Aktivity ústavu

Aktivity ústavu

 • příprava komplexní dokumentace pro reakreditaci oboru Fyzioterapeut.
 • pořádání odborných vědeckých konferencí a seminářů
 • vydávání učebních textů
 • příprava a realizace e-learningových kurzů dle nové koncepce Moodle.
 • úspěšná obhajoba dvou projektů vypsaných agenturou FRVŠ - Inovace praktické experimentální výuky ve fyzioterapii a Vytvoření multimediálních objektů v rámci ZSF a Pedagogické fakulty JU.
 • pořádání letních enuretických táborů za podpory Ministerstva zdravotnictví - Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením - (od roku 2002)
 • řešitelství projektu – IRP JU 2014. Inovace studijních programů ZSF JU na úrovni předmětů. Multimediální rozšíření výuky předmětu Fyzikální terapie v oboru Fyzioterapie.
 • řešitelství projektu vypsaného kanceláří WHO „Studie o nežádoucích dětských zkušenostech“
 • řešitelství projektu Salutogenní principy v prevenci obezity dětí.
 • řešitelství mezinárodního projektu týkajícího se prevence kolorektálního karcinomu u mužů.
 • řešitelství projektů zařazených do CEP, přičemž byl jeden projekt vypsán agenturou GAČR a druhý agenturou COST.
 • členové ústavu zpracovávají oponentské posudky disertačních prací, monografií a jsou členy habilitačních a profesorských komisí při těchto řízeních.
 • členové ústavu jsou vedoucími nebo oponenty bakalářských či magisterských prací.
 • členové ústavu se jak pasivně, tak často jako „invited speakers“ opakovaně účastní tuzemských či zahraničních konferencí
 • členové ústavu publikují v recenzovaných časopisech, jsou rovněž v redakčních radách odborných časopisů a vypracovávají recenzní posudky