Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva (URT) > Informace ústavu

Informace ústavu

Informace ústavu

Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva byl součástí Zdravotně sociální fakulty od roku 1993. Zahájil svou činnost jako Katedra radiologie vedená Ing. Romanem Wichou, specialistou v oblasti lékařské techniky. Od roku 1994 začala nabízet bakalářské studium pro „Radiologické asistenty“, což byl první program tohoto typu v České republice a dosud pokračuje. V letech 1999 až 2001 též zajišťovala také magisterské studium pro „Radiologické asistenty“.

Když katedru převzal v roce 2001 docent (později profesor) MUDr. Leoš Navrátil, CSc., specialista v oblasti ochrany obyvatelstva, bylo její zaměření rozšířeno ze záření na toxikologii a ochranu obyvatelstva a název byl změněn na Katedru radiologie a toxikologie. V roce 2003 byl akreditován nový bakalářský program „Aplikovaná radiologie a toxikologie“ a nový magisterský program „Krizová radiologie a toxikologie“, které byly nahrazeny studijním programem Ochrana obyvatelstva v roce 2007 bakalářským oborem „Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny" a v roce 2008 magisterským oborem „Civilní nouzová připravenost“.

Výuku doprovází výzkum v této oblasti. Témata nedávno řešených nebo stále běžících projektů jsou následující:  Ochrana obyvatelstva se zaměřením na diferenciace populace – Identifikace, prevence a ochrana proti hrozbám bezpečnosti kritických infrastruktur – Biodozimetrie, tj. zpětná zjištění expozice osob vystavených záření – Řešení etických otázek v kontextu environmentálního zdraví.

Výzkum v ústavu je směrován do aplikovaného výzkumu tak, aby poznatky a závěry byly přímo využitelné v praxi. O tom svědčí úzká spolupráce, zejména se základními složkami integrovaného záchranného systému ale i dalšími institucemi: Hasičský záchranný sbor ČR; Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje; Krajský úřad Jihočeského kraje; Jaderná elektrárna Temelín; Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Ústav garantuje výuku odborných předmětů pro obory:

 

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Radiologický asistent (Bakalářské studium)

Bakalářské studium studijního programu "Specializace ve zdravotnictví" oboru "Radiologický asistent"je tříleté. Výuka běží v prezenční i kombinované formě. Cílem je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných zdravot­nických pracovníků oprávněných k provádění radiologických zobrazovacích a ozařo­vacích postupů a aplikaci ionizujícího záření při postupech používaných při lékař­ském ozáření.

Absolventi studijního programu získají znalosti z fyzikálně-ma­tematických, medicínských, společensko vědních a ostatních souvisejících oborů, které jim umožní rychlou profesní adaptaci na změněné podmínky a poža­davky praxe. Kompatibilita studijního programu s obdobnými studijními programy na univerzitách EU, ověřená v rámci spolupráce evropských universit v projektu Socrates/Erasmus, usnadní absolventům tohoto studijního programu volný pohyb a uplatnění na evropském trhu práce. Studenti mají možnost absolvovat odbornou tříměsíční stáž na pracovištích partnerských univerzit.

Získání teoretických a praktických poznatků, návyků a zkušeností umožní absolventovi rozpoznat a reagovat na biologické i psycho-sociální potřeby nemocných, kterým poskytuje odborné služby, zná zásady a techniku ošetřovatelské péče při radiologických postupech a v požadovaném rozsahu ji umí poskytnout nemocným. Používá prostředky zdravotnické techniky, nástroje a zařízení tak, aby byla zabezpečena bezpečnost nemocného při jeho nejvyšším mož­ném pohodlí. Dokáže rozpoznat, zda má pro provedení radiologických zobrazovacích a ozařovacích postupů k dispozici všechny potřebné informace a zda jsou správné. Prakticky i teoreticky je seznámen s radiologickými postupy, včetně postupů používa­ných při lékařském ozáření. Při dodržení všech etických požadavků dokáže nemoc­ného kvalifikovaně informovat o prováděném výkonu, rizicích souvisejících s lékařským ozářením a postupy k jejich snížení.

