Nacházíte se zde: Úvod > O fakultě > Historie

Historie

Historie fakulty

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zahájila svou činnost v září roku 1990; nejprve jako součást Pedagogické fakulty. Jako klasická humanitně orientovaná vysoká škola slučuje zdravotní a sociální problematiku.

Právo na existenci si dokázala obhájit již během svého prvního funkčního období, takže se již od začátku následujícího akademického roku 1991/1992 stala samostatnou fakultou Jihočeské univerzity. Při oslavách dvacátého výročí ZSF JU zhodnotila děkanka prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., dosavadní vývoj takto: „Dosažené výsledky jednoznačně potvrzují, že Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vybudovala za dvacet let své existence dobré jméno jak mezi studenty a veřejností, tak i mezi odborníky a vědeckými pracovníky působícími v oblasti zdravotní a sociální péče.“

Cílem fakulty je prezentovat jak ve vědecké, tak i v pedagogické činnosti metody orientované na uplatňování včasného, plynulého a koordinovaného postupu, který umožňuje začleňování lidí postižených zdravotními handicapy bez rozdílu věku do všech pro ně obvyklých a vhodných aktivit. Tedy i jejich návrat do odpovídajících oblastí společenského života, a to bez ohledu na původ, povahu či rozsah jejich zdravotního postižení.

K tomu jsou třeba odpovídající znalosti o prevenci, vzniku a minimalizaci následků nemoci s případným postižením některých z tělních soustav nebo funkčních systémů. Stejně důležité jsou i vědomosti o možnostech, metodách a způsobech včasného diagnostikování a nakonec i finálního řešení, které zahrnuje i širokou sociální oblast. K takovým postupům a k stále dokonalejší přípravě odborných pracovníků ve zdravotně sociální oblasti jsou koncipovány všechny studijní programy této fakulty.

V únoru 2011 nastoupila do funkce děkanky ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Jejím úkolem a úkolem jejího týmu spolupracovníků je nadále rozvíjet Zdravotně sociální fakultu, soustředit se na zabezpečení vysoké kvality vzdělávání a vědecko-výzkumných aktivit. Do funkcí proděkanů byli jmenováni: doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.; prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.; doc. MUDr. et Mgr. Alan Bulava, Ph.D.; JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D. a Mgr. Ivana Chloubová. Tajemníkem fakulty je Ing. Jan Bednář.

Organizačně je fakulta vedle vlastního děkanátu tvořena devíti odborně zaměřenými katedrami, třemi odděleními a Ústavem zdravotně sociální práce.