Sociální práce

Sociální práce

Studijní program


Specializace ve 3. ročníku

Sociální práce


Sociální práce se seniory a s klienty se zdravotním postižením

Sociální práce ve veřejné správě

Sociální práce s menšinami, imigranty a uprchlíky

Kód studijního programu
B0923P360005
typ / forma studia

bakalářské studium

denní forma

kombinovaná forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Jaroslava Tupá - prezenční studium

T/  +420 389 037 739

E/ 

 

Darina Kostková - kombinované studium

T/  +420 389 037 736

E/ 

informace pro uchazeče informace pro studenty

 

Studijní program Sociální práce


Cílem studia je připravit kvalifikované odborníky pro oblast sociální práce  - sociální pracovníky/sociální pracovnice (dále používán pouze termín “sociální pracovník”) v souladu s  požadavky z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Studijní program je zaměřen na přípravu vysokoškolsky kvalifikovaných, odborných pracovníků, kteří jsou oprávněni poskytovat odbornou sociální péči a služby v sociálních zařízení určených pro všechny věkové kategorie klientů.

Bakalářský stupeň vzdělávání obsahuje základní povinné předměty a tři specializované moduly, které si studenti volí od 5. semestru. Povinné základní předměty stanovuje Minimální standard vzdělávání v sociální práci. Povinné předměty slouží k osvojení teoretických znalostí, které jsou nezbytné pro studium sociální práce jako vědy. Bakalářský stupeň studia obsahuje i praktickou část výuky, resp. odborné praxe a supervize studentů v min. rozsahu 12 týdnů.

Specializace č. 1: Sociální práce se seniory a s klienty se zdravotním postižením - v tomto modulu je kladen důraz na problematiku kvality života seniorů a klientů se zdravotním postižením, a to v kontextu pojetí zdraví a nemoci. Studenti se v teoretické části modulu si osvojují komplexní problematiku seniorů a klientů se zdravotním postižením z pohledu věd medicínských, psychologických, speciálně pedagogických, právních. Není opomenuto též hledisko etické a sociologické.  Významné místo v tomto modulu zaujímá problematika dlouhodobé zdravotně sociální péče, sociálně právní poradenství a orientace v možnostech volnočasových aktivit pro seniory.

Specializace č. 2: Sociální práce ve veřejné správě je zaměřena na problematiku sociální práce ve veřejné správě a klíčovou oblastí studia jsou kompetence sociálního pracovníka ve veřejné správě (v jednotlivých resortech státní správy). Je kladen důraz na studium problematiky sociálně právního poradenství, kvality poskytované péče (standardy kvality v sociálních službách, standardy kvality v kontextu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí).

Specializace č. 3: Sociální práce s menšinami, imigranty a uprchlíky je zaměřena na problematiku práce s menšinami žijícími na území ČR, imigranty a uprchlíky. Důraz je kladen na znalost mezinárodních migračních toků (sociopolitické situace v zemích původu), specifik jednotlivých menšin z hlediska sociokulturního a náboženského. Důraz je kladen a osvojení si schopností překonávat bariéry v integraci prostřednictvím realizace sociální práce; boje s diskriminací a interkulturní komunikace.

Všechny specializace jsou ukončeny odbornou praxí a supervizí studentů ve vybraných organizacích zaměřených na tyto cílové skupiny. Supervize jsou založeny na reflektujícím modelu.

Absolvent/ka tohoto studijního programu má kompetence kompetentně plánovat, rozhodovat, řídit a nést zodpovědnost za realizaci všech fází sociální intervence, sociální péče a sociální služby na všech úrovních sociálního systému.