Aktivity ústavu

Aktivity ústavu

Vědecko výzkumná činnost:

2004-2006: IGA MZ ČR - Současný stav realizace ošetřovatelského procesu v českých lůžkovýchzdravotnických zařízeních, NR/7760-3  hlavní řešitel prof. PhDr. V.Tóthová, Ph.D.

2004- 2006: IGA MZ ČR - Změny v roli sestry na počátku nového tisíciletí (při vstupu do EU),NR/7960-3 hlavní řešitel doc. PhDr. S. Bártlová, Ph.D.

 2005- 2007: IGA MZ ČR- Zajištění efektivní, kulturně diferencované ošetřovatelské péče provietnamskou a čínskou minoritu v České republice, NR/8473-3 hlavní řešitel prof. PhDr. V.Tóthová, Ph.D.

 2008 – 2010: IGA MZ ČR – Postavení sestry v multidisciplinárním týmu, NS/9604-3, hlavní řešitel          doc.  PhDr. S. Bártlová, Ph.D.

 2008 – 2010: IGA MZ ČR – Začlenění sestry do komunitní péče zdravotnického systému ČR a srovnání se situací ve státech EU, NS/9608-3, hlavní řešitel prof. PhDr. V.Tóthová, Ph.D.

2008 – 2010: IGA MZ ČR– Zajištění kulturně diferencované ošetřovatelské péče ve vybraných minoritách ČR, NS/9606-3 hlavní řešitel prof. PhDr.V.Tóthová, Ph.D. 

2010 - 2011: MŠMT/COST - Zdravotně sociální situace imigrantů a azylantů v České republice,spoluřešitel  Ing. I. Brabcová,  COST/Zdraví, ISCH  - Individuals, Societies, Cultures and Health.

 2010 - 2011: GAJU – Použití koncepčního modelu a klasifikačních systémů v ošetřovatelské dokumentaci, 079/2010/S, týmový grant – hlavní řešitel prof. PhDr. V.Tóthová, Ph.D.

 2012 - 2014: GAJU – Odraz kvality života v ošetřovatelství, 120/2012/S, týmový grant – hlavní řešitel   prof. PhDr. V. Tóthová, Ph.D.

 2013 - 2015: IGA MZ ČR - Zvyšování bezpečnosti ošetřovatelské péče (2013-2015), NT 14 133, hlavní řešitel doc. PhDr. S. Bártlová, Ph.D.

 2013 - 2015: MŠMT/COST - Sociální determinanty a jejich vliv na zdraví imigrantů žijících v České republice, IS 1103, spoluřešitel Ing. I. Brabcová

 2014 - 2015: COST - Obezita a nadváha u romské minority v Jihočeském kraji, LD-14114, hlavní řešitel prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

 2016 - 2019: AZV ČR - Analýza faktorů ovlivňujících riziko pádů - možnosti zapojení sester a farmaceutů do minimalizace tohoto rizika, 16–33463A, hlavní řešitel projektu prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.


Publikační činnost - monografie:

Bártlová, S., Sadílek, P., Tóthová, V.  Výzkum a ošetřovatelství. 2.přeprac. a doplněn.vyd. Brno: NCO NZO, 2008, 185s. ISBN 978-80-7013-467-2.

Bártlová, S., Matulay, S. Sociologie zdravia, choroby a rodiny. 1.vyd. Martin: Osveta,2009,142s., ISBN 978-80-8063-306-6.

Bártlová, S., Chloubová, I., Trešlová, M.: Vztah sestra-lékař. Brno: NCO NZO, 2010, 127 s. ISBN 978-80-7013-526-6.

Eisenberger, M., Bulava, A., Fiala, M. Základy srdeční elektrofyziologie a katétrových ablací. Praha: Grada Publishing, 2012, 264 s. ISBN 978-80-247-3677-8.

Průchová, D., Velemínský, M., Lavičková, M., Vitošová, A., Stránský, P. Funkčnost rodiny ve vztahu k úrazům. Praha: Triton, 2012, 95 s. ISBN 978-80-7387-598-5.

