Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > SVOČ

Úvod

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ)


SVOČ umožňuje studentům zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti jednotlivých ústavů Zdravotně sociální fakulty a prezentovat své výsledky. Vztahuje se na studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na ZSF JU v prezenční i kombinované formě studia, kteří jsou autory původní studentské vědecké práce.

Odborná práce musí být původní, vypracovaná samostatně autorem (či týmem autorů). Téma, vhodné pro zpracování, si student/ka volí téma dle svého zájmu (a za podmínek dodržení obecných ustanovení). Student/ka si zvolí téma výzkumu ve spolupráci se školitelem, následně téma i osobu školitele schvaluje ředitel/ka ústavu, a to nejpozději před podáním přihlášky do soutěže.

Student při řešení SVOČ úzce spolupracuje se svým školitelem z řad akademických pracovníků ZSF JU, který jej metodicky vede, a se kterým průběžně konzultuje získané výsledky. Hodnocení odborné práce se děje na základě oponentských posudků a zhodnocení ústního kola stanovenou komisí. Ústní kolo SVOČ organizuje Kancelář pro vědu a výzkum.

Předkládáná práce může být následně použita jako základ pro bakalářskou či diplomovou  práci - ne však naopak. V soutěži nesmí být uplatněna práce, která již byla obhájena!

 Aktuality


Vyhlášení IX. ročníku soutěže SVOČ na Zdravotně sociální fakultě JU  v Českých Budějovicích

 

Ke dni 17. září 2020 vyhlašuje děkanka ZSF JU, Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., 9. ročník Studentské vědecké a odborné činnosti.

 

Přihlášení do soutěže

Student se přihlásí do soutěže SVOČ v době od 2. listopadu 2020 do 26. února 2021, a to:

 

Odevzdání práce

Práce musí být odevzdána ve dvou výtiscích a rovněž e-mailem ve verzi pdf do kanceláře pro vědu a výzkum, a to nejpozději do 24. března 2021.

 

Obhajoba práce

Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je ústní obhajoba před příslušnou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na ZSF JU:

 http://www.zsf.jcu.cz/cs/veda-a-vyzkum/svoc/pravidla-souteze

Ústní obhajoby prací proběhnou ve středu 28. dubna 2021 (přesný čas prezentací jednotlivých prací bude uveden v programu Studentské vědecké odborné činnosti)

 

Ceny

Vítězům IX. ročníku soutěže SVOČ na ZSF JU bude vyplacena zvláštní peněžní odměna ve výši:

1. místo 15 000 Kč

2. místo 10 000 Kč

3. místo   5 000 Kč


  

Informace o předcházejících ročnících soutěže SVOČ


Výsledky VIII. ročníku soutěže SVOČ na ZSF JU v Českých Budějovicích


Soutěže se zúčastnili celkem 4 studenti ZSF JU.

Na 1. místě se umístil Bc. Jakub Jestřáb s prací na téma Locus of control u sociálně exkludovaných Romů, jejíž školitelkou byla doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.

Na 2. místě se umístila Viktorie Dvořáčková s prací na téma Porodní dům jako kompromis mezi porodem v domácím a nemocničním prostředí, jejíž školitelkou byla PhDr. Drahomíra Filausová, Ph.D.

Na 3. místě se umístila Tereza Gregorová s prací na téma Možnosti léčby dětských onkologických pacientů, jejíž školitelkou byla Mgr. Zuzana Freitinger Skalická, Ph.D.  


Výherci VIII. ročníku soutěže SVOČ


 

Výsledky VII. ročníku soutěže SVOČ na ZSF JU v Českých Budějovicích


Soutěže se zúčastnilo celkem 6 studentek ZSF JU, z toho 2 studentky obhajovaly společnou týmovou práci.

Na 1. místě se umístila Radka Pelenková s prací na téma Hodnocení procedurální bolesti v rámci laboratorního screeningu u novorozenců, jejíž školitelkou byla Mgr. Alena Machová.

Na 2. místě se umístily Klaudie Němečková a Štěpánka Laurenčíková s týmovou prací na téma Rizikové chování adolescentů v Jihočeském a Karlovarském kraji, jejichž školitelkou byla Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.

Na 3. místě se umístila Lenka Jindrlová s prací na téma Interní systém auditů ošetřovatelské dokumentace, jejíž školitelkou byla doc. Ing. Iva Brabcová, Ph. D. 


 Vítězky SVOČ 2019Výsledky VI. ročníku soutěže SVOČ na ZSF JU v Českých Budějovicích


Soutěže se zúčastnilo celkem 5 studentů ZSF JU.

