Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU > stranka opatreni > Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2016

Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2016

Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2016

 

k pravidlům studia v doktorských studijních programech

 

 

Článek I.

Obecná ustanovení

 

 1. Doktorské studijní programy (dále zkr. DSP) na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále zkr. ZSF JU či pouze „fakulta“) se uskutečňují v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.
 2. DSP se řídí příslušnými ustanoveními platného Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 3. Toto opatření je určeno pro čtyřletý doktorský studijní program Rehabilitace od akademického roku 2015/2016 a program Ošetřovatelství od akademického roku 2016/2017.

 

Článek II.

Studijní povinnosti doktoranda

 

 1. Studijní povinnosti studenta DSP jsou určeny Individuálním studijním plánem doktorského studia, který zpracovává student spolu se svým školitelem a schvaluje jej předseda příslušné oborové rady. Případný spor rozhoduje proděkan pro vědu a výzkum. Plán musí být zpracován pro každý rok studia zvlášť, spolu s kreditovým ohodnocením plánovaných studijních povinností.
 2. Student čtyřletého DSP je povinen k úspěšnému ukončení studia získat 240 kreditů.
 3. Kreditové hodnocení je prováděno na základě článků III. a IV., které jsou součástí tohoto opatření, pro každý akreditovaný DSP na ZSF JU zvlášť.
 4. Pro zápis do dalšího ročníku studia je zapotřebí získat 50 kreditů ve čtyřletých DSP (pro postup z prvního do druhého ročníku postačí 30 kreditů).
 5. Student za každý rok studia zpracovává výroční zprávu, v níž zhodnotí plnění svého individuálního studijního programu, své vědecko-výzkumné činnosti (grantové, konferenční, publikační aktivity a pedagogickou činnost), jakož i všechny další činnosti související s programem studia. Výroční zpráva musí obsahovat postup ve vědecko-výzkumných aktivitách v průběhu každého akademického roku.
 6. Výroční zprávu schvaluje školitel, který k ní připojí své hodnocení doktoranda a doporučení zápisu do dalšího ročníku. Bez doporučení školitele nelze doktoranda do dalšího ročníku studia zapsat. Zpráva se všemi náležitostmi je předkládána nejpozději v den zápisu do dalšího ročníku. Sporné záležitosti rozhoduje proděkan pro vědu a výzkum.
 7. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.
 8. Před vykonáním státní doktorské zkoušky je student povinen získat plný počet požadovaných kreditů (240 kreditů) a splnit všechny studijní povinnosti stanovené v opatření.
 9. Podmínkou obhájení disertační práce je úspěšné složení státní doktorské zkoušky.

10. Student je povinen v průběhu studia publikovat za Zdravotně sociální fakultu JU a veškeré publikační výstupy zadávat průběžně do Osobní bibliografické databáze (dále zkr. OBD) v rámci fakulty.

11. Formální požadavky a strukturu disertační práce stanoví Příloha 1 a Příloha 2 tohoto opatření.

 

 

Článek III.

Studijní předměty, povinnosti a požadavky na studenta v doktorském programu Rehabilitace

 

Studijní doktorský program: REHABILITACE

Kreditní limit: 240 kreditů

Studium: prezenční nebo kombinované

 

 

 

 

Název předmětu / počet kreditů

 

Anglický jazyk / 5 kreditů

Metody výzkumu v oblasti rehabilitace / 10 kreditů

Metodologie vědeckého výzkumu I. / 10 kreditů

Prevence v kontextu koordinované rehabilitace / 8 kreditů

Teorie rehabilitace s důrazem na integraci sociální a zdravotní podpory kvality života / 10 kreditů

Etické aspekty integrace sociální práce a věd o zdraví v rámci rehabilitace / 8 kreditů

Metodologie vědeckého výzkumu II. – statistické analýzy / 10 kreditů

Vysokoškolská pedagogika a didaktika / 5 kreditů

Teorie, metody a nástroje v získávání informací pro vědeckou práci v rámci rehabilitace založené na důkazech / 15 kreditů

Environmentální vlivy na zdraví člověka / 5 kreditů

 

Povinné základní předměty pro doktorandy

Název předmětu

Počet kreditů

Zakončení

Metody výzkumu v oblasti rehabilitace

     10

Zkouška

(dále zkr. Zk)

Metodologie vědeckého výzkumu I.

     10

Zk

Metodologie vědeckého výzkumu II. – statistické analýzy

     10

Zk

 

Teorie rehabilitace s důrazem na integraci sociální a zdravotní podpory kvality života

10

Zk

Vysokoškolská pedagogika a didaktika

5

 

Zk

 

Teorie, metody a nástroje v získávání informací pro vědeckou práci v rámci rehabilitace založené na důkazech

15

Zk

 

Prevence v kontextu koordinované rehabilitace

 

8

 

Zk

 

Etické aspekty integrace sociální práce a věd o zdraví v rámci rehabilitace

8

Zk

Anglický jazyk

5

 

Zk

 

Environmentální vlivy na zdraví člověka

5

 

Zk

 

 

Student získá za povinné základní předměty max. 86 European Credit Transfer and Accumulation System (dále zkr. ECTS).

 

Student je povinen získat celkem 240 kreditů k úspěšnému ukončení studia.

 

 

Pedagogická činnost

 

Student doktorského studijního programu (v prezenční i kombinované formě výuky) se aktivně zapojuje do výuky v bakalářských a navazujících magisterských programech na ZSF JU v Českých Budějovicích.

 

Student prezenčního studia povinně vykonává pedagogickou činnost pod vedením školitele v rozsahu 90 vyučovacích hodin.

Pedagogická činnost I. (30 vyučovacích hodin)

Pedagogická činnost II. (30 vyučovacích hodin)

Pedagogická činnost III. (30 vyučovacích hodin)

 

Student v kombinované formě studia povinně vykonává pedagogickou činnost pod vedením školitele v rozsahu 30 vyučovacích hodin.

