Nacházíte se zde: Úvod > Zahraniční vztahy > Informace pro studenty > Krok za krokem > Erasmus+

Erasmus+

Podmínky účasti

Studijní pobyt

 • Student je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu.
 • Student byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení a v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt je zapsán min. do 2. ročníku bakalářského studia nebo je studentem jakéhokoliv ročníku akreditovaného Mgr. nebo PhD. studijního programu na JU – prezenční, kombinované i distanční formy studia.
 • Student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na fakultě, přes kterou pobyt realizuje, studium nesmí ukončit ani přerušit.
 • Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných bilaterálních smluv uzavřených mezi ZSF JU a zahraniční institucí nebo na základě celouniverzitních smluv uzavřených mezi JU a zahraniční institucí. Délka studijního pobytu je min. 3 měsíce a max. 12 měsíců.
 • Podmínkou úspěšného ukončení zahraničního studijního pobytu je získání minimálního počtu 18 ECTS kreditů za semestr studia na hostitelské instituci.
 • Student, který studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na studijní pobyt a/nebo na praktickou stáž do země svého původu (tj. Country of Origin), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero grant studenta, tj. bez nároku na přidělení stipendia.
 • Student, který studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na studijní pobyt a/nebo na praktickou stáž, nemůže tento pobyt absolvovat v zemi svého aktuálního pobytu (tj. Country of Residence).
 • Program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus.

Stáž

 • Každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus+: Erasmus pro praktické stáže studentů
 • Přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy či mládeže (veřejný či soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni, profesní asociace, obchodní unie, výzkumné instituty, nadace, NNO, neziskové organizace, instituty a vzdělávací centra atd.)
 • Stážista musí v zahraniční organizaci pracovat na plný pracovní úvazek (běžný v zemi přijímající organizace)
 • Podmínkou praktické stáže není uzavření interinstitucionální smlouvy, stáž musí být ale předem domluvena a potvrzena
 • Praktická stáž musí být schválena fakultou, která zaštiťuje studentovu stáž, a následně být studentovi uznána - student musí obdržet ECTS kredity a finálně mít stáž uvedenou v diploma suplement (praktická stáž se stane součástí daného studijního programu
 • Praktické stáže v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit student, který:
  • je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu, v jakémkoliv ročníku
  • musí být po celé období stáže řádně zapsán (mimo absolventské stáže) ke studiu na vysílající instituci v oboru, který stáž zaštiťuje, nemůže tedy studium v daném oboru na vysílající instituci před ukončením stáže v zahraničí přerušit ani ukončit
  • který byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení

Absolventská stáž

 • Praktickou stáž je možno nově absolvovat do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže)
 • absolventem se student stává v den složení státnic, od tohoto dne se začíná počítat jeden rok, ve kterém musí být stáž zahájena i ukončena (je však třeba stále respektovat probíhající akademický rok, v němž je stáž administrativně vedena, nemůže přesahovat do dalšího akademického roku)
 • absolventské stáže mohou trvat 2-12 měsíců, odečítá se ale délka již realizovaného Erasmus+ pobytu (studijní i pracovní) ve studijním cyklu, ve kterém si student o absolventskou stáž žádá (pozor na dlouhé magisterské programy, více v Kvalifikačních podmínkách)
 • Learning Agreement musí být vyřízen před ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky

Neoprávněné organizace, ve kterých nesmí probíhat praktická stáž

 • Instituce EU a další EU orgány včetně specializovaných agentur
 • Organizace spravující programy EU (kvůli zabránění možnému střetu zájmů a/nebo dvojímu financování, např. národní agentury)

Kombinace studijního pobytu a stáže

Kombinace studijního pobytu a stáže je možná za následujících podmínek:

 • součet délky musí být minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců
 • stáž a studium na sebe musí navazovat
 • stáž musí být garantována stejnou přijímající vysokoškolskou institucí, na které student realizuje studijní pobyt a která vydá potvrzení o délce mobility (pracovní stáže a studia)
 • finanční podpora se přiděluje studentovi na celou dobu pobytu dle pravidel pro finanční podporu na studijní pobyt!

Opakované výjezdy studentů v rámci programu Erasmus+

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus+: 

 • každý student může v každém stupni studia vyjet v maximální délce 12 měsíců
 • předchozí mobility (studijní i pracovní pobyty) v daném stupni studia se sčítají, včetně mobilit uskutečněných v rámci programu LLP Erasmus 2007 - 2013 (pozor na dlouhé magisterské programy, více v Kvalifikačních podmínkách)

Tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programů Socrates II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku 2006.

