Nacházíte se zde: Úvod > Vzdělávání a studium > Akreditované studijní programy na ZSF JU

Akreditované studijní programy na ZSF JU

Akreditované studijní programy na ZSF JU

 

 

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity nabízí v akademickém roce 2021/2022 deset bakalářských a dva navazující magisterské studijní programy. Absolventi navazujícího magisterského studia mohou pokračovat ve studiu ve dvou doktorských studijních programech: Ošetřovatelství, aktuálně se akredituje nový studijní program Sociální práce.

Obory

Fyzioterapie
Cílem studia je připravit vysokoškolsky vzdělaného profesionála, který bude schopen a oprávněn poskytovat fyzioterapii i funkční diagnostiku na lůžkových i ambulantních provozech rehabilitačních oddělení nemocnic a poliklinik, samostatných ambulantních zdravotnických zařízeních státního i nestátního typu, rehabilitačních ústavech, na pracovištích léčby bolesti, v lázních, léčebnách, ústavech sociální péče a dalších zdravotnických, sportovních a rekreačních zařízeních. Profesionála, který bude schopen pracovat v rámci rehabilitačního i multidisciplinárního týmu, s cílem vrátit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu či vrozené vady do aktivního společenského života. Cílem vzdělání je poskytnutí teoretických a praktických znalostí nezbytných k realizace profese i dalšímu postgraduálnímu celoživotnímu vzdělávání.

Laboratorní diagnostika
Cílem studijního programu Laboratorní diagnostika je připravit vysokoškolsky vzdělaného laboranta pro práci ve zdravotnických laboratořích s možností uplatnění i mimo oblast zdravotnictví (vědecké, potravinářské laboratoře). Absolvent získá status zdravotního laboranta s titulem Bc. Student si během svého studia prohlubuje své teoretické znalosti z oborů jako chemie, fyzika, biologie, anatomie a fyziologie. Dále musí absolvovat řadu odborných předmětů (mikrobiologie, biochemie, hematologie, histologie, imunologie a genetika). Cílem těchto předmětů není pouze teorie, ale zejména osvojení si praktických laboratorních dovedností, včetně porozumění a schopnosti interpretovat výsledky.

Pediatrické ošetřovatelství
Tento bakalářský studijní program má za cíl připravit vysokoškolsky vzdělaného a profesně připraveného pracovníka, který bude schopen působit jako odborník v oblasti pediatrického ošetřovatelství, tedy připravit dětskou sestru pro poskytování ošetřovatelské péče zdravým i nemocným dětem ve věku 0–18 let včetně, v souladu s jejich věkem a aktuálními potřebami ve zdraví i nemoci. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Radiologická asistence
Absolvováním tohoto programu získají studenti odbornou způsobilost k výkonu povolání RADIOLOGICKÉHO ASISTENTA v lůžkových zdravotnických zařízeních, v ambulantních zdravotnických zařízeních, na výzkumných pracovištích a pracovištích veterinární chirurgie. Absolventi jsou schopni poskytnout odborné radiologické výkony, postupy, techniky a související odborné činnosti včetně ošetřovatelské činnosti ve vztahu k nukleárně medicínským výkonům a dalším postupům používaným při radioterapii.

Sociální práce
Cílem studia je připravit kvalifikované odborníky pro oblast sociální práce - sociální pracovníky/sociální pracovnice (dále používán pouze termín “sociální pracovník”) v souladu s požadavky z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Studijní program je zaměřen na přípravu vysokoškolsky kvalifikovaných, odborných pracovníků, kteří jsou oprávněni poskytovat odbornou sociální péči a služby v sociálních zařízení určených pro všechny věkové kategorie klientů.

Zdravotně-sociální péče
Cílem studijního programu Zdravotně-sociální péče je připravit vysokoškolsky kvalifikovaného odborného pracovníka/pracovnici, zdravotně-sociálního pracovníka/pracovnici, který je oprávněn poskytovat odbornou zdravotně sociální práci, péči a služby ve zdravotnických a sociálních zařízeních u klientů napříč všemi věkovým kategoriím bez odborného dohledu v souladu se z.č.96/2004 Sb. v platném znění a dalším cílem studia je též připravit kvalifikované odborníky pro oblast sociální práce - sociální pracovníky v souladu s požadavky z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Management sociální práce v organizacích
Nový program Management sociální práce v organizacích je výsledkem analýzy potřeb zaměstnavatelů sociálních pracovníků, která byla realizována v rámci projektu ESF s názvem Modularizaci sociální práce (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348, projekt končí v roce 2019). Tento moderní program umožňuje získat sociálním pracovníkům takové znalosti, dovednosti a kompetence, které jsou ušité na míru praxi a zároveň umožňují prostupnost do doktorských programů realizovaných v oblasti sociální práce. V rámci dvouletého studia, které lze realizovat jak denní, tak i kombinovanou formou, získají absolventi znalosti v oblasti case managementu v sociální práci, projektového managementu v organizacích sociální sféry, financování a efektivity řízení organizace v sociální sféře, v oblasti řízení lidských zdrojů, dále marketingu a marketingových strategií pro sociální práci či strategického plánování v organizacích v sociální oblasti (a dalších předmětů z oblasti sociální práce, metodologie vědy, systému dlouhodobé zdravotně sociální péče, aj.).

Specializace v ošetřovatelství
Studijní program vychází z charakteristiky ošetřovatelství jako samostatné vědní disciplíny, která je založena na integraci teorie, praxe, výzkumu a vzdělání. Teorie zajišťuje potřebné požadavky na informovanost a řízení pokročilé profesionální praxe; praxe zajišťuje potřebné fórum pro aplikaci a rozvoj znalostí; výzkum umožňuje testování a rozvoj teorie; a vzdělání samo o sobě zajišťuje základy pro syntézu a rozšiřování znalostí.