Pedagogická činnost I. (10 vyučovacích hodin)

Pedagogická činnost II. (10 vyučovacích hodin)

Pedagogická činnost III. (10 vyučovacích hodin)

 

Do Pedagogické činnosti I., II. a III. lze započítat pouze vyučovací hodiny v rámci rozvrhu předmětů na ZSF JU v Českých Budějovicích, vedení workshopů a odborných seminářů pořádaných na ZSF JU v Českých Budějovicích a hodnocení bakalářských a magisterských diplomových prací (maximum 3 vyučovací hodiny na jednu práci).

 

Název předmětu

Počet kreditů

Zakončení

Pedagogická praxe I.

5

Zápočet

(dále zkr. Zp)

Pedagogická praxe II.

5

Zp

Pedagogická praxe III.

5

Zp

 

Za pedagogickou praxi lze přiznat 15 ECTS pouze jedenkrát za celou dobu studia.

 

Podmínkou volby Pedagogické praxe I., II., III. do Individuálního studijního plánu je absolvování předmětu: Vysokoškolská pedagogika a didaktika.

 

 

Vědecko-výzkumné aktivity

 

Student je povinen získat minimálně 139 ECTS za vědecko-výzkumné aktivity tematicky související s disertační prací.

 

Student je povinen získat minimálně 100 ECTS za publikační činnost tematicky související s disertační prací.

 

Student předloží:

 • min. 4 původní vědecké práce otištěné v recenzovaných časopisech (3 jako první autor a 1 jako spoluautor) a 1 vědeckou práci otištěnou v impaktovaném časopise, z toho min. 2 původní vědecké práce musí být v anglickém jazyce (dále zkr. AJ) nebo německém jazyce (dále zkr. NJ) v zahraničním časopise;
 • min. 2 přehledové články otištěné v recenzovaném (nebo impaktovaném) časopise, z toho min. 1 přehledový článek musí být v AJ nebo NJ publikovaný v zahraničním časopise;
 • aktivní účast na minimálně dvou domácích konferencích s abstraktem,
 • aktivní účast na minimálně jedné zahraniční konferenci s abstraktem.

 

Doplňující předměty – Publikační, vědecko-výzkumná činnost

Kategorie A – povinné předměty

Kategorie C – volitelné předměty

 

 

 

Název činnosti

Počet kreditů

Zakončení

Povinné – A

Volitelné – C

Původní vědecká práce v recenzovaném periodiku
(první autor)

10

Zp

A

Původní vědecká práce v recenzovaném periodiku hodnoceném v Rejstříku informací (dále zkr. RIV) (první autor)

20

Zp

A

Původní vědecká práce v recenzovaném periodiku (spoluautor)

  5

Zp

A

Původní vědecká práce v recenzovaném periodiku hodnoceném v RIV (spoluautor)

10

Zp

C

Přehledový článek v recenzovaném periodiku
(první autor)

  5

Zp

A

Přehledový článek v recenzovaném periodiku hodnoceném v RIV (první autor)

10

Zp

A

Původní vědecká práce v impaktovaném periodiku
(první autor)

40

Zp

C

Původní vědecká práce v impaktovaném periodiku (spoluautor)

20

Zp

A

Přehledový článek v impaktovaném periodiku
(první autor)

10

Zp

C

Kapitola v monografii

30

Zp

C

Aktivní účast na domácí konferenci (první autor, přednáška)

  3

Zp

A

Aktivní účast na zahraniční konferenci (první autor, přednáška nebo poster)

  5

Zp

A

Výzkumná zahraniční stáž
(do 1 měsíce)

15

Zp

C

Výzkumná zahraniční stáž
(nad 3 měsíce)

30

Zp

C

Řešitel nebo spoluřešitel grantového projektu evidovaného v Centrální evidenci projektů (dále jen zkr. CEP)

20

Zp

A

Řešitel nebo spoluřešitel grantového projektu mimo CEP

  5

Zp

C

Řešitel nebo spoluřešitel grantového projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity (dále jen zkr. GAJU)

10

Zp

C

 

Původní vědecká práce je dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (2013)[1] původní článek zveřejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o ucelené texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, eventuálně s poznámkovým aparátem. V odborném periodiku bývají tyto typy článků zařazeny v obsahu do skupiny původních sdělení (v zahraniční literatuře nesou označení „original research article“).

 

Přehledový článek (příp. studie) shrnuje současný stav poznání ve zvolené oblasti bádání, nabývá několika podob, které publikoval souhrnně Jiří Mareš (2013)[2] ve svém článku s názvem Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. V zásadě dle Mareše (2013) můžeme rozlišit dva typy přehledových studií – první je součástí originální výzkumné studie, druhý typ – tzv. ucelená přehledová studie analyzuje dosavadní výzkumy ve zvolené oblasti či v této oblasti analyzuje a shrnuje teoretické přístupy.

 

Požadavkem pro ukončení doktorského studia je druhý typ přehledové studie – tzv. ucelená přehledová studie.

 

 

Článek IV.

Studijní předměty, povinnosti a požadavky na studenta v doktorském programu Ošetřovatelství

 

Studijní doktorský program: OŠETŘOVATELSTVÍ

Kreditní limit: 240 kreditů

Studium: prezenční nebo kombinované

 

Kategorie A – povinné předměty

Kategorie B – povinně volitelné předměty

Kategorie C – volitelné předměty

Název předmětu

ECTS

Typ předm.

Vědecko-teoretický základ A

Teoretické a filozofické perspektivy v ošetřovatelství

5

A

Moderní kvalitativní a kvantitativní techniky výzkumné analýzy

5

A

Statistická analýza dat

5

A

Práce s vědeckým materiálem (EBN) v klinické praxi ošetřovatelství

5

A

Etika a právo v ošetřovatelské vědě a výzkumu

5

A

Simulační metody ve výuce ošetřovatelství

5

A

Vysokoškolská pedagogika a didaktika

5

A

Anglický jazyk

5

A

Vědecký úvod k disertační práci

15

A

Pedagogické aktivity

Pedagogická praxe I.

7

A

Pedagogická praxe II.

7

A

Pedagogická praxe III.