Přestože jsou opakované praktické stáže studentů v rámci programu Erasmus+: Erasmus možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu Evropskou komisí vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení pro daný akademický rok.

Další upřesnění

 • student, který studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na praktickou stáž a/nebo na studijní pobyt do země svého původu (tj. Country of Origin), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero grant studenta, tj. bez nároku na přidělení stipendia
 • student, který studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na praktickou stáž a/nebo na studijní pobyt, nemůže tento pobyt absolvovat v zemi svého aktuálního pobytu (tj. Country of Residence)
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus

 

Konkurz

Informace o volných místech a podmínkách účasti spolu s termíny konkurzů jsou zveřejňovány Kanceláří pro zahraniční vztahy na nástěnkách ZSF JU, na webových stránkách a na fakultním facebooku. Zároveň je studentům ZSF JU informace o konkurzech zaslána hromadným mailem.

Přihlášky do konkurzu na pobyt do zahraničí, včetně strukturovaného CV (šablona EUROPASS) a motivačního dopisu (šablona EUROPASS, rozsah cca 100 slov) v příslušném jazyce (angličtina nebo němčina, dle cílové země), zasílejte e-mailem na zahr@zsf.jcu.cz. Do mailu je nutné uvést číslo studenta, studovaný obor a ročník.

Výběrové řízení probíhá v souladu s opatřením děkanky č. 02/2020. Pořadí uchazečů o zahraniční studijní pobyty a stáže je určeno dle následujících kritérií:

 • jazykové znalosti (osobní pohovor v příslušném jazyce)
 • dosažené studijní výsledky (studijní průměr)
 • ročník studia
 • motivační dopis
 • aktivity v rámci a nad rámec ZSF JU ve svém oboru

"Dobrá příprava = 1. polovina úspěchu!" Před konkurzem doporučujeme nastudovat informace o cílové zemi, přijímající organizaci, náplni stáže nebo studijního programu. Důležité informace je možné čerpat i ze zpráv studentů ze zahraničních studijních pobytů a stáží.

Studenti, kteří ve výběrovém řízení uspějí, jsou následně nominovaní na studijní pobyt Erasmus+. Tato nominace je pro ně závazná. Pokud je student nucen z vážných zdravotních či osobních důvodu svoji nominaci zrušit, je povinen tak učinit neodkladně prostřednictvím formuláře Oznámení o zrušení pobytu, které musí být potvrzeno fakultním koordinátorem a předáno k evidenci na Oddělení zahraničních vztahů Rektorátu JU. Odstoupení od nominace může mít vliv na vaši budoucí účast v programu Erasmus+.

NOMINACE = Fakultní koordinátorka oznámí zahraniční univerzitě jména vybraných studentů a kontaktní údaje. Na základě těchto údajů bude následně studenta kontaktovat koordinátor zahraniční univerzity a poskytne mu potřebné informace k tomu, co je třeba zařídit před příjezdem na zahraniční univerzitu. Někdy se však stává, že je nominace studenta přijímající organizací zamítnuta (např. z kapacitních důvodů). V těchto případech fakultní koordinátor nabídne vybraným studentům místa jiná, a nebo se souhlasem studenta zašle nominace na jiné zahraniční univerzity.

"Papírování"

Vybraní studenti vyplní (pokud možno elektronicky) potřebné formuláře, které vyžaduje JU a zahraniční univerzita. Jihočeská univerzita poskytuje studentovi finanční podporu a má vůči Evropské komisi a Domu zahraničních spolupráce, která poskytuje Erasmus+ grant, závazky k dokumentaci mobilit. Používejte aktuální formuláře a respektujte to, že i zahraniční univerzita může mít své vlastní požadavky.

Požadavky na přijetí zahraničních studentů, formuláře, speciální požadavky a termíny pro podání přihlášky na zahraniční univerzitu si sleduje každý student sám.

Základní formuláře JU:

Formuláře zahraniční univerzity:

Požadavky zahraniční univerzity naleznete na webové stránce zvolené univerzity. Přihláška/"Application Form" může být v on-line podobě či v papírové verzi. Termíny, uzávěrku k podání přihlášky a speciální požadavky (motivační či doporučující dopis, doklad o jazykové úrovni, apod.) si sleduje každý student sám.

