Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích (UHP) > Informace jednotlivých sekcí > Sekce aplikovaných jazyků > Koncepce výuky cizích jazyků na ZSF JU, Vstupní testy

Koncepce výuky cizích jazyků na ZSF JU, Vstupní testy

Bakalářské obory

  • Studenti většiny oborů bakalářského prezenčního i kombinovaného studia mohou volit mezi povinně volitelnými předměty anglický nebo německý jazyk.
  • Oboru Zdravotní laborant se týká pouze povinný anglický jazyk.
  • Výuka probíhá ve 2, u oboru Zdravotní laborant ve 3 semestrech.
  • Požadovaná vstupní úroveň cizího jazyka je B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
  • Studenti 1. ročníku absolvují na 1. hodině jazyka vstupní test na úrovni B1. Požadovaná minimální úspěšnost činí 70%.
  • Pokud student neprokáže stanovenou úroveň jazykových znalostí, bude si muset mezery ve znalostech doplnit a vstupní test zopakovat ve 2. popř. 3. ročníku.
  • Jestliže student v předchozím studiu získal certifikát z cizího jazyka úrovně  B1, B2, C1 nebo C2, může požádat o uznání vstupního jazykového testu.

  

Vzorové vstupní testy

 

Magisterské obory

Nekontaktní výuka

  • Cílem předmětu je zvládnutí cizího jazyka na takové úrovni, aby student porozuměl odborné terminologii studovaného oboru, byl schopen pracovat s odbornou literaturou, vyhledávat odborné informace a zvládl odbornou diskuzi.
  • Předmět je realizován nekontaktní formou studia následujícím způsobem: Student si termín, popř. předchozí konzultaci, domluví přímo s přiděleným zkoušejícím předmětu.
  • Pro zahájení nekontaktní formy studia jazyka není požadován vstupní test.