7

A

Vědecko-publikační a prezentační aktivity

Přehledový článek v recenzovaném periodiku ČJ
(první autor)

6

A

Přehledový článek v recenzovaném periodiku AJ
(první autor)

8

A

Původní vědecká práce v impaktovaném periodiku I. (první autor)

20

A

Původní vědecká práce v recenzovaném periodiku ČJ I. (první autor)

10

A

Původní vědecká práce v recenzovaném periodiku ČJ II. (první autor)

10

A

Původní vědecká práce v recenzovaném periodiku AJ I. (první autor)

15

A

Aktivní účast na domácí konferenci I. (první autor, přednáška nebo poster)

6

A

Aktivní účast na domácí konferenci II. (první autor, přednáška nebo poster)

6

A

Aktivní účast na zahraniční konferenci I. (první autor, přednáška, poster)

8

A

Aktivní účast na zahraniční konferenci II. (první autor, přednáška, poster)

8

A

Podání výzkumného grantového projektu

8

A

Vědecko-teoretický základ B (student volí 1 medicínský a 1 ošetřovatelský předmět)

Nové trendy v interních oborech

4

B

Nové trendy v chirurgických oborech

4

B

Nové trendy v pediatrii

4

B

Nové trendy v gynekologii a porodnictví

4

B

Nové trendy v geriatrii

4

B

Teoretická a metodologická východiska ošetřovatelství v primární péči

4

B

Teoretická a metodologická východiska ošetřovatel. v sekundární a terciární péči

4

B

Vědecko-publikační a prezentační aktivity B (student musí získat 20 kreditů)

Zahraniční studijní pobyt (min. 1 měsíc)

7

C

Zahraniční studijní pobyt (min. 3 měsíce)

20

C

Řešitel nebo spoluřešitel grantového projektu evidovaného v CEP

20

C

Řešitel nebo spoluřešitel výzkumného grantového projektu mimo CEP (GA univerzit, kraje atd.)

15

C

Řešitel nebo spoluřešitel nevýzkumného grantového projektu

13

C

Vědecko-teoretický základ C (student volí 1 předmět)

Rozhodovací procesy v ošetřovatelství

4

B

Role sestry v moderní ošetřovatelské praxi

3

C

Sociologické aspekty moderního ošetřovatelství

3

C

Prezentace vědecké činnosti – rétorika, prezentace, publikace

3

C

Vědecko-publikační a prezentační aktivity C (student musí získat min. 25 kreditů)

Původní vědecká práce v impaktovaném periodiku (spoluautor)

10

C

Původní vědecká práce v impaktovaném periodiku II. (první autor)

20

C

Přehledový článek v impaktovaném periodiku (první autor)

15

C

Přehledový článek v impaktovaném periodiku (spoluautor)

7

C

Původní vědecká práce v recenzovaném periodiku ČJ (spoluautor)

5

C

Původní vědecká práce v recenzovaném periodiku AJ (spoluautor)

7

C

Původní vědecká práce v recenzovaném periodiku III. ČJ (první autor)

10

C

Původní vědecká práce v recenzovaném periodiku II. AJ (první autor)

15

C

Kapitola v monografii (minim. 15 str.)

20

C

Aktivní účast na domácí konferenci III. (první autor, přednáška nebo poster)

6

A

Aktivní účast na zahraniční konferenci III. (první autor, přednáška, poster)

8

A

 

 

Kredity:

 

Z předmětů typu A:         vědecko-teoretický základ: 55

                                     pedagogické aktivity: 21

                                     vědecko-publikační a prezentační aktivity: 105

 

Z předmětů typu B:         vědecko-teoretický základ: 8

                                     vědecko-publikační a prezentační aktivity: min. 20

 

Z předmětů typu C:         vědecko-teoretický základ: 6

                                     vědecko-publikační a prezentační aktivity: min. 25

 

vědecko-teoretický základ:                             69

pedagogické aktivity:                                     21

vědecko-publikační a prezentační aktivity:     150

Celkem:                                                                   240 kreditů

 

Student doktorského studijního programu (v prezenční i kombinované formě výuky) se aktivně zapojuje do výuky v bakalářských a navazujících magisterských programech na ZSF JU v Českých Budějovicích.

 

Student prezenčního studia povinně vykonává pedagogickou činnost pod vedením školitele v rozsahu 90 vyučovacích hodin.

 

Student v kombinované formě studia povinně vykonává pedagogickou činnost pod vedením školitele v rozsahu 30 vyučovacích hodin.

 

Do pedagogické aktivity lze započítat pouze vyučovací hodiny v rámci rozvrhu předmětů na ZSF JU v Českých Budějovicích, vedení workshopů a odborných seminářů pořádaných na ZSF JU v Českých Budějovicích a hodnocení bakalářských a magisterských diplomových prací (maximum 3 vyučovací hodiny na jednu práci).

 

Podmínkou volby Pedagogické praxe I., II., III. do Individuálního studijního plánu je absolvování předmětu: Vysokoškolská pedagogika a didaktika.

 

V rámci podepsaných „Smluv o partnerství“ působí dílčím způsobem ve smyslu těchto smluv i na zahraničních pracovištích včetně zahraničních stáží programu Erasmus.

 

Student zpracuje jako hlavní řešitel modelovou grantovou přihlášku do významné grantové agentury.

 

 

Původní vědecká práce je dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (2013[3]) původní článek zveřejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o ucelené texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, eventuálně s poznámkovým aparátem. V odborném periodiku bývají tyto typy článků zařazeny v obsahu do skupiny původních sdělení (v zahraniční literatuře nesou označení „original research article“).

 

Přehledový článek (příp. studie) shrnuje současný stav poznání ve zvolené oblasti bádání, nabývá několika podob, které publikoval souhrnně Jiří Mareš (2013)[4] ve svém článku s názvem Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. V zásadě dle Mareše (2013) můžeme rozlišit dva typy přehledových studií – první je součástí originální výzkumné studie, druhý typ – tzv. ucelená přehledová studie analyzuje dosavadní výzkumy ve zvolené oblasti či v této oblasti analyzuje a shrnuje teoretické přístupy.

 

Požadavkem pro ukončení doktorského studia je druhý typ přehledové studie – tzv. ucelená přehledová studie.

