Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (USV) > Garantované programy a obory > Management sociální práce v organizacích

Management sociální práce v organizacích

Management sociální práce v organizacích

Studijní program Management sociální práce v organizacích
Kód studijního programu N0988A240003
typ / forma studia

navazující magisterské studium

prezenční forma

kombinovaná forma

doba trvání studia 2 akademické roky
referentka studijního oddělení

Jaroslava Tupá - prezenční studium

T/  +420 389 037 739

E/ 

Darina Kostková - kombinované studium

T/  +420 389 037 736

E/ 
informace pro uchazeče informace pro studenty

 

Studijní program: Management sociální práce v organizacích

Jedná se o program, který je připraven s ohledem na potřeby zaměstnavatelů sociálních pracovníků

Nový program, který byl otevřen k přijímacímu řízení v roce 2019, je výsledkem analýzy potřeb zaměstnavatelů sociálních pracovníků, která byla realizována v rámci projektu ESF s názvem Modularizaci sociální práce (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348). Je to tedy zcela nově sestavený, moderní program, který umožňuje sociálním pracovníkům získat takové znalosti, dovednosti a kompetence, které jsou ušité na míru praxi a zároveň umožňují prostupnost do doktorských programů realizovaných v oblasti sociální práce.

Představuje studium, které přináší potřebnou nadstavbu pro sociální pracovníky

V rámci dvouletého studia, které lze realizovat jak denní, tak i kombinovanou formou, získají absolventi znalosti v oblasti case managementu v sociální práci, projektového managementu v organizacích sociální sféry, financování a efektivity řízení organizace v sociální sféře, v oblasti řízení lidských zdrojů, dále marketingu a marketingových strategií pro sociální práci či strategického plánování v organizacích v sociální oblasti (a dalších předmětů z oblasti sociální práce, metodologie vědy, systému dlouhodobé zdravotně sociální péče, aj.).  

Rozšiřuje uplatnění sociálních pracovníků

Studium si klade za cíl zvýšit kvalitu absolventů tříletých bakalářských programů/oborů s respektem k požadavkům trhu práce – tedy vyprofilovat absolventy, kteří se mohou uplatnit na vyšších organizačních stupních řízení – tedy ve funkcích řídících pracovníků veřejných a sociálních organizacích, dále ve funkcích poradců vrcholového managementů, ve státní správě a samosprávě, v sociálních a personálních oblastech různých organizací či na postu středního a vyššího managementu v organizacích poskytujících sociální služby.

Zajišťuje praxi jako příležitost získat potřebné dovednosti v managementu sociální práce

Praxe probíhá v organizacích, které jsou zaměřené na sociální služby – dle zákona č. 108/2006 sb, o sociálních službách (rozsah praxe je 6 týdnů – tzn. 240 hodin). Studenti si mohou praxi vybrat individuálně (např. v místě bydliště) či zvolit praxi na tzv. klinických pracovištích ZSF JU. Studenti si vybírají takové organizace, kde mohou získat zkušenosti z oblasti projektového řízení a řízení organizace – praxe musí vždy probíhat pod dohledem sociálního či zdravotně-sociálního pracovníka. ZSF JU má uzavřené smlouvy s tzv. klinickými pracovišti, s nimiž akademičtí pracovníci velmi úzce spolupracují s cílem praxi zkvalitňovat. Za vhodný výběr pracoviště pro praxi zodpovídá garant odborné praxe (akademický pracovníků způsobilý pro výkon sociálního pracovníka).

Kombinované studium probíhá vždy jednou za 14 dní v pátek a v sobotu, rozsah praxe je 240 hodin.