Vyplněné formuláře JU odevzdávejte fakultní koordinátorce ke kontrole a k potvrzení. Formuláře kolují v naskenované verzi a musí být potvrzeny všemi stranami (student, JU, zahraniční univerzita)

Jak vyplnit pracovní nebo studijní smlouvu?

Zde jsou k dispozici přesné návody na vyplnění studijní smlouvy a pracovní smlouvy v anglickém jazyce.

Hlavička:

 • Study cycle: Bachelor/Master/Doctoral; 
 • Field of Education: Každý obor má svůj přidělený kód. Tento kód Vám na vyžádání sdělí fakultní koordinátorka;
 • PIC code / Erasmus code – to jsou kódy, které jsou přiděleny každé univerzitě, která je zapojena do programu Erasmus+. Kódy jsou k dispozici v seznamu bilaterálních smluv Erasmus+.

Before mobility:

Studijní smlouva/Learning Agreement

 • Na stránkách zahraniční univerzity si vyhledejte předměty, které odpovídají zaměření vašeho studijního programu.
 • Learning Agreement musí být sestaven alespoň ze 4 předmětů bez ohledu na výši kreditů v minimální výši 18 kreditů
 • Vybrané předměty a způsob jejich uznání po návratu do ČR konzultujte s oborovým koordinátorem zahraničních odborných praxía v případě nejasností nebo pochybností je možná konzultace is proděkankou pro studijní a sociální záležitosti. Pak vyplňte do „Table A“ a „Table B“.
 • Máte 2 možnosti: 
  • Zahraniční předmět vám bude uznán za předmět na JU (forma A/B), tzn. do "table B" uvedete český ekvivalent předmětu.
  • Zahraniční předmět vám bude uznán ve stejném znění a to jako nepovinný předmět (forma C) – uveďte stejný název předmětu jako v „Table A“.
 • Vyplněný formulář Learning Agreement zašlete e-mailem ke kontrole fakultnímu koordinátorovi
 • Formulář koluje v oběhu (všech 3 stran) v elektronické podobě (scan). Jakmile bude tento formulář potvrzen všemi třemi stranami, je možné podepsat účastnickou smlouvu a začít s přípravami na cestu.
 • V případě práce na diplomové nebo disertační práci do formuláře Learning Agreement uveďte pouze "diploma work" nebo "dissertation work" a v příloze na samostatném listu uveďte název práce a stručný popis předpokládané činnosti, strukturu konzultací a jméno zahraničního konzultanta na partnerské škole (nejlépe v angličtině). Souhlas k vašemu programu a volbě konzultanta v zahraničí vydá vedoucí Vaší práce příp. studijní oddělení a fakultní koordinátor stvrdí svým podpisem.

POZOR! Součástí LA a LAT je Potvrzení o délce studia a Potvrzení o dosažených výsledcích (Transcript of records) v zahraničí je i potvrzení o poskytnutých konzultacích, s uvedením témat konzultací a jejich časového rozvržení po dobu pobytu studenta v zahraničí (toto potvrzení musí student doložit po návratu ze zahraničí).

Pracovní smlouva/Learning Agreement for Traineeships

 • Termín trvání pracovní stáže musí odpovídat počtu dní, na které budete pobírat stipendium, zpravidla 60 či 90 dní, pro přesné stanovení použijte Kalkulačku pro výpočet stipendia
 • Při sestavování pracovního plánu prodiskutujte s příslušným oborovým koordinátorem zahraničních odborných praxí, jakým způsobem vám bude po návratu stáž uznána a kolik vám bude přiděleno kreditů
 • Vyplněné a schválené dokumenty předložíte k podpisu fakultnímu koordinátorovi k potvrzení
 • Pracovní plán stáže musíte mít schválený všemi stranami před odjezdem do zahraničí
 • Pracovní stáž může být uznána dvěma způsoby:
 1. Pokud je zahraniční pracovní stáž součástí vašeho studijního plánu, bude vám stáž uznána za daný předmět a obdržíte příslušný počet ECTS kreditů.
 2. Pokud není zahraniční pracovní stáž součástí vašeho studijního plánu, bude uvedena v dodatku k diplomu (Diploma Supplement).

Doklad o finančním zajištění během pobytu

V některých zemích je nutno prokazovat, že přijíždějící nebude zátěží místního sociálního systému. Proto musíte mít připraven doklad o Vašem finančním zajištění během pobytu.

Útvar pro zahraniční vztahy Rektorátu JU Vám na požádání, na základě potvrzení o přijetí, vystaví potvrzení o účasti v programu Erasmus+. Pokud daná země pobytu vyžaduje při vstupu doložit finanční krytí v určité výši a námi udělený grant ho nepokrývá, musíte mít připraven výpis ze svého bankovního účtu na zbývající sumu.