 

 

Článek V.

Ustanovení přechodná a závěrečná

 

 1. Opatření platí pro všechny studenty čtyřletého DSP, kteří započali studium v akademickém roce 2015/2016 a letech následujících.
 2. Pro studenty předchozích doktorských programů, na něž se vztahují předchozí opatření DSP a kteří započali své studium v akademickém roce dřívějším, než je rok 2015/2016, platí následující ustanovení:
 3. Na studenty, kteří k datu účinnosti tohoto opatření mají studium přerušeno podle předchozích opatření – tzn. „Opatření děkana 1/2010 k pravidlům studia v doktorských studijních programech“ a „Opatření děkanky ZSF JU č. 22/2011 k pravidlům studia v doktorských studijních programech“, se toto opatření nevztahuje a mohou se (po úspěšném složení chybějících zkoušek) k obhajobě disertační práce a k vykonání státní doktorské zkoušky přihlásit.
  1. Na studenty, kteří k datu účinnosti tohoto opatření úspěšně splnili všechny podmínky vyžadované předchozím „Opatřením děkana 1/2010 k pravidlům studia v doktorských studijních programech“ a chybí jim pouze obhajoba disertační práce, se toto opatření nevztahuje a mohou se k obhajobě disertační práce přihlásit.
  2. Na studenty v programu Rehabilitace, kteří započali studium v akademickém roce dřívějším, než je rok 2015/2016, se vztahuje Opatření děkanky ZSF JU č. 22/2011.
  3. Na studenty v programu Ošetřovatelství, kteří započali studium v akademickém roce dřívějším, než je rok 2016/2017, se vztahuje Opatření děkanky ZSF JU č. 22/2011.
  4. Studenti, kteří se řídí předchozím Opatřením děkanky ZSF JU č. 22/2011, jsou povinni:
 • v průběhu studia publikovat za Zdravotně sociální fakultu JU a veškeré publikační výstupy zadávat průběžně do OBD;
 • dodržet formální požadavky a strukturu disertační práce stanovené v Příloze 1 a Příloze 2 tohoto opatření.
 1. Tímto opatřením se dále upravuje počet stran nezbytných pro uznání předmětu „Kapitola v monografii“ v předchozím Opatření děkanky ZSF JU č. 22/2011 – a to z 30 původně požadovaných na 15 stran.
 2. Toto opatření nahrazuje předchozí Opatření děkanky ZSF JU č. 19/2015.
 1. Toto opatření je účinné od 25. 3. 2016.

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 25. 3. 2016.

 

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

děkanka ZSF JU

 

 

PŘÍLOHA 1

Pravidla odevzdání disertační práce a formální požadavky na strukturu disertační práce

 

Finální podoba disertační práce musí obsahovat:

 

 • Zdůvodnění formulací výzkumných otázek relevantní teorií a komplexními informacemi o řešeném problému.
 • Autor musí disertační prací přesvědčit o své hluboké znalosti teoretických konceptů a využití těchto teorií.
 • Empirická část, včetně koncepce metodiky zkoumání, musí explicitně vycházet z mezinárodních teorií zkoumaného jevu.
 • V disertační práci musí být vysvětleno použití pokročilých analytických statistických nástrojů pro interpretaci výsledků nebo pokročilých způsobů analýzy kvalitativních výsledků.
 • Interpretace výsledků musí být komparací teoretických východisek použitých pro konstrukci výzkumu s empirickými zjištěními získanými zkoumáním teoretických pramenů nebo terénním šetřením autora disertační práce.

 

 

1.     Základní požadavky na strukturu disertační práce

 

 • Práce může být napsána v češtině (příp. slovenštině) nebo v angličtině. Pokud je práce v angličtině, obhajoba probíhá v jazyce českém, prezentace v češtině nebo slovenštině. V programu akreditovaném v anglickém jazyce je nezbytné napsat a obhájit disertační práci v anglickém jazyce.

 

 • Povinné součásti práce musí být v tomto pořadí:
 1. titulní list (viz vzor – Příloha 2);
 2. čestné prohlášení opatřené datem a podpisem autora (viz vzor – Příloha 2);
 3. poděkování (viz vzor – Příloha 2);
 4. abstrakt s klíčovými slovy v českém jazyce (viz vzor – Příloha 2);
 5. abstrakt s klíčovými slovy v anglickém jazyce;
 6. obsah (je první číslovaná strana, ale není číslem 1, obvykle je číslem 6);
 7. vlastní text práce;
 8. seznam literatury;
 9. seznam příloh a obrázků (pokud jsou uvedeny);
 10. seznam zkratek (pokud jsou v textu používány).

 

(Pozn.: Pořadí je nutné dodržet)

 

 • Práce může obsahovat vložené elektronické médium (CD, DVD).

 

2.     Pravidla pro odevzdání disertační práce

 

 • Disertační práce se registruje nejpozději 3 měsíce před termínem obhajoby v Kanceláři pro doktorská studia.
 • Před odevzdáním disertační práce k obhajobě doktorand/ka nahrává verzi své práce do Informačního systému univerzity/studijní agendy (dále zkr. IS/STAG). Součástí vložení práce je vyplnění údajů – český a anglický název disertační práce, anotace disertační práce v ČJ a AJ, klíčová slova v ČJ a v AJ.
 • Doktorand/ka odevzdává do Kanceláře pro doktorská studia:

-        5× disertační práci v pevné vazbě;

-        10× autoreferát disertační práce (max. rozsah je 25 stran A4 na výšku, včetně seznamu literárních zdrojů použitých v autoreferátu), autoreferát může být v kroužkové vazbě nebo termovazbě;

-        1× CD, které obsahuje:

 • disertační práci v elektronické podobě ve formátu pdf,
 • abstrakt v českém a anglickém jazyce,
 • profesní životopis (dále zkr. CV);

-        index;

-        výkaz vědecko-výzkumné činnosti za celou dobu studia + separáty, potvrzení k jednotlivým vykazovaným činnostem.

