Nacházíte se zde: Úvod > IT služby > Návody/nápověda: FAKULTNÍ AGENDY A SLUŽBY > e-learning / MOODLE

e-learning / MOODLE

E-learningový systém MOODLE na ZSF JCU

Od 1.10.2013 je v provozu nová verze elektronického výukového systému MOODLE. Důvodem k zavedení nové verze byla skutečnost, že stará verze již přestala být podporovaná a vykazovala v provozu nestabilitu. Nová verze, mimo zvýšení provozní spolehlivosti, přináší především novou, přehlednější, grafickou podobu, větší přehlednost a snazší práci pro pedagogy i studenty. Mimo tato vylepšení podporuje i propojení s výukovým systémem IS STAG, což přináší nové možnosti a usnadňuje práci hlavně učitele jak s e-learningovým kurzem, tak i s IS STAG. Propojení systémů MOODLE a IS STAG se projeví v jejich vzájemné vazbě hlavně při následujících činnostech:

Prvotní zakládání nových e-learningových kurzů

Kurzy se zakládají automatizovaně z prostředí IS STAG. Příkaz k založení kurzu vydává vyučující daného předmětu pro každý semestr každého ročníku. Kurz je založen automaticky, identifikace kurzu v systému MOODLE (hlavně názvy kurzu – krátký i celý a kategorie, v které bude kurz umístěn) se přebírají ze STAGu. Pokud se kurz tímto způsobem zakládá poprvé, není v kurzu žádný obsah (výukový materiál). Po prvním vytvoření kurzu ze systému tímto způsobem je třeba jej naplnit obsahem. Tato práce s kurzem se neliší v nové verzi od dosud používaného způsobu.

Pokud již byl tento kurz v minulosti vytvořen v původní verzi e-learningu, může jeho první naplnění obsahem již existujícího kurzu z původního systému provést oddělení tvITa. S požadavky v tomto smyslu je možné se obracet na Jana Jaroše, DiS. E-mail: jjaros@zsf.jcu.cz, tel. 38 903 77 51. V tomto případě je nutné přesně identifikovat krátkým i celým názvem oba kurzy, původní, který má být přenesen do nového, i tento nově vytvořený kurz.

Při opakovaném vytváření e-learningových kurzů pro daný předmět v dalších semestrech prostřednictvím IS STAG bude obsah kurzu z minulého ročníku přenesen automaticky do nově vytvářeného kurzu. Pak již nebude nutné  nový kurz nijak upravovat, pokud nebude nějaké úpravy vyučující sám potřebovat.

Zápis studentů do kurzu a přiřazení práv učitele ke kurzu

Při vytvoření nového kurzu systémem STAG jsou do kurzu v systému MOODLE automaticky vloženy údaje o zapsaných studentech pro daný předmět v daném akademickém roce/semestru. Do takto vytvořených kurzů se tedy nemusí studenti zapisovat, není třeba jim předávat heslo pro zápis. Je-li student v okamžiku vytváření kurzu do příslušného předmětu zapsán ve STAGu, je automaticky zapsán i do e-learnigového kurzu v MOODLE.

Zápis výsledků testování do IS STAG

Po automatickém vytvoření kurzu v systému MOODLE prostřednictvím IS STAG je funkční propojení mezi oběma systémy, které umožňuje vzájemnou výměnu dat – informací o studentech a jejich studiu. Ze systému STAG se do kurzu automaticky promítají zapsané změny o studentech (nově zapsaný student, ukončení studia, ...). Ze systému MOODLE lze, pokud učitel využije nabízenou funkcionalitu, automaticky realizovat zápis výsledků testování v daném e-learnigovém kurzu jako zápis hodnocení studenta do IS STAG (zápočty, zkoušky). V IS STAG se v tomto případě nabízejí výsledky z MOODLE, které musí vyučující potvrdit.

Podrobné návody popisující práci s IS STAG s vazbou na výukový e-learningový systém je na http://elearning.jcu.cz v kategorii Pro zaměstnance JU / Studijní agenda, kurz „Moodle a IS STAG"