Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů (UFM) > Informace ústavu

Informace ústavu

Informace ústavu

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví,  studijní obor: Fyzioterapie

Bakalářské studium studijního programu Specializace ve zdravotnictví v oboru Fyzioterapie je tříleté a po jeho absolvování získají absolventi prezenčního studia se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Hlavním důvodem přípravy tohoto druhu kvalifikačního studia v oboru Fyzioterapie byla snaha o vybudování srovnatelného vzdělávacího programu se zeměmi Evropské unie. Připravený studijní program současně respektuje příslušné aktuální normy vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Cílem bakalářského studijního oboru Fyzioterapie je připravit vysokoškolsky vzdělaného profesionála, který bude schopen a oprávněn poskytovat fyzioterapii i funkční diagnostiku v rehabilitačních lůžkových i ambulantních zařízeních, lázeňských léčebnách a ústavech sociální péče. Na základě získaných vědomostí a dovedností absolvent studijního oboru bude schopen pracovat v rámci rehabilitačního i multidisciplinárního týmu s cílem vrátit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu či vrozené vady do aktivního společenského života.

Absolventi studijního programu budou mít široké teoretické znalosti a dovednosti z technických, bio-medicínských, společenskovědních a ostatních souvisejících vědních oborů, které jim umožní rychlou profesní adaptaci na změněné podmínky a požadavky praxe. Kompatibilita studijního programu s obdobnými studijními programy na univerzitách ve státech EU ověřená v rámci spolupráce evropských univerzit v projektu Sokrates/Erasmus usnadní absolventům tohoto studijního programu volný pohyb a uplatnění i na evropském trhu práce.