Charakteristika

Kdo jsme?

Sekce práva, řízení a ekonomiky zajišťuje napříč studijními programy, resp. obory, výuku právních disciplín zaměřených na zdravotní a sociální oblast, dále výuku zdravotního a sociálního managementu, organizace, řízení a ekonomiky, vše s orientací na sféru zdravotnictví a sociálního zabezpečení. Podílí se na přípravě vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců pro profese ve zdravotnictví a v sociální práci ve veřejné správě ve všech jejích oblastech, tj. v oblasti sociálního zabezpečení, státní správy, veřejné správy a poradenství v sociálním zabezpečení.

 

Co děláme a pro koho?

Výuka práva, zdravotně sociální ekonomiky a managementu má ve studijních programech Zdravotně sociální fakulty od jejího počátku své pevné místo. Vybrané obory práva vymezují okruh znalostí právní problematiky potřebných k výkonu pomáhajících profesí. Silnou stránkou výuky zajišťované sekcí je propojení teorie s praxí, které je dáno skutečností, že na výuce se podílejí i odborníci z praxe, tj. z institucí jako jsou soudy, policie, zdravotní pojišťovny, úřad práce apod.

Členové sekce prezentují výsledky výzkumné činnosti na přednáškách, seminářích a konferencích a publikují je v odborných časopisech.

Sekce se stala již v období, kdy její členové působili na Katedře právních oborů, řízení a ekonomiky, organizátorem pravidelné mezinárodní vědecké konference s názvem Lidská práva v proměnách času, jejíž hlavní myšlenkou je přispět k šíření povědomí o lidských právech a formou diskusního fóra nabídnout různé názory, myšlenky a analýzy ohledně lidských práv z nejrůznějších úhlů pohledu v kontextu právním, sociálním, sociálně právním a zdravotně sociálním. Konference je koncipována jako platforma pro setkávání odborníků všech směrů sociální práce a lidskoprávního aktivismu k jednotlivým aktuálním tématům.

 

Proč existujeme?

Cílem naší činnosti je připravit erudovaného pracovníka s teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi v systému práce s klientem v souladu s evropskými trendy. Součástí tohoto cíle je naučit studenty nezbytné orientaci v právním řádu a základním znalostem stěžejních právních a ekonomických disciplín, bez nichž se v dnešní znalostní společnosti v rámci své profese neobejdou.

 

Kam směřujeme?

Výuka právních a ekonomických disciplín napříč studijními obory je zaměřena primárně k výkonu profesí ve zdravotní a v sociální sféře, což představuje zvládnutí problematiky řízení a financování těchto oblastí, v oblasti právní teorie a praxe základních, v některých oblastech hlubších znalostí legislativy potřebných k výkonu pomáhajících profesí .