 

Čekání na výsledek

Online jazyková podpora 

 • stanovuje povinnost studenta (platí i pro čerstvé absolventy) účastnit se online jazykového testování PŘED zahájením a PO ukončení mobility;
 • nominovaným studentům bude zaslán odkaz pro vyplnění on-line testu;
 • na základě výsledků jazykového testování může být studentovi přidělena licence pro účast v online jazykovém kurzu, pokud student licenci přijme, je jeho povinností kurzem projít;
 • platí pro všechny mobility s datem zahájení po 1. lednu 2015.

 

Dobré rady

Nepodceňujte Účastnickou smlouvu a dobře si ji prostudujte!

Dle závazků vyplývajících z účastnické smlouvy je student povinen po ukončení pobytu v zahraničí splnit následující:

 • ve smluvených termínech odevzdat Confirmation of study period a Transcript of Records;
 • zajistit, aby se předměty uvedené v Learning Agreementu včetně případných změn provedených v průběhu studia shodovaly s předměty uvedenými v Transcript of Records;
 • zajistit, aby počet kreditů za úspěšně absolvované předměty uvedené v Transcript of Records byl minimálně 18 ECTS kreditů;
 • počítat s tím, že pokud bude období studia/pracovní stáže kratší než období uvedené v účastnické smlouvě o více než 5 dnů, bude student vracet poměrnou část stipendia za nevyčerpané dny“. Termín zahájení odpovídá dnu první registrace na zahraniční univerzitě/organizaci a termín ukončení je den, kdy student splní své studijní závazky vůči partnerské univerzitě/organizaci;
 • včas vyplnit Závěrečnou zprávu o pobytu v zahraničí;
 • včas absolvovat on-line jazykový test hodnotící úroveň dosažených jazykových znalostí po ukončení studijního pobytu;
 • pravidelně využívat on-line jazykový kurz příslušného jazyka v případě, že studentovi byla na začátku studijního pobytu udělena licence k takovému kurzu.

V případě, že student nesplní výše zmíněné závazky, bude muset ve smyslu Účastnické smlouvy vrátit přidělenou finanční podporu nebo její část. Nebude-li  zahraniční univerzita schopna vyhotovit Transcript of Records do 14 dní po ukončení studijního pobytu, má student povinnost o této skutečnosti neprodleně informovat svého fakultního koordinátora.

Přehled souvisejících odkazů

Zkušenosti studentů:

Praktické informace (ubytování, doprava atd.):

Ostatní:

 

Před odjezdem

"Dobrá příprava = 2. polovina úspěchu!"

Vyšší moc

Na základě zkušeností z případů s uplatňováním vyšší moci, které se objevily v důsledku pandemie COVID-19 v roce 2020, byla Domem zahraniční spolupráce (DZS) vypracována podrobná metodika vztahující se k této problematice. Útvar pro zahraniční vztahy JU, zpracoval stručný výtah z této metodiky pro všechny vyjíždějící studenty i zaměstnance. Doporučujeme podrobné prostudování, před zajišťováním výjezdu, tak aby jste, v případě uplatnění vyšší moci, měli k dispozici relevantní dokumenty.

Zdravotní stav

Před odjezdem musí všichni studenti vyjíždějící na studijní pobyt nebo odbornou stáž doručit do kanceláře pro zahraniční vztahy Potvrzení o zdravotním stavu pacienta potvrzené svým praktickým lékařem.

Pojištění

Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC)  -  jedná se o bezplatnou kartu vydanou českou zdravotní pojišťovnou s níž vám bude během dočasného pobytu v kterékoliv z 28 zemí EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku poskytnuta nezbytná lékařská péče ve státním lékařském zařízení, a to za stejných podmínek a za stejnou cenu (v některých zemích zdarma) jako lidem pojištěným v dané zemi. Zdravotní péče, ke které EHIC opravňuje, nemusí být vždy dostatečná a zcela bezplatná, ve většině států se za lékařské ošetření platí minimálně spoluúčast. Více informací.

Cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí - důrazně doporučujeme studentům, aby si sjednali na celé období svého studijního pobytu cestovní pojištění.