Tóthová, V. a kol.: Ošetřovatelský proces a jeho realizace, 1. vydání, 2009. ISBN 978-80-7387-286-1.

Tóthová, V., Michálková, H., Scholz, P., Šedová, L., Rolantová, L., Dolák, F., Nováková, D., Sedláková, G., Samková, J., Trešlová, M.: Zabezpečení efektivní ošetřovatelské péče o vietnamskou a čínskou minoritu. Praha: Triton, 2010, 191 s. ISBN 978-80-7387-414-8.

Tóthová, V., Hudáčková, A., Michálková, H., Nováková, D., Rolantová, L., Olišarová, V. Kulturně kompetentní péče u vybraných minoritních skupin. Praha: Triton, 2012, 278 s. ISBN 978-80-7387-645-6.

Tóthová, V. a kol. Ošetřovatelský proces a jeho realizace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Triton, 2014, 225 s. ISBN 978-80-7387-785-9.

Vacková, J., Brabcová, I., Horská, J., Porche, S., Tušková, M., Záleská, V., Zassiedko, R. Zdravotně sociální aspekty života imigrantů v České republice. Praha: Triton, 2012, 301 s. ISBN 978-80-7387-514-5.

Vévoda, J., Ivanová, K., Nakládalová, M., Bártlová, S., Špatenková, N., Prošková, E. Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví. Praha: Grada Publishing, 2013, 160 s. ISBN 978-80-247-4732-3.

Skripta

Sák, P.: Vybrané kapitoly z gynekologie pro porodní asistentky, 1. vydání, 2010, 82 s. ISBN 978-80-7394-235-9.

Šulistová, R. , Trešlová, M. Pedagogika a edukační činnost v ošetřovatelské péči pro sestry a porodní asistentky. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2012. 191 s. ISBN 978-80-7394-246-5.

Další aktivity:

Centrum prevence civilizačních chorob

Již několik let je realizována činnost v rámci Centra prevence civilizačních chorob, které je zařízením ZSF JU a nabízí celou řadu služeb zdravotního poradenství a výchovy ke zdraví.

Centrum se skládá ze tří celků: zdravotního poradenství, výživového poradenství a pohybového poradenství. Zdravotní poradenství zahrnuje složky, které poukazují na úroveň zdraví jedince. V poradně měříme: antropometrické hodnoty - výška, váha, kožní řasy kaliperem, krevní tlak, pulz, hodnoty celkového tuku, BMI, z biochemických hodnot - hodnoty celkového cholesterolu, triglyceridů, glykémie, laktátu, vše z periferní krve, dále využíváme měření Bodystatem. Služby jsou poskytnuté v souladu s epidemiologicko-hygienickými normami a etickými zásadami. Při ovlivnění životního stylu u zdravých i nemocných osob je pak možno využít služeb výživového poradce a fitness trenéra. V Centru prevence civilizačních chorob probíhá praktická výuka oboru Všeobecná sestra (1. ročník). Studenti se zapojují do chodu poradny a zdravotně výchovných aktivit komunitního charakteru.

Více na: http://www.zsf.jcu.cz/cs/ustav-zdravotne-socialni-prace/centrum-prevence-civilizacnich-chorob

Revma Ligy a Ligy proti osteoporóze

Existuje rovněž velmi dobrá spolupráce Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU s občanským sdružením Revma Liga, které bylo založeno v roce 1991 v Praze a od roku 2000 je aktivní pobočka i v Českých Budějovicích. Revma Liga je dobrovolná organizace, která sdružuje nemocné s revmatickými chorobami a zdravé lidi, kteří se o revmatické choroby zajímají. Cílem Revma Ligy je léčebně-preventivní, rehabilitační, sociální a psychologická péče. Právě v těchto oblastech byla navázána i spolupráce s Revma Ligou. Od roku 2005 se tato spolupráce zintenzivnila, zejména díky výuce v navazujícím magisterském programu Ošetřovatelství, v předmětu Ošetřovatelská péče o nemocné s onemocněním pohybového aparátu, kde je v rámci přípravy studentů kladen důraz na rozvoj edukačních kompetencí studentů v přímé interakci s klienty s revmatoidní artritidou.