Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví (ULZ) > Informace ústavu

Informace ústavu

Informace ústavu

Studijní program Specializace ve zdravotnictví – obor: Zdravotní laborant

Bakalářské studium je tříleté a výuka probíhá v prezenční i kombinované formě. Po jeho absolvování získají absolventi prezenčního i kombinovaného studia se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání.

Hlavním důvodem realizace tohoto druhu kvalifikačního studia byla snaha o vybudování srovnatelného vzdělávacího programu se zeměmi Evropské unie, které přispívá k realizaci nového pojetí práce ve zdravotnických laboratořích. Studium současně respektuje příslušné aktuální normy vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Cílem bakalářského studijního oboru Zdravotní laborant je vychovat vysokoškolsky kvalifikovaného pracovníka, určeného pro samostatnou práci v klinických laboratořích, kde vykonává svoji práci na vysoké profesionální úrovni. Obsah vzdělání je zaměřen na zvládnutí analýz biologického materiálu za použití nejmodernějších metodických postupů, přístrojové a počítačové techniky, především v těchto laboratořích: klinická biochemie, hematologie, imunologie, krevní transfuze, histologie, mikrobiologie a parazitologie, buněčná a molekulární genetika. Absolvent studijního oboru Zdravotní laborant je způsobilý po zapracování také pro práci ve specializovaných klinických laboratořích. Kromě speciálně odborně zaměřených předmětů se studenti učí komunikovat se zadavateli laboratorních vyšetření v rovině základní biomedicínské terminologie. Studenti jsou seznamováni s organizací, managementem, etikou práce v laboratořích a systémem vnitřní a vnější laboratorní kontroly kvality.

Obor zdravotní laborant poskytuje též výuku základů odborné angličtiny, která je nezbytná pro čerpání odborných informací a rozšiřuje možnosti uplatnění absolventů.

Absolventi najdou uplatnění ve všech typech zdravotnických laboratoří, organizacích vyrábějících diagnostické laboratorní přípravky, ve výzkumných a jiných laboratořích.

 


Studijní program Specializace ve zdravotnictví – obor: Nutriční terapeut

Bakalářské studium je tříleté a po jeho absolvování získají absolventi se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Hlavním důvodem přípravy tohoto druhu kvalifikačního studia ve studijním oboru Nutriční terapeut byla snaha o vybudování srovnatelného vzdělávacího programu se zeměmi Evropské unie. Připravený studijní program současně respektuje příslušné legislativní předpisy České republiky. Hlavním východiskem pro sestavení studijního plánu byly výstupní znalosti a dovednosti, tzv. rámcová kompetenční kritéria, stanovená vyhláškou a standardy pro profesi nutriční terapeut.

Cílem studijního oboru Nutriční terapeut je připravit odborníky, kteří budou kvalifikovaně vykonávat činnosti nutričního terapeuta na úseku zdravotně léčebné péče. Tato péče je především zaměřena na nutriční screening, na zajištění léčebných diet u nemocných v lůžkových i ambulantních zařízeních. Součástí studijního oboru je seznámit studenty se zásadami zdravé výživy, které využijí v preventivních programech. Absolventi tohoto studijního oboru budou na základě získaných vědomostí z odborných teoretických i praktických disciplín umět ve spolupráci s lékaři diagnostikovat a řešit základní výživové problémy a budou schopni edukovat pacienty s navrženým dietním režimem. Absolventi budou schopni samostatně rozhodovat v oblasti výživy a své rozhodnutí budou umět zdůvodnit, obhájit a nést za ně osobní odpovědnost.

Absolventi budou schopni pracovat v oblasti klinické výživy, a to jak ve zdravotnických, tak i v lázeňských a sociálních zařízeních.

 

 

Studijní program Veřejné zdravotnictví – obor: Ochrana veřejného zdraví

Bakalářské studium je tříleté a po jeho absolvování získají absolventi se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Studium má poskytnout studentům vzdělání zaměřené na problematiku ochrany a podpory veřejného zdraví. Ochrana a podpora veřejného zdraví je podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním.