 • Na základě vzájemné spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Pojišťovnou VZP, a.s. mohou studenti při uzavření pojištění využít  slevu ve výši 25%, která se vztahuje na Cestovní pojištění, Úrazové pojištění, pojištění běžné občanské odpovědnosti, pojištění majetku a pojištění Patron. Více informací.
 • Sjednání cestovního pojištění UNIQA včetně pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na majetku 3. strany je možné sjednat přímo v kanceláři pro zahraniční vztahy za zvýhodněné tarify, které jsou určeny studentům a zaměstnancům JU dle platné rámcové smlouvy. Přehled tarifů Uniqa pro studenty naleznete zde. Tarif K5O je minimálním požadavkem na cestovní pojištění pro všechny studenty ZSF JU. V případě uzavření jiného pojištění je nutné dodržet tento minimální rozsah.

Ubytování

Ne všechny university nabízejí zahraničním studentům ubytování, některé ubytovacími kapacitami nedisponují a student si musí zajistit ubytování v soukromí (s pomocí nebo i bez pomoci zahraniční instituce). Informace ohledně možnosti ubytování student nalezne na webových stránkách zahraniční instituce, příp. je studentovi sdělí sama universita po obdržení jeho přihlášky. Ubytování je nutné zajišťovat s dostatečným předstihem! Náklady na ubytování se v každé zemi liší, v dražších zemích mnohdy výdaje spojené s ubytováním mohou dosahovat výše přiděleného grantu na měsíc; studenti musí často také zaplatit ubytování na celý semestr nehledě na reálnou dobu jejich pobytu.

Akceptační dopis / "Acceptance letter"

Obvykle vystavuje zahraniční univerzita po přijetí ke studiu v rámci programu Erasmus+. Zpravidla uvádí termíny, kdy má student přijet na zahraniční univerzitu včetně "Orientation Week" a další praktické informace týkající příjezdu. Pokud v Akceptačním dopise, který jste obdrželi, není uveden termín (odkdy-dokdy) jste ke studiu na univerzitě přijat nebo ho neobdržíte včas či vůbec, přineste s sebou k podpisu Účastnické smlouvy akademický kalendář přijímající univerzity.

Finanční podmínky

 • Jediný způsob výplaty stipendia se provádí pouze bezhotovostním převodem na váš účet u bankovního ústavu v České republice nebo v zahraničí.
 • Student musí být majitelem svého vlastního účtu.
 • Stipendium vám bude převedeno  na váš bankovní účet vedený v CZK nebo v EUR u kterékoliv banky v ČR nebo v zahraničí.
 • Výše stipendia bude vyjádřena v EUR, proto doporučujeme studentům, aby se sami předem informovali o výhodách zřízení eurového účtu v ČR či v zahraničí a zjistili si informace souvisejících s poplatky za vedení účtu, transakce a výběr z bankomatů v zahraničí. Zvýhodněné nabídky EUR účtů.
 • Výše stipendia se řídí tabulkou přidělovaných stipendií a grantů programu Erasmus+ a můžete sami vypočítat pomocí Kalkulačky pro výpočet stipendia.
 • Stipendium se poskytuje ve formě paušální částky na měsíc (= 30 dnů) a dny pobytu v zahraničí.
 • pro realizaci bankovního převodu je nutné při podpisu smlouvy předložit následující údaje k vašemu účtu:
  • úplné číslo bankovního účtu (včetně bankovního kódu);
  • název banky a přesná adresa pobočky, kde jste účet založili (ulice, číslo, město, PSČ);
  • číslo účtu ve tvaru IBAN (mezinárodní bankovní číslo účtu) - najdete například ve smlouvě k účtu, na výpisu z účtu či ve svém internetovém bankovnictví;
  • BIC/SWIFT (mezinárodní identifikační kód banky);
  • měna, ve které máte účet veden.

Uzavření účastnické smlouvy

Před odjezdem  na svůj zahraniční pobyt je nezbytné uzavřít s JU Účastnickou smlouvu, která stanovuje podmínky vašeho studijního pobytu v zahraničí a výši stipendia. Smlouvu budete uzavírat na Útvaru pro zahraniční vztahy Rektorátu JU a před tím, než si dohodnete osobní schůzku, je třeba, abyste si zajistili odpovídající pojištění, vyhovující bankovní účet a další záležitosti popsané níže.

Pouze na základě této smlouvy Vám může být vyplaceno stipendium!

