Nacházíte se zde: Úvod > Informace pro studenty těch ročníků ZSF JU, v nichž nyní ještě nekončí své studium

Informace pro studenty těch ročníků ZSF JU, v nichž nyní ještě nekončí své studium

Novinka (28.4.2020)

Informace pro studenty těch ročníků ZSF JU, v nichž nyní ještě nekončí své studium

V souladu s Rozhodnutím rektora JU o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru R 429 ze dne 24. 4. 2020 mohou všichni studenti počínaje dnem 27. 4. 2020 realizovat studijní aktivity směřující k ukončení letního semestru 2019/20, a to do max. počtu 5 studentů. Studenti, vyuču­jící, zkoušející a další osoby, jejichž přítomnost je pro zajištění průběhu studijních aktivit nezbytná, jsou přitom povinni řídit se aktuálními nařízeními a doporučeními vyhlášenými Ministerstvem zdravotnictví ČR a dalšími odpovědnými orgány.

Pro studenty platí následující nařízení:

Student se účastní studijních aktivit pouze při splnění následujících podmínek:

-          je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

-           u vstupu do místnosti, kde bude studijní aktivita probíhat, provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí fakulta,

-          nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

-          poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů (vzor prohlášení je přílohou této zprávy).

S ohledem na nouzová opatření se budou studenti při příchodu do budovy registrovat, v budově se budou pohybovat jen po nezbytně nutnou dobu, tzn. na studijní aktivitu, např. konzultaci/zápočet/zkoušku se dostaví ve stanovený čas a po ukončení studijní aktivity neprodleně opustí budovu. Mezi všemi účastníky aktivit bude třeba dodržovat rozestupy minimálně 2 metry, a to i ve společných prostorách, aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce. Studenti se budou rovněž registrovat při opuštění budovy.

Pro ukončení letního semestru 2019/20 platí následující ustanovení:

Pokud okolnosti neumožní kontaktní výuku, bude distanční forma teoretické výuky v letním semestru 2019/20 končit 23. 5. 2020.

Termíny zápočtů, zkoušek a kolokvií za letní semestr zveřejní zkoušející dle čl. 16 odst. 3 a čl. 17 odst. 2 SZŘ JU v IS STAG. Současně upřesní způsob realizace zápočtu, zkoušky či kolokvia (např. zkoušení v MS Teams, LMS Moodle apod.).

Student má právo využít opatření rektora č. R 423 o mimořádných opatřeních v oblasti studia v LS 2019/2020 a zápis předmětu na letní semestr si nechat zrušit, pokud za zveřejněných podmínek nehodlá zápočet, zkoušku nebo kolokvium konat.

Pokud se však student na termín přihlásí, projevuje tím vůli zápočet, zkoušku, nebo kolokvium konat za zveřejněných podmínek.

Jakmile je v IS STAG evidován pokus o vykonání zápočtu, zkoušky, nebo kolokvia, student tímto pozbývá možnosti požádat o zrušení zápisu předmětu.

Podle Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 2/2020 o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru ze dne 27. 4. 2020 jsou studenti povinni sjednat si konzultace či jiné aktivity s vyučujícími předem, aby mohli vyučující koordinovat počet přítomných studentů v reálním čase, tzn. do max. 5.

Studenti budou absolvovat odborné praxe v rozsahu a místě odborné praxe na základě koordinace garantem odborné praxe, ředitelem ústavu a garantem studijního oboru/programu.

Před nástupem na odbornou praxi podepíší studenti čestné prohlášení (vzor prohlášení je přílohou této zprávy) a doručí je v elektronické nebo fyzické podobě garantovi odborné praxe. Studenti vykonávající praxi v Nemocnici Č. Budějovice mohou prohlášení odevzdat na recepci pavilonu H v Nemocnici Č. Budějovice.

Zkouškové období v letním semestru 2019/20 je mimořádně prodlouženo 30. 9. 2020.