Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče (UOP) > Aktivity ústavu > Analýza faktorů ovlivňujících riziko pádů - možnosti zapojení sester a farmaceutů do minimalizace tohoto rizika

Projekt AZV ČR Analýza faktorů ovlivňujících riziko pádů - možnosti zapojení sester a farmaceutů do minimalizace tohoto rizika

Projekt AZV ČR

Analýza faktorů ovlivňujících riziko pádů - možnosti zapojení sester a farmaceutů do minimalizace tohoto rizika


Registrační číslo: 16–33463A
Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
Řešitel: prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
Spolupříjemce: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Spoluřešitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Doba trvání: 2016 - 2019
 
Stěžejním předmětem výzkumu byl monitoring pádů a analýza rizikových faktorů pádů se zaměřením na lékové příčiny pádů. Doplňujícím předmětem výzkumu bylo vyhodnocení znalostí sester v oblasti farmakologie.

Na základě předmětu výzkumu byly stanoveny tyto dílčí cíle:

 1.     Identifikovat potenciální rizikové faktory pádů u pacientů
 2.     Vyhodnotit možný vliv farmakoterapie na výskyt pádů u pacientů
 3.     Vyhodnotit znalosti sester v oblasti farmakologie
 4.     Vyhodnotit multidisciplinární přístup prevence a řešení pádů
 5.     Navrhnout, implementovat a vyhodnotit účinnost intervenčního programu prevence pádů do klinické praxe


Metodika výzkumu
Šlo o aplikovaný výzkum, prospektivní multicentrickou studii, observačního a intervenčního typu.
 
Fáze výzkumu
V první fázi výzkumu (od 1. dubna 2016 do 31. prosince 2016) byla provedena retrospektivní analýza 1 101 případů pádů hospitalizovaných pacientů ve čtyřech jihočeských nemocnicích za kalendářní rok 2014 a 2015.  Do projektu byly zapojeny tyto nemocnice: Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Tábor, Nemocnice Jindřichův Hradec a Nemocnice Písek. Analýza byla provedena na základě dat získaných z interních nemocničních systémů „Hlášení nežádoucích událostí“.

 Souběžně byla vytvářena a pilotně otestována webová databáze „Monitoring rizikových faktorů pádů a jejich analýza“. Navrhovaná databáze obsahovala komplex rizikových faktorů pádů hospitalizovaných pacientů a nápravně preventivní opatření. Databáze byla tematicky rozdělena do 10 oblastí:

 1.     Rizikové faktory
 2.     Popis pádu
 3.     Fyzikální a laboratorní vyšetření
 4.     Osobní anamnéza pacienta
 5.     Léčivé přípravky užívané pacientem
 6.     Léčivé přípravky bez SÚKL kódu
 7.     Zhodnocení zdravotního stavu pacienta lékařem
 8.     Intervence farmaceuta
 9.     Analýza farmaceuta
 10.     Nápravná opatření realizovaná ošetřujícím lékařem, včetně zpětné vazby lékaře na intervence farmaceuta


V druhé fázi výzkumu (od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017) vkládaly do vytvořené databáze „Monitoring rizikových faktorů pádů a jejich analýza“ kontaktní osoby (lékař – sestra) z klinických pracovišť vybraných nemocnic údaje o pádech pacientů. Ke každému případu pádu byla stanovena i kontrolní skupina pacientů bez pádu. Nespornou výhodou navržené elektronické databáze byla její interaktivita. Informace týkající se rizika pádu ve vztahu k užívané farmakoterapii byly bezprostředně po pádu vyhodnoceny klinickým farmaceutem. Farmaceut určil potenciální vliv farmakoterapie na vznik pádu a případně navrhl úpravu farmakoterapie a své závěry elektronicky v rámci databáze odeslal lékaři, který danou událost nahlásil. Na základě této analýzy mohl ošetřující lékař operativně navrhnout preventivně nápravná opatření, které přispěly k minimalizaci vlivu léčiv na riziko pádu pacienta.

V roce 2017 bylo realizováno reprezentativní dotazníkové šetření znalostí sester v problematice farmakoterapie a správného postupu objednávání, skladování, přípravy a podávání léků. Byl navržen výzkumný nástroj (dotazník). Dotazník zahrnoval 84 otázek rozdělených do tří částí, část A: Identifikační údaje, část B: Farmakoterapie: účinky léčiv + dávkování, léková forma, vztah podání léčiv a potravin, léky a pády, část C: Proces podávání léčiv sestrou: zabezpečení léčiv, uložení léčiv, označení léčiv, příprava léčiv, podávání léčiv, dokumentace při podávání léčiv, likvidace léčiv, manipulace s opiáty.

V třetí fázi výzkumu (od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018) pokračoval monitoring pádů pacientů na zainteresovaných klinických pracovištích, jako v druhé fázi výzkumu. Od července 2018 přistoupila do projektu pátá nemocnice Jihočeského kraje Nemocnice Strakonice. Zároveň byl v roce 2018 aplikován na 16 pracovištích 4 nemocnic Jihočeského kraje (vyjma Nemocnice Strakonice) intervenční program, jehož cílem byla minimalizace rizik a případů pádů hospitalizovaných pacientů.

V poslední fázi výzkumu (od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019) bylo ukončeno vkládání případů pádů do databáze. Celkem bylo do databáze vloženo 674 případů pádů a 5 291 kontrol (pacientů bez pádu). Prostřednictvím statistických testů byly identifikovány rizikové faktory pádů za sledované období. V průběhu projektu řešitelský tým aktivně prezentoval a publikoval výsledky projektu.

Výsledky projektu vstupující do RIV
V rámci projektu byly publikovány čtyři články v periodicích s IF (Jimp), šest článků v odborných periodicích v databázi Scopus (Jsc), osm ostatních článků v odborných recenzovaných periodicích (Jost) a dvě statě ve sbornících (Dost), viz Seznam publikačních výstupů k projektu.

Výsledky projektu nevstupující do RIV
V průběhu projektu členové řešitelského týmu vystoupili s 22 aktivními prezentacemi a 8 postery na tuzemských a zahraničních konferencích.

Řešitelským týmem byly uspořádány čtyři odborné semináře. Tyto semináře byly zaměřeny na prevenci pádů ve zdravotnickém zařízení a vliv farmakoterapie na riziko pádů; management podání vybraných lékových skupin pacientům atd.

Byl navržen certifikovaný kurz „Metody prevence pádů v nemocničním zařízení pro lékové a nelékové příčiny“. Kurz je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Cílem certifikovaného kurzu je připravit posluchače k získání základních znalostí a dovedností v oblasti klinické farmacie, rizikových faktorů pádů, prevence pádů a managementu kvality a bezpečí péče.

Řešitelský tým navrhl edukační materiál „Brožura prevence pádů“. Proběhla jazyková a odborná validace informačního letáku „Can my medications cause a fall? Medications and falls often go hand in hand (Užívám léky, které mohou způsobit pád? Léky a pády jdou často ruku v ruce).“