Na 1. místě se umístila Aneta Witzanyová s prací na téma Životní styl matek jedinců postižených onemocněním vzniklým v perinatálním období, jejímž školitelem byl prof. MUDr. Miloš Velemínský CSc., dr. h. c.

Witzanyová 

Na 2. místě se umístil Bc. Martin Friš s tématem práce Použití tabletu při edukaci žáků s těžkým kombinovaným postižením, jehož školitelkou byla Mgr. Aneta Marková. 

Na 3. místě se umístila Eliška Říhová s tématem práce Pitný režim v dorosteneckém věku, jejíž školitelem byl prof. MUDr. Miloš Velemínský CSc., dr. h. c.


Výsledky V. ročníku soutěže SVOČ na ZSF JU v Českých Budějovicích


Soutěže se zúčastnilo celkem 7 studentů ZSF JU.

Na 1. místě se umístila Bc. Michaela Čadová s prací na téma Obsah Cs-137 v závislosti na druhu půdy ve vybraných lokalitách na Šumavě, jejíž školitelkou byla Mgr. Renata Havránková, Ph.D.

Bc. Michaela Čadová 

Na 2. místě se umístila Bc. Iva Šafaříková s tématem práce Percepce dálkového sledování u pacientů s kardiovertery-defibrilátory, jejíž školitelem byl doc. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.. 

Na 3. místě se umístila Pavlína Zemenová s tématem práce Nutriční stav a příjem potravy u klientů v domově seniorů, jejíž školitelem byl prof. MUDr. Miloš Velemínský CSc., dr. h. c.


Výsledky IV. ročníku soutěže SVOČ na ZSF JU v Českých Budějovicích


Soutěže se zúčastnili celkem 4 studenti ZSF JU.

Na 1. místě se umístil Bc. Jan Neugebauer s prací na téma Problematika hospitalizovaných pacientů s těžkou mentální retardací, jehož školitelkou byla doc. Sylva Bártlová, Ph.D.

Bc. Jan Neugebauer

Na 2. místě se umístila Alena Hajšmanová s tématem práce Fixace na jehle a její dopady pro práci s drogově závislými, jejíž školitelkou byla doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D. 

Na 3. místě se umístila Bc. Markéta Vlčková s tématem práce Role sestry v rozvoji zdravotní gramotnosti v rámci edukace pacienta, jejíž školitelkou byla Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. 


 

Výsledky III. ročníku soutěže SVOČ na ZSF JU v Českých Budějovicích

 

Soutěže se zúčastnili celkem 4 studenti ZSF JU.

Na 1. místě se umístila Bc. Monika Tenklová s prací na téma Problematika nespecifických střevních zánětů u dětí, jejíž školitelkou byla Mgr. Dita Nováková, Ph.D.

 Bc. Monika Tenklová

Na 2. místě se umístil Bc. Stanislav Ondrášek s tématem práce Život na "Stalingradu" , jehož školitelkou byla doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D. 

Bc. Stanislav Ondrášek


Vítězové III. ročníku soutěže SVOČ na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích

Vítězové III. ročníku SVOČ


 

Výsledky II. ročníku konference SVOČ na ZSF JU v Českých Budějovicích

 

Soutěže se zúčastnilo celkem 5 studentů ZSF JU.

Na 1. místě se umístila Bc. Kateřina Tichá s prací na téma Sestra patřící k menšinové společnosti, jejíž školitelkou byla Mgr. Radka Šulistová, Ph.D.

Na 2. místě se umístila Šárka Selingerová s tématem práce Manipulace s prádlem v Nemocnici Český Krumlov a.s. pod vedením RNDr. Jany Krejsové.

Na 3. místě se umístila Bc. Denisa Kroupová s prací na téma Romské ženy,  jejíž školitelkou byla PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.

 

Výsledky I. ročníku konference SVOČ na ZSF JU v Českých Budějovicích

 

Soutěže se zúčastnilo celkem 14 studentů ZSF JU.

Na 1. místě se umístila Bc. Dagmar Veverková s prací na téma Kvalita stravování ve školní jídelně ZŠ a MŠ Budkov a jídelně Dětského domova Budkov, jejíž školitelkou byla RNDr. Jana Krejsová.

Na 2. místě se umístila Mgr. Jana Maňhalová s tématem práce Hodnota a postoj ošetřovatelství pro veřejnost pod vedením PhDr. Marie Trešlové, Ph.D.

Na 3. místě se umístila Bc. Lenka Lidová s prací na téma Sociální situace romských komunit v kontextu genderových rolí, jejíž školitelkou byla PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.