Nacházíte se zde: Úvod > Zahraniční vztahy > Informace pro studenty > Krok za krokem > Rozvojové programy MŠMT

Rozvojové programy MŠMT

Podmínky účasti

 • Student je po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na ZSF JU v prezenční nebo kombinované formě. Studium nesmí ukončit ani přerušit. 
 • Student byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.
 • Délka zahraničního studijního pobytu/odborné stáže musí být delší než 30 dnů včetně cesty.

Konkurz

Informace o volných místech a podmínkách účasti spolu s termíny konkurzů jsou zveřejňovány Kanceláří pro zahraniční vztahy na nástěnkách ZSF JU, na webových stránkách a na fakultním Facebooku. Zároveň je studentům ZSF JU informace o konkurzech zaslána hromadným mailem.

Přihlášky do konkurzu na pobyt do zahraničí, včetně strukturovaného CV (šablona EUROPASS) a motivačního dopisu (šablona EUROPASS rozsah cca 100 slov) v příslušném jazyce (angličtina nebo němčina, dle cílové země), zasílejte e-mailem na zahr@zsf.jcu.cz. Do mailu je nutné uvést číslo studenta, studovaný obor a ročník.

Ve výběrovém řízení probíhá v souladu s opatřením děkanky č. 02/2020. Pořadí uchazečů o zahraniční studijní pobyty a stáže je určeno dle následujících kritérií:

 • jazykové znalosti (osobní pohovor v příslušném jazyce)
 • dosažené studijní výsledky (studijní průměr)
 • ročník studia
 • motivační dopis
 • aktivity v rámci a nad rámec ZSF JU ve svém oboru

"Dobrá příprava = 1. polovina úspěchu!" Před konkurzem doporučujeme nastudovat informace o cílové zemi, přijímající organizaci, náplni stáže nebo studijního programu. Důležité informace je možné čerpat i ze zpráv studentů ze zahraničních studijních pobytů a stáží.

"Papírování"

Vybraní studenti vyplní (pokud možno elektronicky) formulář žádosti a zašle jej na zahr@zsf.jcu.cz. V případě speciálních požadavků na obsahové zaměření odborné stáže je nutné předat koordinátorce zahraničních vztahů podklady spolu s vyplněnou žádostí., ta následně zašle kompletní požadavek na zajištění odborné praxe koordinátorovi zahraniční přijímající organizace. Do jisté míry bývají přijímající organizace připraveny přizpůsobit pracovní náplň konkrétním požadavkům studenta, avšak pouze za předpokladu, že tyto změny neovlivní běžný provoz organizace.

Čekání na výsledek

Seznamte se s zážitky Vašich předchůdců

Seznamte se s cílovou zemí, její kulturou a zvyky

Nepodceňujte Finanční dohodu a dobře si ji prostudujte! Dle závazků vyplývajících z finanční dohody je student povinen po ukončení pobytu v zahraničí splnit následující: 

 • Dokumenty potvrzující období praxe v zahraničí (např. osvědčení vydané a podepsané přijímající institucí obsahující účel a délku pobytu) do 10 dnů od vystavení osvědčení přijímající institucí, nejpozději do 15 dnů od ukončení odborné stáže na přijímající instituci,
 • Závěrečnou zprávu studenta o průběhu odborné stáže do 15 dnů od ukončení odborné stáže na přijímající instituci na formuláři zprávy (v elektronické podobě k dispozici na www.zsf.jcu.cz),
 • Nejméně 10 fotografií (v elektronické podobě) dokumentujících průběh odborné stáže pořízených digitálním fotoaparátem.

V případě, že student nesplní výše zmíněné závazky, bude muset ve smyslu Finanční dohody vrátit přidělenou finanční podporu nebo její část. 

Před odjezdem

"Dobrá příprava = 2. polovina úspěchu!

Vyšší moc

Na základě zkušeností z případů s uplatňováním vyšší moci, které se objevily v důsledku pandemie COVID-19 v roce 2020, byla Domem zahraniční spolupráce (DZS) vypracována podrobná metodika vztahující se k této problematice. Útvar pro zahraniční vztahy JU, zpracoval stručný výtah z této metodiky pro všechny vyjíždějící studenty i zaměstnance. Doporučujeme podrobné prostudování, před zajišťováním výjezdu, tak aby jste, v případě uplatnění vyšší moci, měli k dispozici relevantní dokumenty.

Pojištění

Cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí - Sjednání cestovního pojištění UNIQA včetně pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na majetku 3. strany je možné sjednat přímo v kanceláři pro zahraniční vztahy za zvýhodněné tarify, které jsou určeny studentům a zaměstnancům JU dle platné rámcové smlouvy. Přehled tarifů Uniqa pro studenty naleznete zde. Tarif K5O je minimálním požadavkem na cestovní pojištění pro všechny studenty ZSF JU. V případě uzavření jiného pojištění je nutné dodržet tento minimální rozsah.

Ubytování

Ne všechny přijímající organizace nabízejí zahraničním studentům ubytování, některé ubytovacími kapacitami nedisponují a student si musí zajistit ubytování v soukromí (s pomocí nebo i bez pomoci zahraniční instituce)

Informace ohledně možnosti ubytování student nalezne na webových stránkách zahraniční instituce, příp. je studentovi sdělí sama univerzita po obdržení jeho přihlášky

Ubytování je nutné zajišťovat s dostatečným předstihem!