Absolventi tohoto studijního oboru jsou oprávněni vykonávat zdravotnické povolání asistenta ochrany veřejného zdraví. Studenti po absolvování výše uvedeného studijního programu mohou svoji profesi vykonávat ve státní správě v ochraně a podpoře veřejného zdraví na krajských hygienických stanicích (orgánu ochrany veřejného zdraví) v příslušných oborech např. hygieny práce, hygieny dětí a mládeže, hygieny výživy, hygieny obecné a komunální, epidemiologie a podpory zdraví, kde provádějí státní zdravotní dozor, hodnocení rizik a výchovu obyvatelstva ke zdravému životnímu stylu atd. Budou provádět dílčí měření, odběr vzorků a biologického materiálu k laboratorním vyšetřením v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, sběr potřebných dat, budou se podílet na zpracování a analýze dat a navrhování vhodných opatření. Dále se budou účastnit na získávání podkladů pro sledování zdravotního stavu populace ve vztahu k životním a pracovním podmínkám, na přípravě programů ochrany a podpory zdraví, dále na jejich realizaci a na zabezpečení zdravých životních a pracovních podmínek. V rámci své činnosti budou spolupracovat na kontrole veškerých dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních zásahů a provádět kontrolu jejich účinnosti. Do souhrnu činností asistenta ochrany veřejného zdraví patří také činnosti k zajištění kontroly opatření k prevenci nemocničních nákaz.

Absolventi najdou uplatnění také v rezortech Ministerstva obrany ČR, Ministerstva vnitra ČR, kde plní úkoly dané zákonem č. 258/2000 Sb., a dále také v rezortu Ministerstva zdravotnictví ČR, např. na Státním zdravotním ústavu v rámci jejich činností, kterými jsou poradenská činnost, činnosti sloužící k vyšetřování a měření složek životního a pracovního prostředí apod. Toto vzdělání mohou doplnit i v soukromé sféře, např. v poradnách různých typů zdravého životního stylu.

 

 

Studijní program Veřejné zdravotnictví – obor: Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Navazující magisterské studium je dvouleté a navazuje na bakalářské studium v oboru Ochrana veřejného zdraví.

Studium má poskytnout studentům vysoce kvalifikované vzdělání zaměřené na problematiku ochrany a podpory veřejného zdraví. Ochrana a podpora veřejného zdraví je definována zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném právním znění. Absolventi tohoto studijního oboru jsou oprávněni vykonávat zdravotnické povolání odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví.

Po ukončení tohoto studijního programu budou absolventi vykonávat činnosti související s výkonem státního dozoru a další činnosti související s ochranou a podporou veřejného zdraví. Budou provádět komplexní šetření v terénu a další činnosti nutné pro zabezpečení ochrany a podpory veřejného zdraví a předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, hromadně se vyskytujících onemocnění, nemocí podmíněných prací a jiných významných poruch zdraví v souladu se zvláštními právními předpisy. Komplexně zabezpečuje měření, odběr vzorků a materiálů k laboratorním vyšetřením v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, sběr potřebných dat, která dále analyzuje, zpracovává a navrhuje vhodná opatření.

Absolventi se budou podílet na sledování zdravotního stavu populace ve vztahu k životním a pracovním podmínkám, připravovat komplexní programy ochrany a podpory zdraví a podílet se na jejich realizaci a zabezpečení zdravých životních a pracovních podmínek. Dále mohou spolupracovat na řízení a kontrole veškerých dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních zásahů a zabezpečovat kontrolu jejich účinnosti. V rámci své činnosti mohou zabezpečovat kontrolu opatření v prevenci nemocničních nákaz ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče, včetně kontroly sterilizace, kontrolovat plnění uložených opatření pořizovat protokoly a připravovat podklady pro další opatření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, provádět výchovu občanů ke zdravému způsobu života a poradenskou činnost v oblastech podpory zdraví a zdravého způsobu života.

Výše uvedené činnosti mohou vykonávat v rezortu MZ ČR na Státním zdravotním ústavu a na krajských hygienických stanicích, kde se budou absolventi podílet na činnostech v ochraně a podpoře veřejného zdraví v rámci státní správy (orgán ochrany veřejného zdraví). Dále také najdou uplatnění v rezortech Ministerstva obrany ČR, Ministerstva vnitra ČR, kde budou plnit úkoly dané zákonem č. 258/2000 Sb.