
 • vědecké přínosy práce (vlastní příspěvek k řešenému tématu);
 • získané poznatky, závěry;
 • klíčová slova: uvést česky a anglicky, doporučeno 5–10 slov.

 

3.3 Úvod k práci

                         

Úvod k práci obsahuje úvod do problematiky vlastními slovy.

 

3.4 Text práce

 

Práce musí mít odborný charakter svým obsahem i formou.

 • Práce musí být jasně strukturovaná. Každá z kapitol (tam, kde to není zcela zřejmé) by měla mít v úvodu formulované cíle kapitoly vzhledem k tématu práce a tam, kde to lze, na konci jasně formulované závěry.
 • Práce musí obsahovat popis a zhodnocení současného stavu poznání ve zkoumané problematice (ve světě a v České republice – dále zkr. ČR) – viz teoretická část.
 • Je nutné korektně zacházet s pojmy/termíny. Každý důležitý termín, zkratka nebo značení musí být v místě svého prvního užití v práci definovány. V celé práci musí být použita jednotná symbolika.
 • Doporučené členění textu práce je následující:

-        teoretická část (doporučený rozsah je 1/3 z celkového rozsahu práce);

-        cíl práce a hypotézy;

-        operacionalizace pojmů použitých v cíli práce (popř. v dílčích cílech) a hypotézách;

-        metodika (včetně techniky sběru dat);

-        výsledky;

-        diskuse;

-        závěr (včetně doporučení pro praxi);

-        seznam použitých zdrojů – min. 30 BP / 50 DP – z toho minimálně 5 BP/ /10 DP zahraničních citací zveřejněných v nejnovějších databázovaných časopisech (např. databáze Medline, Embase, Web of Knowledge, Scopus aj.);

-        přílohy;

-        seznam zkratek.

 

3.5 Závěr práce

 

Závěr práce obsahuje:

 • shrnutí výsledků vlastní bakalářské/diplomové práce, ke kterým autor/ka dospěl/a;
 • zhodnocení splnění stanovených cílů;
 • vlastní vědecký přínos studenta/studentky k řešené problematice (co je v práci původního);
 • zhodnocení využitelnosti dosažených výsledků v praxi, další náměty pro řešení v uvedené oblasti.

 

 

3.6 Citace

 

Při psaní bakalářské/diplomové práce je nutné důsledné dodržování níže uvedených pravidel:

-        Je nutné uvádět odkazy na zdroje myšlenek a na zdroje citací převzatých textů – u všeho, co není vyloženě vlastní, uvádět zdroj.

-        Obdobně je nutné uvádět zdroje u převzatých obrázků, grafů, tabulek nebo schémat (pokud jsou grafy či obrázky kopírovány, je to možné pouze se souhlasem autora, který je vytvořil).

-        Za původnost práce a dodržování litery autorského zákona, jakož i za uvedení přehledu použité literatury a přesné citace ručí student/ka. V případě porušení těchto pravidel nebude práce uznána. Současně je nutné počítat s reakcí a obranou autorů, jejichž díla byla zneužita, což může končit až soudním řízením.

-        Tato pravidla se týkají jak textů tištěných, tak i elektronicky šířených (např. umístěných na webových stránkách).

-        Citace by měla být co nejpřesnější, nelze vynechávat povinné údaje, pokud jsou v dokumentu dostupné. Doporučuje se uvádět i nepovinné údaje, jsou-li pro identifikaci citovaného dokumentu důležité.

-        Údaje se zapisují v jazyce, ve kterém jsou uvedeny v citovaném dokumentu.

-        Jakýkoliv prvek, který není v latince (např. cyrilice, čínské znaky), se do latinky přepisuje.

-        Podoba citací musí být jednotná v celé kvalifikační práci včetně stylu, formátu a interpunkce (viz příklady kap. 3.7).

 

Seznam literatury a zdrojů

 

-        Seznam literatury se uvádí v abecedním setřídění podle příjmení prvního autora; pokud se autor opakuje, pak podle příjmení druhého autora atd., v případě stejných autorů podle roku vydání. Publikace uvádějte podle níže uvedených vzorů (viz dále kap. 3.7).

-        Názvy knih, časopisů a sborníků se zapisují kurzivou a u těch názvů, které jsou v angličtině, se jednotlivá slova uvádějí s prvním velkým písmenem (kromě spojek a předložek).

-        Připravený seznam literatury je doporučené očíslovat (i když čísla nebudou použita při odkazování, viz níže). Jde o informaci pro oponenta, kolik publikací autor/ka cituje.