Účastnickou smlouvu je možné uzavřít až poté, co přijímající organizace potvrdí a zašle Learning Agreement nebo Learning Agreement for Training! Smlouvu budete podepisovat na Útvaru pro zahraniční vztahy Rektorátu JU; předem si dohodnete termín e-mailem nebo telefonicky s . Nejpozději 2 pracovní dny před podpisem smlouvy zašlete e-mailem  následující dokumenty:

 • Účastnickou smlouvu- studijní pobyt nebo účastnickou smlouvu - pracovní stáž,  doplňte o osobní a bankovní údaje (žlutá pole) a pošlete ve formátu word
 • Learning Agreement (studijní smlouvu) nebo Learning Agreement for Traineeships - pracovní smlouvu, potvrzenou studentem, fakultním koordinátorem a zahraniční univerzitou (scan);
 • Letter of Acceptance (akceptační dopis), neboli potvrzení o přijetí – pokud neobsahuje přesné termíny Vašeho pobytu, jste povinni zajistit si harmonogram daného akademického roku zahraniční univerzity (obvykle dostupný na webových stránkách zahraniční univerzity, příp. je nutné si jej vyžádat od zahraničních koordinátorů), (scan)
 • Tištěný doklad o platnosti Vašeho bankovního účtu, kde bude uvedeno jméno majitele účtu, číslo účtu, IBAN a SWIFT (např. kopie smlouvy, Print Screen z internetového bankovnictví) (scan)
 • Doklad o pojištění – EHIC nebo komerční (scan)
 • Studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí žádající o navýšení stipendia – doklad z Úřadu práce (scan)
 • Studenti se zdravotním postižením (i celiakie) – podávají speciální žádost o navýšení stipendia

 

Akademický kalendář

V případě, že v Akceptačním dopise, který jste obdrželi, není uveden termín (odkdy-dokdy) jste ke studiu na univerzitě přijat nebo ho neobdržíte včas či vůbec, předložte při podpisu Účastnické smlouvy akademický kalendář platný pro daný akademický rok. Akademický kalendář univerzity zveřejňují na svých webových stránkách

Zápis do ročníku

 • Před odjezdem do zahraničí musí být student řádně zapsán v daném ročníku.
 • Zápis student vyřizuje na studijním oddělení své fakulty.
 • Termíny zápisu jsou obvykle v průběhu září, pokud student do zahraničí odjíždí před termínem řádného zápisu, je jeho povinností zajistit si na studijním oddělení své fakulty, aby byl zapsán do ročníku v dřívějším termínu a to před svým odjezdem do zahraničí.


Na zahraniční univerzitě/přijímající organizaci

Studijní pobyt

O termínech a způsobu zápisu vás předem bude informovat zahraniční univerzita zpravidla formou Akceptačního dopisu nebo informačního e-mailu

Termín příjezdu si proto naplánujte tak, abyste na zahraniční univerzitu přijeli včas a s přiměřeným předstihem.

Stejně jako Jihočeská univerzita (Erasmus Student Network) poskytují některé zahraniční univerzity svým přijíždějícím studentům ze zahraničí  pomoc při příjezdu prostřednictvím "mentora/buddy", což je zpravidla student tamní univerzity, který je s vámi v kontaktu před a při příjezdu a pomáhá vám při vyřizování prvotních administrativních záležitostí. Informace o těchto službách vám poskytne International Office partnerské univerzity.

Pokud vám zahraniční univerzita předem nepodá přesné informace o administrativních úkonech, které je nutné si po příjezdu do zahraničí zajistit, navštivte co nejdříve International office, kde vám Erasmus koordinátoři poradí a pomohou se zápisem předmětů.

Studium na zahraniční univerzitě je úspěšné, pokud je dle předloženého Potvrzení o vykonaných zkouškách (tzv. Transcript of Records) evidentní, že student absolvoval všechny předměty zapsané ve Studijní smlouvě/ Learning Agreement a získal z nich minimálně 18 ECTS kreditů.

Pokud byla studentovi udělena licence k on-line jazykovému kurzu, je student povinen v průběhu svého pobytu v zahraničí s daným jazykovým kurzem pracovat.

V případě jakýchkoliv problémů, které mohou ovlivnit úspěšné dokončení vašeho studijního pobytu, neprodleně kontaktujte svého fakultního koordinátora.

Změny ve studijním plánu

Často student po příjezdu na zahraniční univerzitu zjistí, že některé z předmětů, které byly odsouhlaseny ve Studijní smlouvě/ Learning Agreement nemůže z různých důvodů navštěvovat (např. univerzita je neotevře, jsou vyučovány v jiném jazyce, kryjí se v rozvrhu apod.). V takovýchto případech jste povinni do 30 dnů od příjezdu na zahraniční univerzitu provést změny ve studijní smlouvě.

