Nacházíte se zde: Úvod > Fotografie Jindřicha Štreita, které emotivně zachycují práci sester, budou až do konce března vystavené v českobudějovickém IGY Centru

Fotografie Jindřicha Štreita, které emotivně zachycují práci sester, budou až do konce března vystavené v českobudějovickém IGY Centru

Plánovaná akce (3.3.2020)

Fotografie Jindřicha Štreita, které emotivně zachycují práci sester, budou až do konce března vystavené v českobudějovickém IGY Centru

Vernisáž se koná v úterý 3. března ve 14 hodin v prvním patře nákupního centra

 

Úctu k profesi všeobecných sester vyjadřují snímky významného fotografa Jindřicha Štreita, které budou během března vystavené v prvním patře IGY Centra na Pražské třídě v Českých Budějovicích. Návštěvníci tam uvidí 25 fotografií prezentujících reálný obraz sesterského povolání. Výstava nazvaná „Jsem sestra“ začne v úterý 3. března ve 14 hodin a potrvá až konce března. Putovní expozice, jejíž vznik inicioval Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester, je hlavní českou akcí v rámci celosvětové kampaně Nursing Now usilující o zvýšení prestiže profese všeobecných sester.

Prof. Jindřich Štreit fotografoval sestry od května do července 2019 v reálných pracovních situacích. Na klinikách a odděleních Fakultní nemocnice Olomouc, nemocnic ve Šternberku a Vsetíně i v Hospicu Sv. Lukáše v Ostravě vytvořil více než čtyři tisíce snímků. „Pan profesor Štreit je nejenom legenda ve svém oboru, ale také člověk se srdcem na dlani, který fotografuje život takový, jaký je. Výstava je zajímavá pro všechny bez ohledu na pohlaví, věk, vzdělání či profesi, protože sestra doprovází člověka ve všech vývojových stádiích života. Snímky jsou velmi emotivní a ukazují rozmanitost našeho krásného povolání,“ popsala projekt Jsem sestra jeho koordinátorka Mgr. Jana Maňhalová, Ph.D., z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU.

Ocenila, jak autenticky a působivě se autorovi fotografií podařilo zachytit okamžiky běžné ošetřovatelské praxe. Právě touto cestou lze veřejnosti účinně přiblížit práci všeobecných sester. Celosvětová kampaň Nursing Now má totiž tyto cíle: zvýšit prestiž profese sester, zviditelnit nezpochybnitelný přínos sester české společnosti, zlepšit pracovní podmínky sester a jejich životní styl, udržet zkušené sestry v profesi a zvýšit počty nových studentů ošetřovatelství. Kampaň Nursing Now začala v roce 2018 a vyvrcholí letos 12. května, kdy si svět připomene 200. výročí narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingale.

Putovní výstavu „Jsem sestra“ už viděli lidé v Olomouci, Opavě a Ostravě, z Českých Budějovic pak zamíří do Hradce Králové, Ústí nad Labem, Prahy, Jihlavy, Zlína a dalších měst. „Zaznamenáváme pozitivní ohlasy z  krajů, kde už byly fotografie vystavené, což v nás vyvolává ještě větší hrdost i pokoru k tomu, co děláme,“ dodala Jana Maňhalová, která pracuje jako sestra na infekčním oddělení českobudějovické nemocnice. Zároveň je prezidentkou Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester, který je garantem této výstavy. SVVS je nepolitické, dobrovolné, registrované a neziskové sdružení vysokoškolsky vzdělaných sester a vysokoškolských studentů ošetřovatelství. Programem spolku je podpora vědeckého ošetřovatelství při výkonu povolání sestry a zvyšování profesních, právních a ekonomických prosperit spojených s výkonem povolání vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v ošetřovatelství.

Výstava fotografií Jindřicha Štreita je hlavní akcí české účasti v kampani Nursing Now. Globální projekt pod hlavičkou The International Council of Nurses a World Health Organization má zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost. Patronkou kampaně je Její královská Výsost vévodkyně z Cambridge Kate Middleton, která chce touto formou vyjádřit poděkování sestrám na celém světě za to, co denně dělají. Partnery projektu v České republice jsou Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických povolání Valérie Tóthová (předsedkyně AVVNZP), Česká asociace sester Veronika Di Cara (členka prezidia České asociace sester, koordinátorka Nursing Nursing Czech Republic), Martina Šochmanová (prezidentka České asociace sester), Ministerstvo zdravotnictví ČR Alice Strnadová (hlavní sestra České republiky), Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků Tomáš Válek (předseda POUZP) a Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester Jana Maňhalová (prezidentka SVVS). Patrony pro Českou republiku jsou Štefan Margita a Hana Zagorová.

Vernisáž se uskuteční za účasti autora, zástupců participujících stran, vzdělavatelů a studentů ošetřovatelství, dále zaměstnanců nemocnic a členů vedení Jihočeského kraje. Záštitu nad výstavou v Českých Budějovicích převzali hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA, hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská, předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s., MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., FESC, a děkanka ZSF JU v Českých Budějovicích Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., kteří vernisáž zahájí.

O autorovi fotografií:

Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr. h. c.

Známý fotograf a vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života, legenda ve svém oboru. Do dějin fotografie se zapsal již v 70. letech 20. století ojedinělým souborem foto­grafií ze zapomenutých moravských vesnic. Ať už fotografuje na venkově, v továrnách, lidi bez domova, handicapované, nevidomé, seniory, cizince, v Sudetech, Bretani, Japon­sku nebo na Sibiři, jeho ústřední téma je stálé – jsou to každodenní události měnící život člověka. Měl téměř 1400 samostatných výstav po celém světě a účastnil se mnoha výstav kolektivních. Vydal bezmála čtyřicet knih fotografií a nespočet katalogů. Je za­stoupený ve sbírkách řady prestižních muzeí a galerií v České republice i ve světě. Své zážitky z nemocnic, kde fotografoval sestry, shrnul takto:

„Každý z nás se od příchodu na tento svět se sestřičkami setkává. Během života na­vštěvujeme zdravotní střediska, nemocnice, v závěru života Domovy či hospice. Vždy jsme rozechvěni, protože je vyhledá­váme tehdy, když nás něco trápí, něco bolí. Nestává se, že bychom je navštěvovali v době, kdy je nám dobře. Jen tak, abychom je pozdravili, poděkovali za to, že jsou vždy připraveny nám podat pomocnou ruku … Navštívil jsem různá oddělení, od běžné preventivní prohlídky, přes urgentní, dětské oddělení až po operační sály. Jejich práce je různorodá, ale vždy mimořádně zodpo­vědná a náročná. Lékař určuje a rozhoduje o stavu pacienta a sestra je jeho partnerem. Sestry jsou ty, od kterých čekáme pochope­ní, úsměv a pohlazení. Mnohdy si neuvědo­mujeme, jak těžkou službu vykonávají a co všechno mají již ten den za sebou. Probdělé noci, péče o pacienta v kritických situacích, někdy se raději otočíme, abychom neviděli, co všechno musí udělat, tisíce jiných úkolů a úkonů. Neuvědomujeme si, že mají rodi­nu, manžela, děti, od kterých denně odchá­zejí pomáhat druhým … Važme si jejich práce, jejich otevřených srd­cí, která nám bezelstně dávají, abychom se mohli radovat ze života.“

Přiložené obrázky