Nacházíte se zde: Úvod > Kniha Lékařská etika od doc. MUDr. Jiřího Šimka, CSc., dostala Cenu rektora Jihočeské univerzity

Kniha Lékařská etika od doc. MUDr. Jiřího Šimka, CSc., dostala Cenu rektora Jihočeské univerzity

Novinka (22.2.2017)

Kniha Lékařská etika od doc. MUDr. Jiřího Šimka, CSc., dostala Cenu rektora Jihočeské univerzity

Rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., ocenil dnes knihu Lékařská etika od doc. MUDr. Jiřího Šimka, CSc., z Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích ZSF JU. Udělil mu za ni Cenu rektora za popularizační/přehledové dílo. Původní vědeckou monografii Lékařská etika vydalo nakladatelství Grada Publishing v roce 2015. Kniha představuje ucelený souhrn základních tematických a problémových okruhů současné lékařské etiky. Autor vychází z mnohaletého studia filosofických východisek stojících v základu zdravotnické etiky i jejich praktických aplikací a v neposlední řadě též ze svých letitých zkušeností lékaře a univerzitního učitele.

Kniha je členěna do tří tematických okruhů. První část je nahlédnutím do staleté moudrosti evropského filosofického úsilí. Dnešní lékařská etika vychází ze zkušenosti zdravotníků a jejich pacientů a cílí na ovlivnění každodenní zdravotnické praxe. Proto jako výchozí filosofická škola byla zvolena fenomenologie, která vychází od světa, jak se nám dává ve zkušenosti, k filosofickým tezím. Druhá část knihy uvádí čtenáře do obecných témat současné lékařské etiky. Líčí historii lékařské etiky ve světě i v České republice a vysvětluje, jaká je role a funkce lékařské etiky v současném zdravotnictví. Jsou představeny různé metody přístupu a rozvažování v dnešní lékařské etice. 

Třetí, nejrozsáhlejší část knihy se věnuje tématům, kterými se současná lékařská etika zabývá. Východiskem jsou práva pacientů, jejich historie a uplatnění ve vztazích mezi zdravotníky a pacienty. Z perspektivy práv pacientů je řešena i problematika závěru života. Z pohledu adekvátní zdravotní péče jsou rozpracovány pojmy jako eutanazie, dystanazie a paliativní péče. Významnými tématy jsou i otázky reprodukce, jak problém interrupcí, tak i asistované reprodukce. Genetika je představena jako oblast spojená též s řadou etických problémů. Transplantační medicína je příkladem oboru, kde bylo dosaženo značných úspěchů jak v oblasti léčebné, tak i pokud se týká mravního konsenzu v klinické praxi. Závěrečné kapitoly jsou věnovány problematice etické regulace klinického výzkumu, postavení alternativní medicíny v současné vědecké medicíně, problematice enhancement (vylepšování člověka) a konfliktům zájmů v medicíně.

Děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., v návrhu na ocenění Lékařské etiky konstatuje, že kniha představuje provázanost mezi filozofickým zakotvením etiky, tématy, rolemi i funkcemi etiky a její úlohy ve zdravotnictví. „Jedná se o dílo, které shrnuje celoživotní poznatky významného etika doc. MUDr. Jiřího Šimka, CSc. v oblastech, jež jsou úzce spjaty i s činností Zdravotně sociální fakulty – a to nejen ve vztahu ke vzdělávání studentů v oborech, na ZSF JU garantovaných. Etické otázky zde byly zpracovány s velkou mírou zkušenosti s cílem předávat objektivní náhled na etická dilemata, jimiž se současná společnost zabývá a která se stanou součástí praxe mnoha našich studentů a potažmo absolventů. Přehlednost textu, jeho čtivost a odbornost je předpokladem, že se stane zdrojem znalostí nejen pro odbornou, ale i laickou veřejnost,“ uvedla. 

Doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc., ve svém recenzním posudku ocenil i styl textu, jeho zpracování a přehledný charakter, díky čemuž může kniha oslovit širokou a různorodou čtenářskou obec z okruhu studentů lékařských a ošetřovatelských oborů a vůbec všech lidí působících profesně ve zdravotnictví. „Z celého textu je patrné, že se autor touto problematikou zabývá již dlouhou dobu, během které získal velice široký přehled o odborné literatuře a odborných diskusích vztahujících se k řadě témat lékařské etiky,“ shrnul.

Přiložené obrázky