 

 

3.     Podrobné požadavky na strukturu disertační práce

 

3.1 Formální náležitosti práce:

 

 • doporučená délka práce je přibližně 150 normostran bez poznámkového aparátu, okraje 2,5 cm zprava, 3,5 cm zleva (tiskne se jednostranně), nahoře a dole 2,5 cm;
 • číslování stran: strany jsou započítávány od titulní strany, u úvodních stran se číslo neuvádí, první číslo je uvedeno až u obsahu práce, obvykle (v závislosti na délce abstraktu) je to číslo 6;
 • velikost písma je 12 b., řádkování 1,5, typ písma je Times New Roman (doporučeno);
 • názvy kapitol tučně, velikostí 14 b., podkapitoly kurzívou a tučně, velikost 12 b., názvy kapitol se zarovnávají vlevo (bez odsazení), vlastní text zarovnán do bloku;
 • text musí respektovat pravidla českého pravopisu (příp. slovenského, anglického jazyka);
  • odstavce je nutné oddělit mezerou mezi odstavci o velikosti 10 bodů a již je neodsazovat; nebo odstavce odsazovat (odsazení 1. řádku o 0,8 cm), ale již neoddělovat mezerou mezi odstavci;
  • tabulky a obrázky (případně definice, důkazy, algoritmy, příklady aj.) musí být číslovány. Grafy se označují jako obrázky. Číslo a název tabulky (krátký a výstižný) se uvádí nad tabulkou, zdroj pod tabulkou; číslo a název obrázku (krátký a výstižný) pod obrázkem. Detailní popisy tabulek a obrázků (grafů) je třeba uvádět v textu. Na každou tabulku a obrázek musí být v textu odkaz (obr. 1, tab. 1).

 

 

 

3.2 Abstrakt a klíčová slova

 

Součástí disertační práce je český a anglický abstrakt, jehož smyslem je na cca 1 stranu shrnout:

 • cíl práce;
 • způsob dosažení cíle;
 • vědecké přínosy práce (vlastní příspěvek k řešenému tématu);
 • získané poznatky, závěry;
 • klíčová slova: uvést česky a anglicky, doporučeno 5–10 slov.

 

 

3.3 Úvod k práci

 

Úvod k práci obsahuje úvod do problematiky.

 

 

3.4 Text práce

 

Práce musí mít vědecký charakter svým obsahem i formou.

 • Práce musí být jasně strukturovaná. Každá z kapitol (tam, kde to není zcela zřejmé) by měla mít v úvodu formulované cíle kapitoly vzhledem k tématu práce a tam, kde to lze, na konci jasně formulované závěry.
 • Práce musí obsahovat popis a zhodnocení současného stavu poznání ve zkoumané problematice (ve světě a v ČR) – viz teoretická část.
 • Je nutné korektně zacházet s pojmy/termíny. Každý důležitý termín, zkratka nebo značení musí být v místě svého prvního užití v práci definováno. V celé práci musí být použita jednotná symbolika.
 • Doporučené členění textu práce je následující:

-        teoretická část (doporučený rozsah je 1/3 z celkového rozsahu práce);

-        cíl práce a hypotézy;

-        operacionalizace pojmů použitých v cíli práce (popř. dílčích cílech) a hypotézách;

-        metodika;

-        výsledky;

-        diskuse;

-        závěr (včetně doporučení pro praxi);

-        seznam použitých zdrojů – min. 100 zdrojů, z toho je doporučeno uvést cca ½ zahraničních – zejména z databází; dále je doporučeno pracovat s primárními zdroji);

-        přílohy;

-        seznam zkratek.

 

 

3.5 Závěr práce

 

Závěr práce obsahuje:

 • shrnutí výsledků vlastní vědecké práce, ke kterým autor/ka dospěl/a;
 • zhodnocení splnění stanovených cílů;
 • vlastní vědecký přínos doktoranda/doktorandky k řešené problematice (co je v práci původního);
 • zhodnocení využitelnosti dosažených výsledků v praxi, další náměty pro řešení v uvedené oblasti.

 

 

3.6 Citace

 

Při psaní disertační práce je nutné důsledné dodržování níže uvedených pravidel:

 

-        Je nutné uvádět odkazy na zdroje myšlenek a na zdroje citací převzatých textů – u všeho, co není vyloženě vlastní, uvádět zdroj.

-        Obdobně je nutné uvádět zdroje u převzatých obrázků, grafů, tabulek nebo schémat (pokud jsou grafy či obrázky kopírovány, je to možné pouze se souhlasem autora, který je vytvořil).

-        Za původnost práce a dodržování litery autorského zákona, jakož i za uvedení přehledu použité literatury a přesné citace, ručí student/ka. V případě porušení těchto pravidel nebude práce uznána. Současně je nutné počítat s reakcí a obranou autorů, jejichž díla byla zneužita, což může končit až soudním řízením

-        Tato pravidla se týkají jak textů tištěných, tak i elektronicky šířených (např. umístěných na webových stránkách).

-        Citace by měla být co nejpřesnější, nelze vynechávat povinné údaje, pokud jsou v dokumentu dostupné. Doporučuje se uvádět i nepovinné údaje, jsou-li pro identifikaci citovaného dokumentu důležité.

-        Údaje se zapisují v jazyce, ve kterém jsou uvedeny v citovaném dokumentu.

-        Jakýkoliv prvek, který není v latince (např. cyrilice, čínské znaky), se do latinky přepisuje.

-        Podoba citací musí být jednotná v celé kvalifikační práci včetně stylu, formátu a interpunkce (viz příklady kap. 3.8).

 

 

3.7 Seznam literatury a zdrojů

 

-        Seznam literatury se uvádí v abecedním setřídění podle příjmení prvního autora; pokud se autor opakuje, pak podle příjmení druhého autora atd., v případě stejných autorů podle roku vydání. Publikace uvádějte podle níže uvedených vzorů (viz dále kap. 3.8).

-        Názvy knih, časopisů a sborníků se zapisují kurzivou a u těch názvů, které jsou v angličtině, se jednotlivá slova uvádějí s prvním velkým písmenem (kromě spojek a předložek).

-        Připravený seznam literatury je doporučené očíslovat (i když čísla nebudou použita při odkazování, viz níže). Jde o informaci pro oponenta, kolik publikací autor/ka cituje.