S ohledem na získané znalosti bude absolvent schopen:

 • na radiodiagnostických odděleních provádět skiagrafická rtg vyšetření na lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízení, včetně práce na operačních sálech a u lůžka pacienta, asistence a instrumentace při angiologických, diapeutických a intervenčních metodách, provádět vyšetření pomocí výpočetní tomografie a magnetické rezonance;
 • na radioterapeutických odděleních provádět ozařování na rentgenových ozařovačích a lineárních urychlovačích a přístrojích určených pro brachyterapii, pracovat se simulátorem a provádět výpočty ozařovacích plánů, zhotovovat ozařovací pomůcky, provádět dozimetrická měření pro in vivo dozimetrii;
 • v nukleární medicíně provádět zobrazovací i nezobrazovací metody včetně celotělových a tomografických vyšetření a jejich následné zpracování na počítačových systémech.

 

Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE (Bakalářské studium)

Dnešní svět skýtá různá nebezpečí. S měnícím se klimatem můžeme pozorovat stále častější živelní pohromy se stále většími následky. Přibývá průmyslových závodů provozujících nebezpečné škodliviny, houstne doprava těchto látek. S tím logicky narůstá počet různých havárií. Hrozba terorismu je stále reálnější, jakož i další možná ohrožení, na která musí naše společnost reagovat. Z těchto důvodů bude po odbornících schopných zpracovávat plány na řešení těchto situací a tyto situace řešit stále větší poptávka.

Zdrojem odborníků pro řešení těchto událostí jsou absolventi bakalářského studia studijního programu"Ochrana obyvatelstva" oboru "Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE". Studijní obor je tříletý a výuka je akreditována jak v prezenční, tak i kombinované formě. Jeho absolvováním získá student potřebné znalosti v problematice krizového managementu se zaměřením na mimořádné události a krizové situace a to především ve vztahu k chemickým, biologickým, radiačním, nukleárním a explozivním látkám jak na člověka, tak i flóru a faunu, možnosti jejich detekce a způsoby prevence. Nově je výuka zaměřena i na oblast ochrany kritické infrastruktury a to na úrovni evropské i národní. Skladba předmětů vychází z tohoto cíle a dělí se na teoretické, ekonomicko-právní, bezpečnostní, přírodovědné, základní medicínské, specializované ve vztahu k havarijnímu a krizovému plánování, společenské a jazykové.

Nezbytnou součástí výuky je odborná praxe, která sleduje dva základní cíle. Prvním cílem je seznámit studenta se základními mechanizmy organizace krizového řízení na úrovni státní správy a samosprávy, od přípravy plánů, jejich zpracování a realizaci až po kontrolní činnost. Druhým cílem je seznámení se s chodem jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému a s chodem pracovišť, která jsou orientována na detekci radiačních, chemických nebo biologických nox.

V průběhu letního semestru 2. ročníku se mohou studenti přihlásit k vykonání zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem vnitra pro výkon funkce odborně způsobilé osoby v požární ochraně, případně technika požární ochrany ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Získání teoretických a praktických poznatků, návyků a zkušeností umožní absolventovi oboru široké uplatnění. S ohledem na znalosti z ochrany obyvatelstva, krizového a havarijního plánování i mechanizmu působení možných nox je schopen:

 • navrhnout a posoudit účinnost odpovídajících bezpečnostních opatření jak ve veřejné správě či u ozbrojených složek, tak v průmyslových a zemědělských podnicích a ve výzkumných provozech;
 • v případě havárie vyhodnotit její závažnost a navrhnout odpovídající technická a organizační opatření;
 • poskytnut adekvátní zdravotnickou pomoc;
 • podílet se na vyšetřování havárií a určit míru jejich zavinění a příčin;
 • podílet se v odpovídající funkci na zdokonalování systému krizových opatření;
 • podílet se na výuce studentů vyšších odborných škol a studiu bakalářů;

Absolvent je schopen uplatnit se ve funkcích středního článku řízení:

 • na odděleních krizového řízení státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků pro oblast mimořádných událostí;
 • v systému státní správy (stavební odbory, zdravotní odbory, odbory ochrany životního prostředí);
 • ve výrobních závodech, zejména v chemickém průmyslu;
 • v rámci Armády České republiky u chemických a ženijních jednotek a zdravotnické služby, včetně účasti na zahraničních misích;
 • v rámci Integrovaného záchranného systému (u Hasičských záchranných sborů, Policie České republiky, v nezdravotnických funkcích u Zdravotnické záchranné služby a Báňské nebo Vodní záchranné služby);
 • při výkonu funkce styčného bezpečnostního zaměstnance u subjektů evropské i národní kritické infrastruktury se zaměřením na její ochranu. (Absolvent studia splňuje požadavky odborné způsobilosti pro výkon této funkce.)

