Specializace v ošetřovatelství

Specializace v ošetřovatelství

Studijní program

Specializace v ošetřovatelství

Kód studijního programu N0913A360002
typ / forma studia

navazující studium

prezenční forma

kombinovaná forma

doba trvání studia 2 akademické roky
referentka studijního oddělení

Kateřina Havránková - prezenční forma

T/ +420 389 037 734

E/

Martina Bezpalcová - kombinovaná forma

T/ +420 389 037 737

E/

informace pro uchazeče informace pro studenty

 

Základní charakteristikou magisterského specializačního studijního programu je rozvinutí vědomostí, dovedností a postojů získaných na základě předcházejícího bakalářského studijního oboru. Studium je zaměřeno především na kompetentní, koordinační a interdisciplinární práci v systému zdravotní péče bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění. Kromě toho budou studenti/ky ovládat práci s literaturou, a to tuzemskou i zahraniční. Dále se seznámí s teoretickou a výzkumnou prací v oboru. Velký důraz je kladen na schopnost studenta/ky syntetizovat své poznatky a umět je interpretovat a závěry obhajovat. Při studiu musí využívat širokou škálu nabídek literárních rešerší. Studium klade důraz na osobní rozvoj v oblasti postojů.

Absolventi/ky budou připraveni/ny pro další rozvoj své vědecké profesní kariéry – pro doktorandské studium v oboru ošetřovatelství.

Absolventi/ky  budou vysokoškolsky a profesně připravenými pracovníky/cemi, kteří/é budou schopni/y působit jako praktičtí/cké odborníci/nice, vzdělavatelé/ky a koordinátoři/ky v ošetřovatelství se zaměřením na:

Ošetřovatelskou péči v oborech specializačního vzdělávání (dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., které stanoví obory specializačního vzdělávání) student/ka zvolí ze tří oborů specializačního vzdělávání

Sestra se specializovanou způsobilostí vykonává činnosti dle § 54 vyhlášky č. 55/2011 Sb.

-        ošetřovatelská péče v interních oborech (§ 60 vyhlášky č. 55/2011 Sb.)

-        ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (§ 61 vyhlášky č. 55/2011 Sb.)

-        ošetřovatelství v intenzivní péči (§ 55 vyhlášky č. 55/2011 Sb.)

Absolvent/ka magisterského studijního programu Specializace v ošetřovatelství může působit:

v přímé ošetřovatelské péči u dospělé a dětské populace ve zdravotnických zařízeních i v komunitě jako

-        kompetentní sestra schopná v rámci konkrétní lékařské praxe a komunitní péče přebírat spoluodpovědnost za kontinuální péči

-        zdravotničtí edukátoři/rky ve vybraném zaměření

v ošetřovatelské vědě a výzkumu jako:

-        iniciátoři/ky výzkumných šetření ve vybraném oboru

-        členové výzkumných týmů

-        spoluřešitelé/ky  výzkumných projektů

 

Profil absolventa v oblasti ošetřovatelského výzkumu

Absolvent/ka  je schopen/a využít vědomosti a dovednosti potřebné při realizaci průzkumných a výzkumných šetření se zaměřením na kontinuální zvyšování kvality ošetřovatelské péče.

Profil absolventa ve Specializaci 1: Ošetřovatelská péče v interních oborech

Absolvent/ka magisterského studijního programu Specializace v ošetřovatelství ve specializaci 1 Ošetřovatelská péče v interních oborech získá specializovanou způsobilost v oboru ošetřovatelská péče v interních oborech. Specializovanou způsobilost v oboru získává absolvent po splnění minimálně 1 roku výkonu povolání v průběhu 6-ti let v oboru specializace. Cílem vzdělávání je připravit všeobecné sestry pro poskytování specializované ošetřovatelské péče v rozsahu vědomostí a dovedností odpovídajících požadavkům specializované způsobilosti podle §54 a §60 vyhlášky č. 55/2011 Sb., která stanovuje činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. 

 

Profil absolventa ve Specializaci 2: Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

Absolvent/ka magisterského studijního programu Specializace v ošetřovatelství ve specializaci 1 Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech získá specializovanou způsobilost v oboru ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Specializovanou způsobilost v oboru získává absolvent po splnění minimálně 1 roku výkonu povolání v průběhu 6-ti let v oboru specializace. Cílem vzdělávání je připravit všeobecné sestry pro poskytování specializované ošetřovatelské péče v rozsahu vědomostí a dovedností odpovídajících požadavkům specializované způsobilosti podle §54 a § 61 vyhlášky č. 55/2011 Sb., která stanovuje činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. 

 

Profil absolventa ve Specializaci 3: Ošetřovatelství v intenzivní péči

Absolvent/ka magisterského studijního programu Specializace v ošetřovatelství ve specializaci 3 Ošetřovatelství v intenzivní péči získá specializovanou způsobilost v oboru intenzivní péče.

Cílem specializačního vzdělávání je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro intenzivní péči osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou (§55 vyhlášky č. 55/2011 Sb., která stanovuje činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků). Specializovanou způsobilost v oboru získává absolvent po splnění minimálně 1 roku výkonu povolání v průběhu 6-ti let v oboru specializace