Nacházíte se zde: Úvod > Sdělení děkanky fakulty ke změně organizační struktury ZSF JU

Sdělení děkanky fakulty ke změně organizační struktury ZSF JU

Novinka (1.1.2016)

Sdělení děkanky fakulty ke změně organizační struktury ZSF JU

Dnem 1. ledna 2016 nabyla účinnosti nová organizační struktura Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích. Návrh restrukturalizace, po diskusi na kolegiu děkanky, mimořádném zasedání akademického senátu a akademické obci, byl schválen na zasedání AS ZSF dne 22. června 2015.

Vedení fakulty pod mým vedením přistoupilo k přípravě návrhu restrukturalizace na základě analýzy současného stavu vzdělávacích a vědecko-výzkumných činností fakulty. K restrukturalizaci jsme se rozhodli přistoupit s ohledem na nadcházející období, ve kterém by mělo ve vysokém školství dojít k zásadním změnám na základě připravovaných legislativních předpisů a s ohledem na již započaté změny ve financování vysokých škol, které se již rok od roku výrazněji dotýkají i naší fakulty. Jen od začátku mého prvního funkčního období do současnosti došlo ke snížení rozpočtu fakulty přibližně o 33 milionů korun.

Již název fakulty naznačuje naše hlavní poslání, kterým je výchova odborníků ve zdravotnických, sociálních a dalších oborech zaměřujících se na výchovu a ochranu obyvatelstva. Naší hlavní činností je tedy vzdělávání, které realizujeme ve dvanácti bakalářských a čtyřech navazujících magisterských studijních oborech. Abychom mohli nadále v těchto akreditovaných oborech kvalitně zabezpečovat výuku, ba naopak, stále kvalitu vzdělávacího procesu zvyšovat, je nutné věnovat dostatečnou pozornost rozvoji lidských zdrojů, resp. vědeckému a odbornému růstu akademických pracovníků. K tomu, abychom si udrželi akreditaci všech oborů na bakalářských, navazujících magisterských a doktorských stupních, udrželi si právo na habilitační i profesorské řízení a dále fakultu rozvíjeli, je nutné, aby fakulta měla stabilizovanou, optimálně kvalifikovanou a dobře věkově rozloženou skladbu akademického sboru. Tyto skutečnosti nás motivovaly k provedení restrukturalizace fakulty.

Hlavními cíli restrukturalizace tedy bylo zvýšení vědeckého potenciálu fakulty, zvýšení vědeckých výstupů fakulty a zlepšení vzájemné spolupráce jednotlivých odborníků fakulty v rámci větších skupin pracovních týmů, zaštítěných dostatečně silnými a stabilními organizačními jednotkami, od kterých se očekává větší aktivita v projektových činnostech. V zájmu dalšího rozvoje fakulty je totiž nezbytné klást důraz především na projekty vědecké, které rozvíjejí vědeckou a výzkumnou činnost fakulty, posilují její pozici v národní i mezinárodní síti vysokoškolských institucí a současně pomáhají v nezbytném kariérním rozvoji akademických pracovníků. Zvýšení počtu vědeckých projektů by mělo mít v neposlední řadě vliv i na zlepšení ekonomické situace fakulty. 

Nová struktura fakulty

Základní organizační jednotkou jsou ústavy. V čele ústavu stojí ředitel, který byl jmenován na základě výsledku výběrového řízení. Z 9 kateder a oddělení jazyků vzniklo 6 ústavů, do kterých byli zařazeni akademičtí pracovníci jednotlivých kateder podle jejich odbornosti. Ústavy garantují výuku a rozvoj konkrétního studijního oboru. Kromě vzdělávací činnosti by měla být na každém ústavu realizována tvůrčí činnost v příslušné oblasti (projekty, publikace, pořádání sympozií, konferencí, seminářů atd.), programy CŽV, internacionalizace a další standardní činnosti ústavů.

V nové struktuře fakulty jsou následující ústavy:

Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů (UFM)

   ředitelka Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

Garance studijního oboru:

   Fyzioterapie, bakalářské studium

Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích (UHP)

   ředitelka Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D.

Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví (ULZ)

   ředitel doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc.

Garance studijních oborů:

   Zdravotní laborant, bakalářské studium

   Nutriční terapeut, bakalářské studium

Garance studijního programu:

   Veřejné zdravotnictví, bakalářské a navazující magisterské studium

Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče (UOP)

   ředitelka doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.

Garance studijních programů:

   Ošetřovatelství, bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium

   Porodní asistence, bakalářské studium

Garance studijního oboru:

   Zdravotnický záchranář, bakalářské studium

Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva (URT)

   ředitel prof. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer

Garance studijního programu:

   Ochrana obyvatelstva, bakalářské a navazující magisterské studium

Garance studijního oboru:

   Radiologický asistent, bakalářské studium

Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (USV)

   ředitelka doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.

Garance studijního programu:

   Rehabilitace, bakalářské, navazující magisterské a doktorské stadium

Garance studijních oborů:

   Sociální politika a sociální práce, bakalářské studium

   Speciální pedagogika – vychovatelství, bakalářské studium 

Pro pracoviště zajišťující činnost jednotlivých center, která nabízejí různé služby veřejnosti a ve kterých probíhá odborná praxe studentů, byl zvolen název:

Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd – pracoviště praxe

Změny, které souvisely s restrukturalizací, se následně odrazily i ve vnitřních předpisech fakulty, jež byly schváleny jak fakultním, tak i univerzitním akademickým senátem.

Studentů a jejich výuky se restrukturalizace fakulty nikterak nedotýká, mění se pouze jejich příslušnost k pracovištím, která budou garantovat jejich studijní obory. Změna příslušnosti studentů ke kmenovým pracovištím však neznamená žádný dopad na průběh jejich studia.

                                                                            Děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.         

 

Přiložené obrázky