-        V textu je třeba se na zdroje odkazovat vždy příjmením autora a rokem vydání a v případě přímé citace doplnit číslo strany (viz příklad vzorového textu).

-        Všechny zdroje musí být v textu citovány (seznam nesmí obsahovat nadbytečné položky).

Povinný způsob citování je tzv. Harvardský systém, který je součástí platné citační normy ČSN ISO 690 (viz kap. 3.7 – příklad vzorového textu).

 

 

3.7 Příklady citací prací psaných česky a anglicky (případně slovensky a jinými jazyky)

 

Příklad vzorového textu – odkazy na literaturu (u bodů a–g) se jedná o nepřímou citaci – tzv. parafrázi):

 

a)  Jeden autor

Prostředí, ve kterém romský žák žije, dům, byt, v němž tráví převážnou část svého života s rodinou, je podstatným faktorem ovlivňujícím školní úspěšnost dítěte a učitelé by na tuto skutečnost neměli zapomínat (Balvín, 2004).

 

b)  Dva autoři

V obou obdobích sběru dat považovali všichni oslovení romští rodiče, s výjimkou jedné maminky, vzdělání pro své děti za velice důležité a potřebné. Toto zjištění je tak v rozporu s názory Heřmanové a Kovaříkové (2000) a Unuckové (2007), jež se domnívají, že školnímu vzdělání Romové nepřipisovali a dodnes nepřipisují velký význam.

 

Je tedy na místě zabývat se dle Tóthové et al. (2010) či Velemínského et al. (2014) otázkami zdravotního stavu imigrantů a zahrnout návrhy na řešení do integračních a zdravotních politik států (viz dále např. Brouček, 2012; Brabcová a Vacková, 2013a; Vacková et al., 2014; Záleská et al., 2014).

 

c)  U více než dvou autorů publikace použijte zkratku „et al.“

ICT slouží nejenom jako užitečná věc, ale může být stejně tak zneužita právě k šikaně v online prostředí (Vágnerová et al., 2009).

 

d)  V případě uvádění více autorů musí být autoři seřazeni za sebou podle roku vydání publikace.

Léčivé účinky potvrzuje velké množství studií. Perspektivní je zejména hepatoprotektivní účinek – extrakt z listů působí preventivně proti toxickému působení tetrachlormethanu a paracetamolu (Sharma et al., 1989; Emmanuel et al., 2001).

 

e)  V případě, že autor napsal v daném roce více prací, za rokem vydání pro odlišení uvádějte malá písmena abecedy (a–z), stejně tak i v seznamu literatury.

Ve dvou experimentech na potkanech byl zjištěn neuroprotektivní účinek proti poškození neuronů nedostatkem kyslíku (Prakash et al., 2011a).

 

f)   Příklad citace zákona v textu

Teprve zákon č. 170/1950 Sb., o zdravotnických povoláních, zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči, a vyhláška č. 40/1953 Sb., o odborné způsobilosti a odborné výchově středních a nižších zdravotnických pracovníků, stanovily, že ošetřovatelskou činnost mohou vykonávat jen profese těmito předpisy stanovené.

 

g)  Příklad elektronické citace v textu

Nejen standardy Spojené akreditační komise ČR, ale i standardy České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví (Hodnotící standardy…, 2015) či společnosti Joint Commission International (2011), jež hodnotí systém řízení kvality a bezpečí zdravotnických služeb podle mezinárodních standardů, se týkají dokumentace. Kvalita vedení zdravotnické dokumentace jde opravdu ruku v ruce s kvalitou poskytované péče (Maloušová, © 2014).

 

h) Užití přímé citace

U přímé citace je text převzat doslovně – tedy nelze vynechat žádné slovo (je nutné celou větu cizího autora opsat – a to včetně chyb, případně vulgarismů). Přímou citaci je nezbytné v textu graficky oddělit – pro potřeby BP/DP kurzivou. V práci by se přímá citace měla vyskytovat minimálně.

 

Příklad:

Většina Vietnamců první generace má stále jisté potíže se zvládnutím jazyka, struktura společnosti (její určitá etnická uzavřenost), v níž žijí, je však velmi málo motivuje k překonání této bariéry – to však neznamená, že se tento trend bude opakovat u druhé generace (tedy vietnamských dětí a mládeže do 18 let) – v této oblasti bude docházet k určitému vývoji způsobenému délkou pobytu v ČR a znalostí jazyka (Vacková, 2012, s. 121).