-        V textu je třeba se na zdroje odkazovat vždy příjmením autora a rokem vydání a v případě přímé citace doplnit číslo strany (viz příklad vzorového textu).

-        Všechny zdroje musí být v textu citovány (seznam nesmí obsahovat nadbytečné položky).

Povinný způsob citování je tzv. Harvardský systém, který je součástí platné citační normy ČSN ISO 690 (viz kap. 3.8 – příklad vzorového textu)

 

 

3.8 Příklady citací prací psaných česky a anglicky (případně slovensky a jinými jazyky)

 

Příklad vzorového textu – odkazy na literaturu (u bodů a–g) se jedná o nepřímou citaci – tzv. parafrázi):

 

a)  Jeden autor

Prostředí, ve kterém romský žák žije, dům, byt, v němž tráví převážnou část svého života s rodinou, je podstatným faktorem ovlivňujícím školní úspěšnost dítěte a učitelé by na tuto skutečnost neměli zapomínat (Balvín, 2004).

 

b)  Dva autoři

V obou obdobích sběru dat považovali všichni oslovení romští rodiče, s výjimkou jedné maminky, vzdělání pro své děti za velice důležité a potřebné. Toto zjištění je tak v rozporu s názory Heřmanové a Kovaříkové (2000) a Unuckové (2007), jež se domnívají, že školnímu vzdělání Romové nepřipisovali a dodnes nepřipisují velký význam.

 

Je tedy na místě zabývat se dle Tóthové et al. (2010) či Velemínského et al. (2014) otázkami zdravotního stavu imigrantů a zahrnout návrhy na řešení do integračních a zdravotních politik států (viz dále např. Brouček, 2012; Brabcová a Vacková, 2013a; Vacková et al., 2014; Záleská et al., 2014).

 

c)  U více než dvou autorů publikace použijte zkratku „et al.“

ICT slouží nejenom jako užitečná věc, ale může být stejně tak zneužita právě k šikaně v online prostředí (Vágnerová et al., 2009).

 

d)  V případě uvádění více autorů musí být autoři seřazeni za sebou podle roku vydání publikace.

Léčivé účinky potvrzuje velké množství studií. Perspektivní je zejména hepatoprotektivní účinek – extrakt z listů působí preventivně proti toxickému působení tetrachlormethanu a paracetamolu (Sharma et al., 1989; Emmanuel et al., 2001).

 

e)  V případě, že autor napsal v daném roce více prací, za rokem vydání pro odlišení uvádějte malá písmena abecedy (a–z), stejně tak i v seznamu literatury.

Ve dvou experimentech na potkanech byl zjištěn neuroprotektivní účinek proti poškození neuronů nedostatkem kyslíku (Prakash et al., 2011a).

 

f)   Příklad citace zákona v textu

Teprve zákon č. 170/1950 Sb., o zdravotnických povoláních, zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči, a vyhláška č. 40/1953 Sb., o odborné způsobilosti a odborné výchově středních a nižších zdravotnických pracovníků, stanovily, že ošetřovatelskou činnost mohou vykonávat jen profese těmito předpisy stanovené.

 

g)  Příklad elektronické citace v textu

Nejen standardy Spojené akreditační komise ČR, ale i standardy České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví (Hodnotící standardy…, 2015) či společnosti Joint Commission International (2011), jež hodnotí systém řízení kvality a bezpečí zdravotnických služeb podle mezinárodních standardů, se týkají dokumentace. Kvalita vedení zdravotnické dokumentace jde opravdu ruku v ruce s kvalitou poskytované péče (Maloušová, © 2014).

 

h) Užití přímé citace

U přímé citace je text převzat doslovně – tedy nelze vynechat žádné slovo (je nutné celou větu cizího autora opsat – a to včetně chyb, případně vulgarismů). Přímou citaci je nezbytné v textu graficky oddělit – pro potřeby BP/DP kurzivou. V práci by se přímá citace měla vyskytovat minimálně.

 

Příklad:

Většina Vietnamců první generace má stále jisté potíže se zvládnutím jazyka, struktura společnosti (její určitá etnická uzavřenost), v níž žijí, je však velmi málo motivuje k překonání této bariéry – to však neznamená, že se tento trend bude opakovat u druhé generace (tedy vietnamských dětí a mládeže do 18 let) – v této oblasti bude docházet k určitému vývoji způsobenému délkou pobytu v ČR a znalostí jazyka (Vacková, 2012, s. 121).

 

 

3.8.1 Příklady citací – zápis citací v seznamu literatury

 

Knižní publikace (monografie)

 

MALOUŠOVÁ, I., 2013. Statistická problematika. 2. vydání. Praha: Grada. 566 s. ISBN 80-1245-524-1.

 

MALOUŠOVÁ, I., 2013. Statistical issue. 2. issue. Prague: Grada. 566 p. ISBN 80-1245-524-1.

 

(Pozn.: číslo vydání /issue/ je povinný údaj, v případě 1. vydání se neuvádí)

 

Kapitola v knize (monografii)

 

KŘEČÍČKOVÁ, Z., BOHDÁNKOVÁ, H., KRÁLÍČEK, P., 2014. Dětské úrazy. In: MATÍKOVÁ, L., BRŮŽKOVÁ, S. Pediatrie. Praha: Portál, s. 45–89. ISBN 80-1245-524-1.

 

(Pozn.: Do kurzivy se dává pouze název monografie, sborníku apod.)

 

SMALL, H., KRAL, S., LUNDBERGIS, M., 2014. Social determinants of health. In: MARMOT, S. Social determinants of health – healthy life in UK. London: Sage publ., p. 485–92. ISBN 80-1245-524-1.

 

Pokud má publikace více než dva autory, je možné postupovat následovně:

KŘEČÍČKOVÁ, Z. et al., 2014. Dětské úrazy. In: MATÍKOVÁ, L., BRŮŽKOVÁ, S. Pediatrie. Praha: Portál, s. 45–89. ISBN 80-1245-524-1.