Změny ve studijní smlouvě je nutné vyplnit do formuláře Learning Agreement, v části DURING MOBILITY, opět je nutné vyplnit "Table A" (vyškrtnuté a nově zapsané předměty) i "Table B" (způsob uznání nově zapsaných předmětů) a zajistit schválení zahraniční univerzitou a fakultním koordinátorem JU. Tato nová Studijní smlouva/Learning Agreement se po schválení změn oběma stranami stává pro studenta plně závaznou. Všechny předměty, které v ní má student zapsané musí v zahraničí odstudovat, tj. splnit pravidelnou docházku, seminární práce, zkoušky či zápočty. Uvedené předměty se následně musí shodovat s Potvrzením o vykonaných zkouškách (tzv. Transcript of Records), které zahraniční univerzita vydává studentovi po absolvování všech zkoušek na konci pobytu.

Prodloužení studijního pobytu

Prodloužení studijního pobytu je možné za následujících podmínek:

 • nejpozději 30 dní před plánovaným ukončením studijního pobytu předloží student fakultní koordinátorce Žádost o prodloužení studia v zahraničí nebo Žádost o prodloužení pracovní stáže schválenou zahraniční univerzitou a fakultním koordinátorem
 • původní studium a prodloužení studia na sebe musí  navazovat (tj. nelze prodloužit z letního semestru na zimní)
 • nesmí být překročena doba 12 měsíců, které může student čerpat v daném studijním cyklu (tj. bakalářské, magisterské nebo doktorské studium)
 • prodloužený pobyt musí skončit nejpozději 30.9. v daném akademickém roce
 • student musí před zahájením prodlouženého pobytu na Útvaru pro zahraniční vztahy rektorátu JU () s JU uzavřít Dodatek k Účastnické smlouvě, který stanovuje nové podmínky studijního pobytu (délka, finanční krytí)

Důležité upozornění: Studentovi prodloužením pobytu nevzniká automaticky nárok na přidělení finanční podpory. Student si náklady na pobyt v zahraničí po dobu prodloužení studia hradí z vlastních zdrojů a výše stipendia, které se studentům v tomto případě vyplácí až po ukončení pobytu v zahraničí a předložení všech potřebných dokumentů,  se odvíjí od celkové výše zbývajících finančních prostředků programu Erasmus+ přidělených JU na daný akademický rok!

Pracovní stáž

Student před odletem obdrží kontakt na koordinátora zahraniční přijímající instituce, který odpovídá za pracovní náplň odborné stáže a zároveň dohlíží na docházku studenta a odvedenou práci. Koordinátor je kompetentní k podpisu výkazu práce studenta. Koordinátor zároveň předává studentovi závěrečné hodnocení. V některých organizacích je na každém oddělení jiný koordinátor a práce na každém oddělení musí být tedy zpracovaná zvlášť, neboť hodnocení studenta zpracovává koordinátor, který se studentem na oddělení pracoval. 

Na základě předložení výkazu práce studenta a potvrzení o vykonané praxi je po návratu ze zahraničí studentovi uznána odborná praxe v odpovídajícím rozsahu. Odbornou stáž v zahraniční uznává oborový koordinátor zahraniční odborné praxe.

Povinností studenta je psát si v průběhu odborné stáže v zahraničí výkaz práce (obdoba logbooku) a zajistit hodnocení koordinátorů/mentorů stáže a na závěr odborné stáže je povinen požádat koordinátora přijímající institute o potvrzení vykonané praxe. Vyžádejte si, aby byl dokument vystaven na hlavičkovém papíru organizace.

Povinnosti po návratu

Po návratu ze zahraničí je povinností studenta:

Odevzdat dokumenty

Potvrzení o délce pobytu / "Confirmation of study period (CSP)" 

 • doba pobytu uvedená v tomto potvrzení by měla souhlasit s obdobím, které je stanovené v Účastnické smlouvě, což je období, na které student čerpá přidělené stipendium;
 • pokud je skutečná délka pobytu studenta v zahraničí potvrzená zahraniční univerzitou kratší než původně stanovené období, je student povinný vrátit poměrnou část stipendia za každý nevyčerpaný den;
 • ORIGINÁL potvrzení odevzdejte fakultnímu koordinátorovi nebo Útvaru pro zahraniční vztahy Rektorátu JU nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne skončení pobytu.