 

3.7.1 Příklady citací – zápis citací v seznamu literatury

 

Knižní publikace (monografie)

 

MALOUŠOVÁ, I., 2013. Statistická problematika. 2. vydání. Praha: Grada. 566 s. ISBN 80-1245-524-1.

 

MALOUŠOVÁ, I., 2013. Statistical issue. 2. issue. Prague: Grada. 566 p. ISBN 80-1245-524-1.

 

(Pozn.: číslo vydání /issue/ je povinný údaj, v případě 1. vydání se neuvádí)

 

Kapitola v knize (monografii)

 

KŘEČÍČKOVÁ, Z., BOHDÁNKOVÁ, H., KRÁLÍČEK, P., 2014. Dětské úrazy. In: MATÍKOVÁ, L., BRŮŽKOVÁ, S. Pediatrie. Praha: Portál, s. 45–89. ISBN 80-1245-524-1.

 

(Pozn.: Do kurzivy se dává pouze název monografie, sborníku apod.)

 

SMALL, H., KRAL, S., LUNDBERGIS, M., 2014. Social determinants of health. In: MARMOT, S. Social determinants of health – healthy life in UK. London: Sage publ., p. 485–92. ISBN 80-1245-524-1.

 

Pokud má publikace více než dva autory, je možné postupovat následovně:

KŘEČÍČKOVÁ, Z. et al., 2014. Dětské úrazy. In: MATÍKOVÁ, L., BRŮŽKOVÁ, S. Pediatrie. Praha: Portál, s. 45–89. ISBN 80-1245-524-1.

 

Příspěvek ve sborníku

 

HALÁČOVÁ, M., 2015. Migrace a její dopad na děti. In: MALÁČOVÁ, L., GRIVNÁČ, S. (eds). Sborník příspěvků ke konferenci Migrace v postmoderní době. České Budějovice: ZSF JU, s. 56–82. ISBN 80-1245-524-1.

 

(Pozn.: Sborníky ve většině případů nemají autora/y, tzn. místo autora/ů se uvádí editor/editoři – nutné za jeho/jejich jméno/a uvést zkratku ed./eds)

 

Článek v časopise

ARONOVÁ, M., LANDOVÁ, J., LASIČKOVÁ, J., 2013. Posuzování potřeb dítěte s ADHD. Kontakt. 5(2), 117–23. ISSN 1212-4117.

 

TALINNI, V., MULLADY, H., PEZILLI, D., 2015. Quality of Life. J. Pharmacol. Exp. Ther. 32(2), 524–80, doi:10.1124/jpet.115.0815HI.

(Pozn.: Zahraniční časopisy mají své oficiální zkratky, které lze uvést – viz citace výše; vysvětlivka k číslům uvedeným za názvem časopisu: 32 – ročník; (2) – číslo vydání v daném roce; za čárkou se uvádí rozsah stran příspěvku. Pokud má článek Digital Object Identifier /zkr. doi/, je doporučeno jej uvádět místo ISSN.)

 

Dokumenty (zákony)

 

Citace musí obsahovat:

 1. název dokumentu;
 2. rok vydání;
 3. název sbírky, kde se dokument (zákon) nachází;
 4. jeho přesná specifikace;
 5. strany článku (od–do).

 

Příklad:

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), 2015. In: Sbírka zákonů České republiky, částka 135, s. 4307–24. ISSN 1211-1244.

 

Elektronické zdroje

Platí to samé, co pro ostatní druhy publikací, ale mají oproti papírovým dokumentům další povinné prvky:

 1. specifikace média: [online], [CD ROM], [databáze], [datový soubor]
 2. datum stažení: [cit. 2010-11-25]
 3. uvedení webové adresy: Dostupné z:

 

Příklad:

BAYER, I. et al., 2006. Reforma zdravotnictví: Názory veřejnosti na problémy zdravotnictví a jeho financování [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR [cit. 2010-05-07]. Dostupné z: www.soc.cas.cz/download/151/Tiskovázpráva.pdf

 

MALOUŠOVÁ, I., © 2014. Statistická problematika [online]. Praha: Grada. 566 s. [cit. 2015-05-24]. ISBN 80-1245-524-1. Dostupné z: https://www.ceso.cz/documents/11292/27914491/1412_c01t11.pdf/76c86ab3-d83d-4586-a330-3d9342897156?version=1.0

 