 

Příspěvek ve sborníku

 

HALÁČOVÁ, M., 2015. Migrace a její dopad na děti. In: MALÁČOVÁ, L., GRIVNÁČ, S. (eds). Sborník příspěvků ke konferenci Migrace v postmoderní době. České Budějovice: ZSF JU, s. 56–82. ISBN 80-1245-524-1.

 

(Pozn.: Sborníky ve většině případů nemají autora/y, tzn. místo autora/ů se uvádí editor/editoři – nutné za jeho/jejich jméno/a uvést zkratku ed./eds)

 

Článek v časopise

ARONOVÁ, M., LANDOVÁ, J., LASIČKOVÁ, J., 2013. Posuzování potřeb dítěte s ADHD. Kontakt. 5(2), 117–23. ISSN 1212-4117.

 

TALINNI, V., MULLADY, H., PEZILLI, D., 2015. Quality of Life. J. Pharmacol. Exp. Ther. 32(2), 524–80, doi:10.1124/jpet.115.0815HI.

(Pozn.: Zahraniční časopisy mají své oficiální zkratky, které lze uvést – viz citace výše; vysvětlivka k číslům uvedeným za názvem časopisu: 32 – ročník; (2) – číslo vydání v daném roce; za čárkou se uvádí rozsah stran příspěvku. Pokud má článek Digital Object Identifier /zkr. doi/, je doporučeno jej uvádět místo ISSN.)

 

 

Dokumenty (zákony)

 

Citace musí obsahovat:

 1. název dokumentu;
 2. rok vydání;
 3. název sbírky, kde se dokument (zákon) nachází;
 4. jeho přesná specifikace;
 5. strany článku (od–do).

 

Příklad:

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), 2015. In: Sbírka zákonů České republiky, částka 135, s. 4307–24. ISSN 1211-1244.

 

 

Elektronické zdroje

Platí to samé, co pro ostatní druhy publikací, ale mají oproti papírovým dokumentům další povinné prvky:

 1. specifikace média: [online], [CD ROM], [databáze], [datový soubor]
 2. datum stažení: [cit. 2010-11-25]
 3. uvedení webové adresy: Dostupné z:

 

Příklad:

BAYER, I. et al., 2006. Reforma zdravotnictví: Názory veřejnosti na problémy zdravotnictví a jeho financování [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR [cit. 2010-05-07]. Dostupné z: www.soc.cas.cz/download/151/Tiskovázpráva.pdf

 

MALOUŠOVÁ, I., © 2014. Statistická problematika [online]. Praha: Grada. 566 s. [cit. 2015-05-24]. ISBN 80-1245-524-1. Dostupné z: https://www.ceso.cz/documents/11292/27914491/1412_c01t11.pdf/76c86ab3-d83d-4586-a330-3d9342897156?version=1.0

 

(Pozn.: Pokud není uvedena informace o datu vložení nebo poslední aktualizaci webové stránky, v patičce webového portálu je zpravidla uveden rok udělení copyrightu, např.: © 2010, neznáme-li tedy konkrétní datum, toto jej v citaci nahradí)

 

 

Citování online dokumentu:

 

Zdravotnická ročenka České republiky, 2009. [online]. ÚZIS. [cit. 2010-06-20]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/publikace/zdravotnicka-rocenka-ceske-republiky-2009

 

Hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb lůžkové zdravotní péče a způsob jejich sledování, 2015. 2. vydání. [online]. Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví. [cit. 2013-11-16]. Dostupné z: http://www.csaz.cz/admin/soubory/csaz_hodnotici_standardy_a%20ukazatele_kvality_a_bezpeci_2015.pdf

 

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), 2015. [online]. [cit. 2015-12-10]. In: Sbírka zákonů České republiky, částka 135, s. 4307–24. ISSN 1211-1244. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx

 

 

Kvalifikační práce:

 

KOLOUŠKOVÁ, Z., 2014. Zdravotně sociální aspekty paliativní péče. České Budějovice. Diplomová práce. ZSF JU.

V dalších případech postupujte podle platné normy ISO 690.

 

 

3.9  Přílohy

 

Do příloh je vhodné umístit data, výsledky, tabulky nebo grafy, které patří do práce, ale narušovaly by plynulý výklad. Jednotlivé přílohy se číslují a v textu je třeba se na ně odkazovat.

 

 

4. Podrobné požadavky na strukturu autoreferátu disertační práce

 

4.1 Formální náležitosti práce

 

 • doporučená délka práce je přibližně 25 normostran bez poznámkového aparátu, formát A4, okraje 2,5 cm zprava, 3,5 cm zleva (tiskne se jednostranně), nahoře a dole 2,5 cm;
 • číslování stran: strany jsou započítávány od titulní strany, u úvodních stran se číslo neuvádí; první číslo je uvedeno až u obsahu práce, obvykle (v závislosti na délce abstraktu) číslo 4;
 • velikost písma je 12 pt, řádkování 1,5, typ písma je Times New Roman (doporučeno);
 • názvy kapitol tučně, velikost 14, podkapitoly kurzívou a tučně, velikost 12, názvy kapitol se zarovnávají vlevo (bez odsazení), vlastní text zarovnán do bloku;
 • text musí respektovat pravidla českého pravopisu (příp. slovenského, anglického jazyka);
 • odstavce je nutné oddělit volným řádkem a již je neodsazovat;
 • tabulky a obrázky (případně definice, důkazy, algoritmy, příklady aj.) musí být číslovány. Grafy se označují jako obrázky. Číslo a název tabulky (krátký a výstižný) se uvádí nad tabulkou, zdroj pod tabulkou; číslo a název obrázku (krátký a výstižný) pod obrázkem. Detailní popisy tabulek a obrázků (grafů) je třeba uvádět v textu. Na každou tabulku a obrázek musí být v textu odkaz (obr. 1, tab. 1);
 • autoreferát se tiskne jednostranně.