Náplň oboru odpovídá koncepci vzdělávání v souladu s reformou veřejné správy, kterou přijala Bezpečnostní rada státu svým usnesením č. 14 dne 16. listopadu 2004 a následně bylo novelizováno usnesením č. 32 ze dne 3. července 2007.

 

Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzová připravenost (Magisterské studium)

Navazující magisterské studium studijního programu "Ochrana obyvatelstva" oboru "Civilní nouzová připravenost" je dvouleté. Výuka je akreditována v prezenční i kombinované formě. Tento studijní obor vznikl transformací předcházejícího oboru "Krizová radiobiologie a toxikologie".

Civilní nouzová připravenost je obor zahrnující souhrn civilních řídících, plánovacích a kontrolních procesů a vazeb, které správní úřady, orgány samosprávy a k tomu určené instituce připravují pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. Obsahuje soustavu úkonů a činnosti k určení potřeb a variant řešení krizových situací při respektování daných politických, právních a ekonomických podmínek a při efektivním využívání disponibilních zdrojů, které je stát schopen pro zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti zajišťovat. Nově je výuka zaměřena i na oblast ochrany kritické infrastruktury a to na úrovni evropské i národní.

Navazující magisterský obor umožňuje studentům výběr ze dvou modulů. Vedle společných předmětů si student může zvolit buď modul OZ (ekonomicko-zdravotnicko-organizační) se zaměřením na problematiku ekonomicko-hospodářskou a organizačně zdravotnickou ve vztahu ke krizovému řízení nebo modul RT (radio-toxikologický) se zaměřením na problematiku CBRNE. Povinné a povinně volitelné předměty jsou doplněny volitelnými předměty tak, aby student získal v případě zájmu i orientaci v problematice druhého modulu, než si sám zvolil ke studiu.

Získáním odpovídajících teoretických a praktických poznatků, návyků a zkušeností získá absolvent potřebné znalosti a kompetence k zastávání následujících činností:

 • podílet se na zpracování koncepce krizového řízení a řešení mimořádných událostí, s realizací těchto koncepcí a prováděním odpovídající kontrolní činnosti připravenosti zařízení státního i soukromého sektoru k řešení krizových situací;
 • jako odborný pracovník účastnit se rozhodování v jednotlivých složkách Integrovaného záchranného systému;v případě splnění dalších podmínek být přijat do odborné funkce jako příslušník Armády České republiky, Policie České republiky nebo Hasičského záchranného sboru České republiky do odpovídajících funkcí;
 • jako vedoucí odborný pracovník ve správních úřadech ve funkcích vyžadujících úplné vysokoškolské vzdělání se zaměřením na krizové řízení a při ohrožení obyvatelstva CBRNE;
 • pracovat ve veřejné správě se zaměřením na analýzu, obranu a ochranu proti terorismu;
 • pracovat v orgánech státní správy a samosprávy na úsecích, v rámci kterých jsou řešena opatření týkající se prevence a řešení následků mimořádných událostí;
 • pracovat jako odborný pracovník na úseku bezpečnosti práce ve velkých průmyslových, energetických a zemědělských subjektech a ve výzkumných provozech;
 • vykonávat odborné činnosti na pracovištích, na kterých je řešena problematika CBRNE z pohledu ochrany životního prostředí;
 • vykonávat odborné činnosti na pracovištích s CBRNE noxami;
 • podílet se na vyšetřování radiačních a chemických havárií při hledání míry jejich zavinění a příčin a stanovení zásad prevence;
 • podílet se jako odborný učitel vyšší odborné školy, asistent nebo odborný asistent vysoké školy na výuce a vědecko-výzkumné činnosti;
 • řídit práci v informačním centru orientovaném na danou problematiku;
 • při výkonu funkce styčného bezpečnostního zaměstnance u subjektů evropské i národní kritické infrastruktury se zaměřením na její ochranu. (Absolvent studia splňuje požadavky odborné způsobilosti pro výkon této funkce.)

Náplň oboru odpovídá koncepci vzdělávání v souladu s reformou veřejné správy, kterou přijala Bezpečnostní rada státu svým usnesením č. 14 dne 16. listopadu 2004 a následně bylo novelizováno usnesením č. 32 ze dne 3. července 2007.