(Pozn.: Pokud není uvedena informace o datu vložení nebo poslední aktualizaci webové stránky, v patičce webového portálu je zpravidla uveden rok udělení copyrightu, např.: © 2010, neznáme-li tedy konkrétní datum, toto jej v citaci nahradí)


Citování online dokumentu:

 

Zdravotnická ročenka České republiky, 2009. [online]. ÚZIS. [cit. 2010-06-20]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/publikace/zdravotnicka-rocenka-ceske-republiky-2009

 

Hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb lůžkové zdravotní péče a způsob jejich sledování, 2015. 2. vydání. [online]. Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví. [cit. 2013-11-16]. Dostupné z: http://www.csaz.cz/admin/soubory/csaz_hodnotici_standardy_a%20ukazatele_kvality_a_bezpeci_2015.pdf

 

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), 2015. [online]. [cit. 2015-12-10]. In: Sbírka zákonů České republiky, částka 135, s. 4307–24. ISSN 1211-1244. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx

 

 

Kvalifikační práce:

 

KOLOUŠKOVÁ, Z., 2014. Zdravotně sociální aspekty paliativní péče. České Budějovice. Diplomová práce. ZSF JU.

V dalších případech postupujte podle platné normy ISO 690.

 

 

3.8  Přílohy

 

Do příloh je vhodné umístit data, výsledky, tabulky nebo grafy, které patří do práce, ale narušovaly by plynulý výklad. Jednotlivé přílohy se číslují a v textu je třeba se na ně odkazovat.

 

 

 


PŘÍLOHA 2

 

Požadavky na technické zpracování bakalářské/diplomové práce

 

 

Vzor desek bakalářské/diplomové práce

 

Grafické řešení plátěných desek by mělo být sjednoceno. Musí vycházet z celého konceptu vizuální prezentace JU. Základem jsou desky z tmavě šedého plátna (70 % černé). Do desek je vtlačen prolis pro štítek s rozměrem 8 × 8 cm. Horní polovina je samolepka s logotypem fakulty a textem Bakalářská/Diplomová práce. Druhá polovina 8 × 4 cm je individuální štítek s názvem práce, jménem autora a letopočtem vzniku. Vzdálenost samolepky od horního okraje desek je 5 cm, od pravého okraje 2 cm.

 


 

 

Název bakalářské/diplomové práce

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma modrá, vel. 16 b., tučně, zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva

 

BAKALÁŘSKÁ/DIPLOMOVÁ PRÁCE

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma černá, vel. 22 b., tučně, zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva

 

Studijní program: REHABILITACE/OŠETŘOVATELSTVÍ

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma černá a modrá (RGB 0 159 218), vel. 16 b., obyč., zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva

 

 

 

 

 

 

Autor: jméno, příjmení

 

Vedoucí práce: jméno, příjmení

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma černá, vel. 14 b., obyč., zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva

 

České Budějovice 2016

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma modrá (RGB 0 159 218), vel. 12 b., obyč., zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení

(Nadpis: písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo; text: písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., zarovnání do bloku, řádkování 1,5, umístění prohlášení v dolní části stránky)

 

Prohlašuji, že svoji bakalářskou/diplomovou práci s názvem „vložit název práce“ jsem vypracoval/a samostatně pouze s použitím pramenů v seznamu citované literatury.

 

Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské/diplomové práce, a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledku obhajoby bakalářské/diplomové práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé bakalářské/diplomové práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů.

 

 

V Českých Budějovicích dne „vložit aktuální datum“ ……………………………

                                                                                    podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování

(Nadpis: písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo; text poděkování: písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., zarovnání do bloku, řádkování 1,5, umístění poděkování v dolní části stránky)

 

 

 

 

 

Název bakalářské/diplomové práce v českém jazyce

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 14 b., tučně, zarovnání na střed)

 

Abstrakt

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo)

 

Text abstraktu v češtině…

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., řádkování 1,5, zarovnání do bloku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo)

 

Jednotlivá klíčová slova v češtině oddělená středníkem…

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., zarovnání do bloku)

 


 

Název bakalářské/diplomové práce v anglickém jazyce

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 14 b., tučně, zarovnání na střed)

 

Abstract

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo)

 

Text abstraktu v angličtině…

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., řádkování 1,5, zarovnání do bloku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo)

 

Jednotlivá klíčová slova v angličtině oddělená středníkem…

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., zarovnání do bloku)


PDF ke stažení ZDE.