 

 

4.2 Abstrakt v ČJ a AJ + klíčová slova, shodný s abstraktem v disertaci

(zaměření práce, cíle práce, dosažené výsledky, vědecké přínosy práce)

 

 

4.3 Obsah autoreferátu

-               úvod;

-               teoretická část;

-               cíl práce a hypotézy;

-               operacionalizace pojmů použitých v cíli práce (popř. dílčích cílech) a hypotézách;

-               metodika;

-               výsledky;

-               diskuse;

-               závěr (včetně doporučení pro praxi);

-               použitá literatura (jen v rámci autoreferátu);

-               CV (vzdělání, profesní působení, zaměstnání, projektová činnost, aktivní účast na konferencích, účast na zahraničních stážích, seznam pěti nejvýznamnějších publikací.

 

Poznámka:

Členění autoreferátu je stejné jako u disertační práce, s výjimkou poděkování a čestného prohlášení. Součástí autoreferátu musí být i jména a pracoviště oponentů. V jednotlivých kapitolách se uvádějí pouze nejzákladnější a nejzajímavější informace. Součástí autoreferátu je profesní CV (včetně zapojení do projektů, aktivní účast na konferencích, zahraničních stážích aj.), který navíc obsahuje seznam publikační činnosti studenta (oddělit od bibliografických citací). CV se vkládá na závěr autoreferátu na neočíslované strany.

 

 

 

5. Doporučený vzor strukturovaného životopisu

 

 

Jméno a příjmení, včetně titulů:

 

 

Datum a místo narození:

 

 

Národnost:

 

 

Vzdělání:

 

1971                     ZSF JU, obor (Bc.)

1973                     ZSF JU obor (Mgr.)

 

 

Zaměstnání:

 

1972–dosud          PF JU, katedra pedagogiky (odborný asistent, vědecký pracovník, docent)

 

 

Akademické funkce:

 

1990–1995            vedoucí katedry ekonomie FM VŠE

1996–dosud           proděkan pro akademické záležitosti 1. LF UK

 

 

Odborná pedagogická činnost:

 

Shrnutí nejvýznamnějších pedagogických aktivit na cca 10 řádek.

 

 

Odborná vědecká činnost:

 

Shrnutí nejvýznamnějších vědeckých aktivit na cca 10 řádek.

 

 

Deset nejvýznamnějších publikačních výstupů:

 

 

 

Místo datum:                                                                  Podpis:

 

PŘÍLOHA 2

 

Požadavky na technické zpracování disertační práce

 

 


Vzor desek disertační práce

 

Grafické řešení plátěných desek by mělo být sjednoceno. Musí vycházet z celého konceptu vizuální prezentace JU. Základem jsou desky z tmavě šedého plátna (70 % černé). Do desek je vtlačen prolis pro štítek s rozměrem 8 × 8 cm. Horní polovina je samolepka s logotypem fakulty a textem disertační práce. Druhá polovina 8 × 4 cm je individuální štítek s názvem práce, jménem autora a letopočtem vzniku. Vzdálenost samolepky od horního okraje desek je 5 cm, od pravého okraje 2 cm.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název disertační práce

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma černá, vel. 16 b., tučně, zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva

 

DISERTAČNÍ PRÁCE

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma černá, vel. 22 b., tučně, zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva

 

Studijní program: REHABILITACE/OŠETŘOVATELSTVÍ

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma černá a modrá (RGB 0 159 218), vel. 16 b., obyč., zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva

 

 

 

 

 

 

Autor: jméno, příjmení

 

Školitel: jméno, příjmení

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma černá, vel. 14 b., obyč., zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva

 

České Budějovice 2016

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma modrá (RGB 0 159 218), vel. 12 b., obyč., zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení

(Nadpis: písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo; text: písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., zarovnání do bloku, řádkování 1,5, umístění prohlášení v dolní části stránky)

 

Prohlašuji, že svoji disertační práci s názvem „vložit název práce“ jsem vypracoval/a samostatně pouze s použitím pramenů v seznamu citované literatury.

 

Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své disertační práce, a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledku obhajoby disertační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé disertační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů.

 

 

V Českých Budějovicích dne „vložit aktuální datum“ ……………………………

                                                                                    podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování

(Nadpis: písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo; text poděkování: písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., zarovnání do bloku, řádkování 1,5, umístění poděkování v dolní části stránky)

 

 

 

 

 

Název disertační práce v českém jazyce

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 14 b., tučně, zarovnání na střed)

 

Abstrakt

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo)

 

Text abstraktu v češtině…

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., řádkování 1,5, zarovnání do bloku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo)

 

Jednotlivá klíčová slova v češtině oddělená středníkem…

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., zarovnání do bloku)

 


 

Název disertační práce v anglickém jazyce

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 14 b., tučně, zarovnání na střed)

 

Abstract

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo)

 

Text abstraktu v angličtině…

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., řádkování 1,5, zarovnání do bloku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo)

 

Jednotlivá klíčová slova v angličtině oddělená středníkem…

(písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., zarovnání do bloku)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název disertační práce

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma černá, vel. 16 b., tučně, zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva

 

AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma černá, vel. 20 b., tučně, zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva

 

 

Studijní program: REHABILITACE/OŠETŘOVATELSTVÍ

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma černá a modrá (RGB 0 159 218), vel. 14 b., obyč., zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva

 

 

 

 

 

 

Autor: jméno, příjmení

 

Vedoucí práce: jméno, příjmení

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva

 

 

České Budějovice 2016

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma modrá (RGB 0 159 218), vel. 11 b., obyč., zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název disertační práce

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma černá, vel. 16 b., tučně, zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva

 

 

 

 

 

                                       

 

 

Oponenti disertační práce: jméno, příjmení, jejich pracoviště

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva

 

 

Místo a datum obhajoby

Clara Sans, popř. Calibri, barva písma modrá (RGB 0 159 218), vel. 11 b., obyč., zarovnat na úroveň textu loga, tzn. odsadit 2 cm zleva

 

 [1] Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, © 2013. [online]. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. [cit. 2015-07-29]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=705043

[2] MAREŠ, J., 2013. Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace. 23(4): 427–54.

[3] Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, © 2013. [online]. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. [cit. 2015-07-29]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=705043

[4] MAREŠ, J., 2013. Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace. 23(4): 427–54.

 

PDF ke stažení ZDE.