Náklady na ubytování se v každé zemi liší, v dražších zemích mnohdy výdaje spojené s ubytováním mohou dosahovat výše přiděleného grantu na měsíc; studenti musí často také zaplatit ubytování na celý semestr nehledě na reálnou dobu jejich pobytu

Finanční dohoda

Před odjezdem  na svůj zahraniční pobyt je nezbytné uzavřít se ZSF JU Finanční dohodu, která stanovuje podmínky vaší zahraniční pracovní stáže a výši stipendia. Smlouvu budete uzavírat v kanceláři pro zahraniční vztahy. Před podpisem finanční dohody si stáhnete Finanční dohodu a vyplníte Vaše osobní údaje a číslo účtu. V době podpisu je nutné, abyste již věděli předběžné termíny letenek a pokud možno měli připravenou vytištěnou rezervaci letenek. Pouze na základě této dohody Vám může být vyplaceno stipendium!

Finanční podmínky

 • Jediný způsob výplaty stipendia na částečné pokrytí pobytových nákladů v zahraničí se provádí pouze bezhotovostním převodem na váš účet u bankovního ústavu v České republice nebo v zahraničí.
 • Stipendium vám bude převedeno na bankovní účet vedený v CZK, který uvedete do finanční dohody.
 • Výše stipendia je stanovena v konkrétní nabídce zahraničního studijního pobytu nebo stáže a je vyjádřena v CZK.
 • Stipendium se poskytuje ve formě paušální částky na měsíc (= 30 dnů) a dny pobytu v zahraničí.
 • Pro realizaci bankovního převodu je nutné do finanční dohody uvést správné číslo účtu a zkontrolovat si číslo účtu i v agendě STAG.

 

Očkování a Potvrzení od lékaře

Před odjezdem do zahraničí je povinností studenta prověřit si seznam případných povinných očkování a nechat se před cestou řádně naočkovat. Kopii očkovacího průkazu je nutné před odletem předat kanceláři pro zahraniční vztahy. Bližší informace o povinném očkování jsou k dispozici zde. Studenti si mohou očkování zajistit v očkovacím centru nemocnice České Budějovice a.s. Před odjezdem do zahraničí student předá do kanceláře pro zahraniční vztahy potvrzení od lékaře (= potvrzení o tom, že student je po zdravotní stránce schopen absolvovat zahraniční studijní pobyt nebo stáž).

Zápis do ročníku

Před odjezdem do zahraničí musí být student řádně zapsán v daném ročníku.

Zápis student vyřizuje na studijním oddělení ZSF JU.

Termíny zápisu jsou obvykle v průběhu září, pokud student do zahraničí odjíždí před termínem řádného zápisu, je jeho povinností zajistit si na studijním oddělení své fakulty, aby byl zapsán do ročníku v dřívějším termínu a to před svým odjezdem do zahraničí.

Na zahraniční přijímající instituci

student před odletem obdrží kontakt na koordinátora zahraniční přijímající instituce, který odpovídá za pracovní náplň odborné stáže a zároveň dohlíží na docházku studenta a odvedenou práci. Koordinátor je kompetentní k podpisu výkazu práce studenta. Koordinátor zároveň předává studentovi závěrečné hodnocení. V některých organizacích je na každém oddělení jiný koordinátor a práce na každém oddělení musí být tedy zpracovaná zvlášť, neboť hodnocení studenta zpracovává koordinátor, který se studentem na oddělení pracoval. 

Na základě předložení výkazu práce studenta a potvrzení o vykonané praxi je po návratu ze zahraničí studentovi uznána odborná praxe v odpovídajícím rozsahu. Odbornou stáž v zahraniční uznává oborový koordinátor zahraniční odborné praxe.

Povinností studenta je psát si v průběhu odborné stáže v zahraničí výkaz práce (obdoba logbooku) a zajistit hodnocení koordinátorů/mentorů stáže a na závěr odborné stáže je povinen požádat koordinátora přijímající institute o potvrzení vykonané praxe. Vyžádejte si, aby byl dokument vystaven na hlavičkovém papíru organizace.

Povinnosti po návratu

Potvrzení od přijímající organizace

Originál potvrzení odevzdejte do kanceláře pro zahraniční vztahy nejpozději 15 dnů od ukončení stáže.

Zpráva na webové stránky

Na webových stránkách ZSF JU je zveřejněna databáze závěrečných zpráv se zahraničních studijních pobytů a stáží, která je každý rok doplňována o nové zážitky a postřehy vyjíždějících studentů ZSF JU. Zprávy obsahují dobré rady, tipy, zkušenosti z odborných praxí, ale i z cest.

Prezentace pro studenty

Na ZSF JU jsou organizovány odpoledne pro studenty plné zajímavých prezentací ze zahraničních studijních pobytů a stáží. Zde je studentům, kteří se vrátili ze zahraničí dán prostor k prezentování svých zážitků a zkušeností. Rozsah prezentace cca 15 minut.

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu/stáže 

Po ukončení zahraniční pracovní stáže je nutné nejpozději do 15-ti dnů po návratu odevzdat vyplněnou a podepsanou závěrečnou zprávu do Kanceláře pro zahraniční vztahy ZSF JU