Projekty

Anotace projektů řešených na ÚSV

 

 

TAČR č. TL01000032: Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení

(hl. řešitel: Doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.)

Tento projekt se zaměřuje na analýzu nových trendů a příkladů dobré praxe v péče o seniory v pobytových zařízeních s ohledem na zapojení multidisciplinárního týmu do péče. Stěžejním přínosem projektu je vytvoření nového modelu péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení s ohledem na níže uvedené principy – tedy otevřenost (propojení s komunitou), mezigenerační solidaritu, aktivní stárnutí, komplexnost a multidisciplinaritu. Motivací k realizaci je existence prokazatelné poptávky pro expertní řešení této problematiky u měst a obcí v České republice. Typický uživatel výsledků výzkumu je obec/město, které bude realizovat tento model bydlení. Hlavním cílem projektu je identifikovat moderní trendy péče a příklady dobré praxe v péči o seniory v pobytových zařízeních, a využít je k vytvoření modelu péče v konceptu třístupňového bydlení pro seniory s důrazem na propojení s komunitou a s ohledem na mezigenerační solidaritu.

SOUHRNNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

 

INTER-COST č. LTC18066:  Sociální vyloučení u seniorů 65+ žijících v domácím prostředí v ČR

(hl. řešitel: PhDr. Lenka Motlová, Ph.D.)

Hlavním cílem projektu je zmapovat vyloučení u seniorů 65+ žijících v domácím prostředí v České republice. V rámci tohoto cíle je nezbytné zjistit, jaké formy, příčiny a důsledky má vyloučení u této cílové skupiny a jak je možné jej v rámci jednotlivých krajů v ČR řešit. Příčiny, formy a důsledky sociální exkluze jsou zjišťovány v rámci  prostorového, ekonomického, kulturního, sociálního, politického a symbolického. Výstupem projektu je deskripce sociálního vyloučení seniorů 65+ žijících v České republice a v návaznosti na to i navržená strategie pro překonání sociálního vyloučení u seniorské populace žijících v domácím prostředí.

 

TAČR č. TL02000187: Standardizace testu Woodcock-Johnson IV pro populaci romských dětí

(hl. řešitel: Doc. PhDr. et Bc. Alena Kajanová, Ph.D.)

Cílem projektu je analyzovat diagnostické možnosti a vytvořit dílčí normy inteligenčního testu Woodcock-Johnson IV pro populaci romských dětí v České republice, a to na vzorku 400 romských žáků mladšího školního věku (7-8 let, 10-11 let). Zároveň bude zpracována psychometrická analýza testu u této skupiny, budou uskutečněny rozdílové analýzy oproti majoritní populaci na úrovni položek a identifikován vztah ve výkonu inteligenčního testu s dalšími výsledky škály posuzující sociální znevýhodnění a vybraným testem školních dovedností. V průběhu realizace grantového projektu bude zároveň vytvořeno metodické doporučení diagnostiky romských dětí testem, což spolu s ostatními výstupy pomůže zpřesnit výsledky psychologické diagnostiky WJ IV u minoritních a znevýhodněných skupin dětí.

 

Projekt ESF č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006192: Rozvoj JU – kapacity pro VaV. HR Award

(metodik expert za ZSF JU: Doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.)

Jihočeská univerzita se v souladu se svým Dlouhodobým záměrem na období 2016 - 2020 v prosinci 2017 přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro nábor výzkumných pracovníků. Tím se jako jedna z prvních institucí v České republice chtěla připojit k více než 400 oceněným univerzitám v Evropě. Cílem je získání certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející právě z těchto principů. Hlavním přínosem implementace HRS4R je zabezpečit, aby vztah mezi Jihočeskou univerzitou v pozici zaměstnavatele a jejími zaměstnanci na pozici výzkumných pracovníků přispěl k úspěšné práci při vytváření, přenosu, sdílení a šíření vědomostí a technologického rozvoje a k rozvoji kariéry výzkumných pracovníků.

 

GAJU č. GAJU 052/2019/S Vacková: Vybrané aspekty managementu sociální práce

(hl. řešitel: Doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.)

Cílem projektu je zmapovat management sociální práce v Jihočeském kraji (ve smyslu kvalitativní i kvantitativní výzkumné strategie). V rámci tohoto cíle jsou zjišťovány vybrané aspekty managementu sociální práce aplikovaného v organizacích poskytujících sociální služby. Jedná se zejména o: projektové řízení, kulturu organizací, profil manažera, strategické řízení, řízení lidských zdrojů a pracovní podmínky sociálních pracovníků.