Potvrzení od přijímající organizace (předkládají studenti po návratu z pracovní stáže)

 • Doba pobytu uvedená v tomto potvrzení by měla souhlasit s obdobím, které je stanovené v Účastnické smlouvě, což je období, na které student čerpá přidělené stipendium.
 • Originál potvrzení odevzdejte do kanceláře pro zahraniční vztahy nejpozději 15 dnů od ukončení stáže.

Výpis studijních výsledků / "Transcript of Records (TOR)"

 • dokument vystavuje zahraniční univerzita poté, co student absolvuje všechny zkoušky či zápočty ze všech předmětů, které si zapsal ve Studijní smlouvě/Learning Agreement včetně případných změn;
 • minimální počet splněných kreditů ze zapsaných předmětů musí být 18 ECTS kreditů;
 • kopii tohoto potvrzení student předloží svému fakultnímu koordinátorovi, jakmile ho obdrží od zahraniční univerzity;
 • některé univerzity zasílají dané potvrzení přímo na Zahraniční oddělení JU, v takovém případě studenta ihned po obdržení TOR informujeme.

Doporučujeme vyhradit si během posledního měsíce pobytu na zahraniční univerzitě dostatečný čas na vyřízení obou dokumentů.

On-line jazykový test po ukončení pobytu

Student automaticky obdrží na svůj e-mail výzvu k vyplnění daného testu.

Zpráva na webové stránky

Na webových stránkách ZSF JU je zveřejněna databáze závěrečných zpráv se zahraničních studijních pobytů a stáží, která je každý rok doplňována o nové zážitky a postřehy vyjíždějících studentů ZSF JU. Zprávy obsahují dobré rady, tipy, zkušenosti ze   odborných praxí, ale i z cest.

Prezentace pro studenty

Na ZSF JU jsou organizovány odpoledne pro studenty plné zajímavých prezentací ze zahraničních studijních pobytů a stáží. Zde je studentům, kteří se vrátili ze zahraničí dán prostor k prezentování svých zážitků a zkušeností.

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu/stáže ("Participant's Report")

 • Po ukončení studijního pobytu (dle data ukončení uvedeného v Účastnické smlouvě) obdržíte na svůj email přihlašovací údaje, se kterými můžete vstoupit do on-line systému a vyplnit zprávu.
 • Dotazník je možné průběžně ukládat (pomocí tlačítek „Uložit“), tedy nemusí vyplnit celý najednou.
 • Jakmile si budete jistí, že jste veškerá data řádné vyplnili, může dotazník „dokončit“, což provedete tak, že zaškrtne pole „Dokončit“ dole na dotazníku a klikne na „Uložit“.
 • Zprávu si uložte do svého počítače, abyste ji  mohli předložit v případě technických potíží.
 • Zpráva musí být vyplněna nejpozději do 30-ti dnů od obdržení výzvy.

FAQ k vyplnění závěrečné zprávy

vzor v EN a CZ verzi pouze k nahlédnutí, každý student vyplňuje svou zprávu on-line po obdržení výzvy e-mailem

část 4 Uznání zahraničního pobytu/Academic Recognition

 • studentům jsou vždy uznány všechny předměty, které odstudují v zahraničí
 • předměty na zahraniční univerzitě, které mají podobný sylabus s předměty vyučovanými na fakultě a vedoucí katedry či vyučující daného předmětu odsouhlasí, že daný předmět je ekvivalentní, budou následně uznány jako předměty skupiny "A" (povinné) či "B" (povinně volitelné)
 • předměty splněné na zahraniční univerzitě, které neodpovídají sylabům předmětů na dané fakultě nebo vedoucí katedry či vyučující předem neodsouhlasí jeho uznání za "A" či "B", budou vždy studentovi uznané jako předměty skupiny "C" (výběrové předměty)
 • v bodě 4.10 tedy zaškrtněte variantu Plné uznání/Full recognition

část 5 Znalosti cizích jazyků a jazyková příprava/Foreign Language Skills and Linguistic Support

 • 5.3. Ano/Yes zvolí studenti, kterým byla udělena licence k on-line jazykovému kurzu

část 10 Náklady/Costs

 • 10.1 - stipendia Erasmus+ jsou zpravidla vyplácena ze dvou zdrojů - z prostředků EU a z prostředků státního rozpočtu MŠMT, informace o tom, z jakých zdrojů je financován váš studijní pobyt naleznete v Účastnické smlouvě, čl. III. a IV. Pokud je v čl.III uveden počet dní, na které stipendium z prostředků EU čerpáte, zaškrtněte odpověď  Ano/Yes